Tahap Penguasaan Kemahiran Literasi Menulis Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Tahun Satu

Level of Literacy in Writing Skills in the Malay Language among Year One Pupils

Authors

  • Fong Peng Chew University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Saidatul Aliah Amir Sequoia International School, Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.1.7.2023

Keywords:

Pembelajaran Bahasa Melayu, kemahiran literasi menulis, sekolah rendah

Abstract

Kemahiran literasi menulis merupakan suatu kemahiran asas yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh semua murid di sekolah rendah. Jika kemahiran ini tidak dikuasai akan menyebabkan proses pembelajaran mereka terjejas. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap penguasaan kemahiran literasi menulis bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun satu, membandingkan tahap penguasaan kemahiran literasi menulis bahasa Melayu antara murid-murid lelaki dan perempuan serta membandingkan tahap penguasaan kemahiran literasi menulis bahasa Melayu antara sekolah kebangsaan (SK), sekolah jenis kebangsaan Cina (SJKC) dan sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJKT). Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui ujian. Responden kajian ini terdiri daripada 105 orang murid SK, SJKC dan SJKT di sekitar daerah Segamat, Johor dipilih untuk menjawab ujian-tersebut. Kajian ini memfokuskan pada tahap penguasaan murid-murid dalam kemahiran menulis serta perbezaan tahap penguasaan kemahiran literasi dengan jantina dan jenis sekolah. Data yang telah dianalisis menunjukkan bahawa tahap penguasaan murid-murid dalam kemahiran menulis bahasa Melayu keseluruhannya berada pada tahap tinggi. Keputusan juga menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan tahap penguasaan kemahiran literasi menulis bahasa Melayu antara murid-murid lelaki dan murid-murid perempuan. Manakala keputusan perbandingan tahap kemahiran menulis dalam bahasa Melayu antara sekolah kebangsaan (SK), sekolah jenis kebangasaan cina (SJKC) dan sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Maka, guru-guru bahasa Melayu perlu memainkan peranan yang penting supaya murid dapat menguasai kemahiran menulis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rashid Abdul Aziz et al. (2020). Pengamalan nilai agama dalam mengatasi kemurungan semasa pandemik COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities. 5 (12), 31-44.

Abdul Rasid Jamian, (2011) Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa Melayu murid-murid sekolah rendah di luar bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 1-12.

Abdull Sukor Shaari, Nuraini Yusoff, Mohd Izam Ghazali & Mohd Hasani Dali (2011). Kanak-kanak minoriti Orang Asli di Malaysia: Menggapai literasi Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(2), 59-70.

Ahmad Muaz Muhd Hairi, Nik Nur Syazwani Ibrahim, dan Aziyati Zahirah Asnil Aimi. (2020). Tahap penguasaan kemahiran menulis kanak-Kanak 5+ dan 6+ tahun. Jurnal Kesidang, 5(1), 99-111.

Alhaadi Ismail & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2018). Analisis kesalahan dalam penulisan pelajar bahasa kedua dari Aspek morfologi. Jurnal Linguistik, 22(1), 24-31.

Asyikin Asmin. Sabah antara negeri tertinggi murid gagal kuasai 3M. Sinar Harian, Diakses pada Januari, 1, 2023 daripada https://m.sinarharian.com.my/mobile-article?articleid=245961

Chew Fong Peng. (2015). Pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5(2),1-11.

Chew Fong Peng. (2016). Masalah pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(2), 10-22.

Chew Fong Peng. (2018). Evaluation of the Literacy and Numeracy Screening Program in three types of national primary schools in Malaysia. Journal of Contemporary Educational Research, 2(5), 9-20.

Jaka Warsihna. (2016). Meningkatkan literasi membaca dan menulis dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kwangsan, 4(2). 67-80.

Juppri Bacotang, Adibah Abdul Latif, Nurfarhana Diana Mohd Nor, Siti Farhana Md. Yasin, Connie Shin, Muhamad Suhaimi Taat, Nur Suhaidah Sukor dan Jusiah Idang. (2022). Interkorelasi konstruk bagi kemahiran Literasi Awal Kanak-Kanak. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 13(1), 70–83. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.7.2022

KPM akui PdPR ada banyak kekangan – Hang Soon. Malaysia Gazette, 4 Oktober, 2021.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya.

