Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Kemahiran Menulis

Knowledge, Attitude and Readiness of students Towards Higher Order of Thinking Skills in Writing Skills

Authors

  • Fong Peng Chew Fakulti Pendidikan, Unversiti Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA
  • Nur Juliana Masingan Fakulti Pendidikan, Unversiti Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.3.2021

Keywords:

Pengetahuan, sikap, kesediaan, kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), kemahiran menulis

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengetahuan, sikap dan kesediaan pelajar menggunakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam kemahiran menulis bahasa Melayu. Sampel kajian ini terdiri daripada 144 orang pelajar Tingkatan Dua di sebuah sekolah pilihan di Kota Marudu, Sabah dengan menggunakan teknik persampelan selesa. Data dipungut melalui borang soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan, sikap dan kesediaan para pelajar terhadap penggunaan KBAT dalam kemahiran menulis Bahasa Melayu adalah tinggi. Ujian-t sampel tidak bersandar menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dari aspek sikap dan kesediaan pelajar terhadap KBAT dalam kemahiran menulis mengikut jantina. Implikasi kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan memberi maklumat kepada guru-guru untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Aziz, F. A., & Abd Rahman, F. (2018). Sorotan Kajian Kesediaan Dan Keperluan Guru Bahasa Melayu dalam Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Di Bilik Darjah. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 9, 80 - 101.

Anthony Aloysius Akup, & Yahya Othman. (2017). Keberkesanan peta pemikiran dalam meningkatkan kemahiran menulis esei Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar tingkatan 4. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(Mei), 44–55.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2014). Elemen KBAT dalam kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Che Zanariah Che Hassan, & Fadzilah Abd Rahman. (2011). Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 Malay Language Education Journal (MyLEJ), 1(1), 67–87.

Chew Fong Peng & Syahirah Yusof. (2021). Pengetahuan, Sikap Dan Kesediaan Pelajar Terhadap Peta Pemikiran I-Think dalam Pembelajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(2), 15-25.

Chew Fong Peng, & Zul Hazmi Hamad. (2018). Kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan Bahasa Melayu melalui teknik penyoalan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(1), 1–12.

Faridah Nazir, Faiziah Shamsudin & Amran Bakar. (2016). Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.

Hasnah Isnon & Jamaludin Badusah. (2017). Kompetensi uru Bahasa Melayu dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(1), 56-65,

Ili Atiqah Md. Din, & Ruslin Amir. (2016). Sikap terhadap kemahiran pemikiran kritikal dan hubungannya dengan prestasi akademik dalam kalangan pelajar-pelajar UKM. Jurnal Psikologi Malaysia, 30(1), 142–151.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Lai Lee Chung. (2017). Pembangunan dan Penilaian Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu Tingkatan Empat. Tesis Doktor Falsafah, Jabatan Kurikulum dan Teknologi Pengajaran, Universiti Malaya.

Nora' Azian Nahar. (2020). Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Bukan Penutur Natif di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Issues in Language Studies, 9(1), 107-123.

Norziana Mat Rabi, Zulkifli Osman, Anida Sarudin, Husna Faredza Mohamed Redzwan, & Norfishah Mat Rabi. (2020). Penerapan Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tahun Enam Sekolah Rendah. International Journal Of Language Education And Applied Linguistics (IJLEAL), 10(2), 57-67.

Nasyimah Ismail, & Zamri Mahamod. (2016). Sikap dan kesediaan pelajar sekolah menengah terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam pembelajaran KOMSAS Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(1), 59–67.

Nor Hasmaliza Hasan & Zamri Mahamod. (2016). Persepsi Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (The Perception of Malay Language Teachers at Secondary School Towards Higher Order Thinking Skills). Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(2), 78–90.

Nur Athirah Ariffin, & Faridah Yunus. (2017). Kesediaan guru prasekolah dalam melaksanakan KBAT dalam pengajaran dan pembelajaran. Simposium Pendidikan DiPeribadikan: Perspektif Risalah An-Nur (SPRiN2017), 147–152.

Padmanaban Madawan, Ruhizan Muhammad Yasin, & Mohd Isa Hamzah. (2017). Pengetahuan, sikap dan kesediaan pelajar kolej matrikulasi terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pembelajaran, 541–547. Dimuat turun daripada https://sted18.files.wordpress.com/2016/12/3-15-padmanaban-madawan-ruhizan-muhammad-yasin-mohd-isa-hamzah.pdf

Rozana Jaafar & Zamri Mahamod. (2020). Strategi Pembelajaran Kemahiran Menulis Dalam Kalangan Pelajar Cemerlang di Sekolah Menengah. International Research Journal of Education and Sciences (IRJES), 4(1). Dimuat turun daripada https://www.masree.info/wp-content/uploads/2020/06/14-Strategi-Pembelajaran-Kemahiran-Menulis-Dalam-Kalangan-Pelajar-Cemerlang-Di-Sekolah-Menengah.pdf

Sharifah Nor Puteh, Nor Adibah Ghazali, & Mohd Mahzan Tamyis. (2012). Keprihatinan guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2, 19–31.

Siti Fatimah Kasmuri, Nurul Ilyana Muhd Adnan, & Siti Nurul Hidayah Abdullah. (2018). Pengetahuan pelajar aliran agama dalam menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) terhadap istilah berkaitan Fiqh dan Usul Fiqh : Satu Kajian Awal. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, 10(1), 50–65.

Tuan Rahayu Tuan Lasan, Mohd Aderi Che Noh, & Mohd Isa Hamzah. (2017). Pengetahuan , sikap dan kesediaan murid terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam mata pelajaran Tasawwur Islam. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 3(1), 15–28.

Tuan Rahayu Tuan Lasan. (2018). Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Murid terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam mata pelajaran Tasawwur Islam Tingkatan Empat. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Nazira Wan Jaafar. (2015). Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pemahaman Puisi dan Prosa Komponen Sastera Bahasa Melayu. Projek Penyelidikan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Yahya Othman, & Dk. Suzanawaty Pg.Osman. (2014). Keupayaan menguasai kemahiran menulis melalui pembelajaran berasaskan projek dalam penulisan berbentuk risalah di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(1), 2180–4842.

Zamri Mahamod, Rohaida Mazlan, Norziah Amin, & Mohd Zaki Abd. Rahman. (2021). Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Murid-Murid B40 dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature,12(1), 40-62. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.1.4.2021

Zuraini Jusoh, & Abdul Rasid Jamian. (2014). Kesan bercerita terhadap pencapaian penulisan karangan naratif Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(1), 11–18.

Downloads

Published

2021-09-21

How to Cite

Chew, F. P., & Masingan, N. J. (2021). Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Kemahiran Menulis: Knowledge, Attitude and Readiness of students Towards Higher Order of Thinking Skills in Writing Skills. PENDETA, 12(2), 29–43. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.3.2021