Penggunaan Ict dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Sejarah PraUniversiti

Use of ICT in Teaching and Learning Pre-University History Subject

Authors

  • Jaitun binti Banggu Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA
  • Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/esss.vol3.1.4.2022

Keywords:

subjek sejarah prauniversiti, ICT, pengajaran dan pembelajaran, ujian-t

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk untuk mengenal pasti hubungan penggunaan Information Communication Technology (ICT) dengan pengajaran dan pembelajaran subjek Sejarah prauniversiti. Kajian ini dijalankan di Pusat Tingkatan Enam, daerah Penampang, Sabah yang melibatkan 152 orang pelajar prauniversiti yang mengambil subjek Sejarah. Intrumen kajian yang digunakan adalah borang kaji selidik. Item yang terdapat dalam soal selidik ini menggunakan skala empat mata. Analisis data telah dilakukan dengan menggunakan Statistical Package For Sosial Science (SPSS) Version 21 untuk menjalankan Ujian-t. Dapatan kajian mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penggunaan ICT berdasarkan jantina dengan perbezaan min adalah sebanyak 0.09.  Manakala, hasil kajian bagi hubungan antara penggunaan ICT dengan pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah prauniversiti, (r=.442**N=152, p<0.05). Ini menunjukkan wujud hubungan antara penggunaan ICT dengan pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah prauniversiti. Dapatan kajian ini membuktikan wujud hubungan yang positif penggunaan ICT dengan proses pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah prauniversiti. Hasil kajian ini, dapat membuka mata para guru subjek sejarah prauniversiti agar mengaplikasikan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar subjek sejarah ini akan terus menjadi pilihan pelajar apabila belajar di peringkat prauniversiti. Ini membuktikan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah memberi impak yang positif pada pelajar untuk meminati dan menguasai subjek sejarah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chua Yan Piaw. (2014). Kaedah Penyelidikan Edisi Ketiga. McGraw-Hill Education Malaysia Sdn. Bhd.

Dr. Lay Yoon Fah & Dr. Khoo Chwee Hoon. (2011). Pengenalan Kepada Pendekatan Kuantitatif Dalam Penyelidikan Pendidikan. Universiti Malaysia Sabah.

Jamaludin dan Tafsir Zaidatun. (2003). Multimedia dalam Pendidikan. Venton Publishing.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sejarah. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kolb, D.A. (1984), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning And Development. Prentice Hall, Inc.

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Kaviza, M. (2020). Pelaksanaan Kelas Flipped dengan Sumber Digital dalam Mata Pelajaran Sejarah: Kesannya Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah. Journal of ICT in Education, 7(1), 30-42.

Mohd. Majid Konting. (2004). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Najib Abdul Ghafar. (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof Othman. (2000). Kaedah Pembelajaran Berkesan. Aras Mega (M) Sdn Bhd.

Mok Soon Sang. (2003). Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan Skim Perkhidmatan Guru. Bahagian I : Kompetensi Profesional. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2007). Kursus Penilaian Tahap Kecekapan. Pengajaran & Pembelajaran (P&P). Multimedia – ES Resources Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2008). Teks Komprehensif Penilaian Tahap Kecekapan. Komponen Umum: Teras untuk Pegawai Perkhidmatan Awam/Pelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam Pendidikan. McGraw-Hill Malaysia Sdn. Bhd.

Nur Syazwani Abdul Talib, Mohd Mahzan Awang, Kamarulzaman Abdul Ghani & Nur Azuki Yusuff. (2019). Pengunaan Multimedia Dalam Mata Pelajaran Sejarah. ISANIAH: Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 2(2).77 – 88.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. (2012). Ringkasan Eksekutif. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Othman Lebar. (2007). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metod. Univision Press Sdn. Bhd.

Sax, G. & Newton, J.W. (1997). Principles of Educational and Psychological Measurement and evaluation. Wadsworth Publishing Company.

Sharifah Alwiah Alsagoff. (1987). Psikologil Pendidikan II. Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Sulaiman Ngah Razali. (1996). Analisis Data Dalam Penyelidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pang, V. (2005). Curricullum Evaluation: An Application in a Smart School Curriculum Implementation. Universiti Malaysia Sabah.

Zahiah Binti Kassim & Abdul Razaq Bin Ahmad. (2010). E-Pembelajaran: Evolusi Internet Dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat. Proceedings of Regional Conference on Knowledge Integration in ICT.

Downloads

Published

2022-06-29

How to Cite

Banggu, J. binti, & Ag. Kiflee @ Dzulkifli, D. N. (2022). Penggunaan Ict dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Sejarah PraUniversiti: Use of ICT in Teaching and Learning Pre-University History Subject. Evaluation Studies in Social Sciences, 3(1), 42–53. https://doi.org/10.37134/esss.vol3.1.4.2022