Mahzan Arshad. (2012). Pendidikan literasi awal kanak-kanak: Teori dan amali. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan.

Mahzan Arshad. (2016). Prinsip dan Amalan dalam Pengajaran Literasi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

McCutchen, D. (2006). Cognitive Factors in the Development of Children's Writing. In C. A. MacArthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Eds.). Handbook of writing research (pp. 115–130). New York, USA: The Guilford Press.

Mohd Izzuddin Mohd Pisol & Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi. (2017). Sikap dan keupayaan kendiri pelajar dalam kemahiran menulis tugasan akademik. Dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-isu Pendidikan (ISPEN2017) (hlm 41-46). Bangi: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

Noor Habsah Ali & Yahya Othman. (2018). Strategi pembelajaran kemahiran menulis bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar Melanau daerah Daro. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(1), 33-41.

Nurul Jamilah Rosly dan Nor Zainiyah Zarita Mokhtar. (2021). Mendepani cabaran literasi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid orang asli Jakun Lenga, Johor: satu tinjauan awal. Asian Journal of Civilizational Studies, 3(3), 83-102.

Nur Eliani Husaini & Che Ibrahim Sa lleh. (2017). Kesalahan Tatabahasa Melayu dalam pembelajaran Bahasa Kedua. Mahawangsa, 4(2), 273 – 284.

OECD. N.d. Adult Literacy. Diakses pada Januari, 5, 2023 daripada https://www.oecd.org/education/innovation-education/adultliteracy.htm

Piaget, J. (1972). The psychology of the child. New York, USA: Basic Books.

Savitry Chelliah dan Norasmah Hj Othman. (2016). Tahap Penguasaan Bahasa Melayu dengan Pencapaian Prestasi Mata Pelajaran Perniagaan Murid Bukan Melayu. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), e001509. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i5.1509

Ugartini Magesvaran, Zamri Mahamod & Irma Maha. (2021). Analisis Kesalahan Bahasa dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu Pelajar Tingkatan Tiga di Sekolah Menengah San Min (Suwa) Teluk Intan (Sekolah Persendirian Cina). Dlm. Proceeding of International Conference on Business Studies and Education (ICBE) (p. 44-60). Sungai Petani, Malaysia: ICBE Publication.

Surayah Zaidon, Aminah Ayob, & Othman Ikhsan. (2014). Pembinaan Rubrik Penilaian Penulisan Kanak-Kanak, 7,1394-7176.

UNESCO. (2022). What you need to know about literacy. Diakses pada Januari, 5, 2023 daripada https://www.unesco.org/en/education/literacy/need-know

Wan Nurzuliana Wan Ahmad. (2019). Amalan guru dalam melaksanakan kemahiran literasi Bahasa Melayu bagi program LINUS di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 9(1), 1-11.

Yahya Othman & Dk. Suzanawaty Pg. Osman. (2014). Keupayaan Menguasai Kemahiran Menulis melalui Pembelajaran Berasaskan Projek Nilam dalam Penulisan Berbentuk Risalah di Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(1), 19-29.

Zamri Mahamod, Kamiliah Ayu Ab. Ghani & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2016). Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina berdasarkan sikap dan kemahiran bahasa. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (1). 38-51.

Zamri Mahamod, Rohaida Mazlan, Norziah Amin, & Mohd. Zaki Abd. Rahman. (2021). Tahap penguasaan kemahiran membaca dan menulis murid-Murid B40 dalam pembelajaran Bahasa Melayu. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12(1), 40-62. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.1.4.2021

Downloads

Published

2023-06-16

How to Cite

Chew, F. P., & Amir, S. A. (2023). Tahap Penguasaan Kemahiran Literasi Menulis Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Tahun Satu : Level of Literacy in Writing Skills in the Malay Language among Year One Pupils. PENDETA, 14(1), 74–87. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.1.7.2023

Issue

Section

Articles