Kesan Penggunaan Teknik Inkuiri Penemuan Berbanding Tutorial dalam Pembinaan Koswer terhadap Pencapaian Pelajar

The Effect of Discovery Inquiry Technique Usage Compare to Tutorial in the Development of Courseware Towards Students’ Achievement

Authors

  • Abdul Aziz Basri Jabatan Komputeran, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Muhammad Modi Lakulu Jabatan Komputeran, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jictie.vol5.5.2018

Keywords:

Inkuiri penemuan, koswer, sains

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan penggunaan teknik inkuari penemuan berbanding tutorial dalam pembinaan koswer ke atas pencapaian pelajar Tingkatan 2, dalam mata pelajaran sains. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah pendekatan eksperimen. Pembolehubah bebas dalam kajian ini ialah koswer pendidikan teknik inkuiri penemuan dan koswer teknik tutorial. Manakala pembolehubah bersandar adalah prestasi pencapaian pelajar Tingkatan 2 dalam mata pelajaran Sains.  Populasi kajian ialah terdiri daripada pelajar Tingkatan 2 di SMK Sungai Retang, Jerantut. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar yang dipilih secara rawak dari tiga kelas. Sampel dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan kawalan secara rawak seramai 30 orang setiap kumpulan.  Instrumen kajian yang digunakan ialah ujian pra, ujian pos dan soalselidik. Data-data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan kaedah statistik inferens. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara pelajar yang menerima rawatan dengan koswer teknik inkuari penemuan berbanding dengan pelajar yang menggunakan koswer teknik tutorial. Dapatan daripada hasil kajian ini dapat dirumuskan bahawa penggunaan strategi inkuiri penemuan lebih sesuai diterapkan berbanding teknik tutorial dalam pembangunan koswer sains.

The study aims to seek the effect in using inquiry technique compare to tutorial in the development of courseware towards Form 2 students’ achievement in science subject. The research design used is an experiment approach. Independent variables for this study are the courseware based on discovery inquiry and the courseware based on tutorial technique.  While, the dependent variable is the Form 2 students’ achievement in science subject.  Research population are all Form 2 students from SMK Sungai Retang, Jerantut. A random sample of 60 students were selected from three classes. The sample were divided into two groups i.e. a treatment group and a control group with 30 students for each group. This research used pre-test, post-test, and questionnaire as the instruments. Data were analysed using inferential statistics method. Results from the study shows a significant difference from the students’ achievement from those who received the treatment with discovery inquiry courseware compare to those who used the courseware based on tutorial technique. The findings conclude that the the usage of discovery inquiry is more suitable compare to tutorial technique in the development of science courseware.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Jasheer Abdullah & Merza Abbas (2004). Kesan pembelajaran koperatif terhadap prestasi dalam mata pelajaran matematik berbantukan koswer multimedia kementerian pendidikan Malaysia di kalangan pelajar-pelajar tingkatan dua. Dalam prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-17, 32-40.

Ahmad Zamzuri Mohamad Ali & Zarina Samsudin (2004). Kajian penggunaan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) di kalangan pensyarah teknikal di Politeknik Malaysia. Dalam prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-17, 135-140.

Akhiar Pardi & Shamsina Shamsuddin (2011). Pengantar Penyelidikan Tindakan dalam Penyelidikan Pendidikan. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Allen A. & Seaman J. (2010). Learning on Demand Online Education in the United States 2009. US: Babson Survey Research Group.

Che Amat, M. B. (2008). Kesan Kaedah Inkuiri Koperatif Berbantukan Multimedia Ke Atas Prestasi Kemahiran Proses Sains Bersepadu, Pemikiran Saintifik Dan Sikap Dalam Sains Dalam Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Kebangsaan. Universiti Sains Malaysia.

Deal, W.F. (2004). Using Flash technology for motivation and assessment. The Technology Teacher Reston, 63(8),16-19.

Fisher, K. (2010). Technology-Eenabled Active Learning Environments: An appraisal. CELE Exchange 2010/7, OECD Publication. Retrieved June 24 2014 from Publication http://www.oecd.org/dataoecd/33/38/45565315.pdf

Lin, C.L. & Dwyer, F. (2004). Effect of varied animated enhancement strategies in facilitating achievement of different educational objectives. International Journal of Instructional Media, 31(2),185-199.

Mayer, R.E. & Sims, V.K. (1994). For whom is a picture worth a thousand words? Extension of a dual coding theory of multimedia learning. Journal of Educational Psychology, 86 (3), 389-401.

Md Ahir, K. (2007). Kesan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Melalui Web Terhadap Prestasi Dan Persepsi Pelajar Dalam Mata Pelajaran Fizik Peringkat Universiti. Universiti Sains Malaysia.

Mohd Ali Samsudin, Ahmad Nurulazaman Md. Zain & Zurida Ismail (2003). Kesan pengajaran kontekstual terhadap pencapaian pelajar dan motivasi pelajar dalam mata pelajaran Fizik tingkatan 4. Jurnal Pendidikan, 37-49.

Mohd Sahandri Gani Hamzah, Hapidah Mohamed & Nik Sukar Shahrany Nik Yusof (2001). Kecenderungan guru dalam pemilihan bahan pembelajaran dan ekspektasi mereka terhadap hasil pembelajaran. Dalam prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan Kebangsaan kali ke 14, 130-143.

Mohamad Naim B. Yaakub (2001). The potential of web-based learning in Malaysia Polytechnics. Jurnal Pendidikan, 57-64.

Nor Aishah Bujang (2001). Teachers can participate in educational multimedia business by becoming instructional designers: Implication for retraining of teaches in ICT era. Dalam prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 14, 61-65.

Nur Huda Mazlan (2007). Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Kimia Tingkatan 4 Asid dan Bes. Projek Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia.

Sabrina Ibrahim (2002). IT education in emerging markets. South-South Business Review, March/April 2002, 30-32

Sirhan G. (2007) Learning difficulties in Chemistry: An Overview. Journal of Turkish Science Education, 4(2).

Veerapan Pakerisamy, P. A. (2015). Kesan Kaedah Inkuiri Atas Talian Secara Kolaboratif Bersama Perancahan Penghujahan Terhadap Penaakulan Dan Kualiti Hujah Dalam Kalangan Pelajar Sejarah Tingkatan 4. Universiti Sains Malaysia.

Downloads

Published

2018-12-03

How to Cite

Basri, A. A., & Lakulu, M. M. (2018). Kesan Penggunaan Teknik Inkuiri Penemuan Berbanding Tutorial dalam Pembinaan Koswer terhadap Pencapaian Pelajar: The Effect of Discovery Inquiry Technique Usage Compare to Tutorial in the Development of Courseware Towards Students’ Achievement. Journal of ICT in Education, 5, 40–47. https://doi.org/10.37134/jictie.vol5.5.2018