Analisis Kesalahan Tatabahasa dalam Teks Perutusan Khas Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk Mengawal Wabak COVID-19

Analysis of Grammatical Errors in The Movement Control Order Text to Combat the COVID-19 Outbreak

Authors

  • Muhammad Faizul Abd Hamid Universiti Putra Malaysia, MALAYSIA
  • Daniel Salleh Mokhtar Universiti Putra Malaysia, MALAYSIA
  • Rohaidah Haron Universiti Malaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.8.2022

Keywords:

kesalahan tatabahasa, Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), teks perutusan khas, wabak COVID-19

Abstract

Sebagai sebuah negara yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan rasmi pentadbiran, pihak kerajaan mestilah terlebih dahulu memastikan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan pemimpin dan penjawat awam. Penggunaan bahasa rasmi yang baik bukan sahaja akan menjadi contoh kepada rakyat, malah penggunaannya juga dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan berkesannya. Dengan mengambil kira kepentingan ini, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesalahan tatabahasa yang terdapat dalam teks perutusan khas Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk mengawal penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Kajian ini juga bertujuan untuk menghuraikan kesalahan tatabahasa yang wujud dalam teks perutusan khas berkenaan. Sehubungan dengan perkara itu, kajian ini memanfaatkan sebanyak sembilan teks perutusan khas sebagai bahan kajian. Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, iaitu kaedah analisis kesalahan tatabahasa. Kaedah analisis kesalahan tatabahasa ini melibatkan pegangan tatabahasa yang bersifat preskriptif. Sehubungan dengan perkara itu, huraian kesalahan tatabahasa dibuat berpandukan pendekatan yang digunakan oleh Nik Safiah Karim et al. (2015) dalam Tatabahasa Dewan, Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1992) dan Daftar Kata Bahasa Melayu (2016). Hasil kajian mendapati bahawa teks perutusan khas mempunyai kesalahan ortografi dan morfologi. Kesalahan ortografi melibatkan kesalahan ejaan bahasa Melayu, ejaan pinjaman bahasa Arab dan tanda baca. Kesalahan morfologi pula melibatkan kesalahan kata pemeri, kata sendi nama, kata tanya, kata terbitan, kata ganti nama diri orang, dan hukum D-M. Pengenalpastian kesalahan ini menunjukkan bahawa penggunaan dan penguasaan tatabahasa bahasa Melayu dalam urusan rasmi masih tidak diberi perhatian yang serius oleh pihak kerajaan, sedangkan pemartabatan bahasa Melayu sewajarnya bermula daripada institusi-institusi kerajaan. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abbasi, M., & Karimnia, A. (2011). An analysis of grammatical errors among Iranian translation students: Insights from interlanguage theory. European Journal of Social Sciences, 25(4), 525-536.

Abdul Hamid Moiden, Ong, H. L. & Norlaila Mazura Mohaiyadin. (24-25 April 2019). Kesalahan bahasa dalam Teks Khutbah Jumaat Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Dlm. E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019. Selangor.

Ab. Razak Ab. Karim & Muhammad Saiful Haq Hussin. (2011). Tahap penguasaan bahasa Melayu pelajar di Islamic Sant/Tham Foundation School (ISFS). Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS), 22(1), 18-44.

Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Malaysia) (Akta 32).

Alhaadi Ismail & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2018). Analisis kesalahan dalam penulisan pelajar bahasa kedua dari aspek morfologi. Jurnal Linguistik, 22(1), 24-31.

Arbak Othman. (1981). Tatabahasa bahasa Melayu. Sarjana Enterprise.

Awang Sariyan. (1987). Kesalahan bahasa dalam bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azizah Hamzah. (2004). Kaedah kualitatif dalam penyelidikan sosiobudaya. Jurnal Pengajian Media Malaysia, 6(1), 1-10.

Balkish Awang. (2021). Semua pihak berperanan memartabatkan bahasa Melayu. Diperoleh pada 12 Oktober 2021 dari https://www.bernama.com/bm/rencana/news.php?id=1982464

Creswell, J. W. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed Methods approaches. SAGE Publications.

Dayang Sufilkawany Ujai & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2017). Pengaruh faktor sosial dalam pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid Iban. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(1), 74-84.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (1975). Pedoman umum ejaan Rumi bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (1984). Pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Rumi. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (1986). Pedoman ejaan Jawi yang disempurnakan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (1992). Pedoman umum ejaan Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2016). Daftar kata bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ellis, R. (1985). Understanding second language acquisition. Oxford University Press.

Fong, C. J. (2022). Academic motivation in a pandemic context: a conceptual review of prominent theories and an integrative model. Educational Psychology, 1-19. https://doi.org/10.1080/01443410.2022.2026891

Hartman, R. R. K & Stork, F. C. (1972). Dictionary of language and linguistics. Applied Science Publishers.

Idris Aman. (2006). Bahasa dan kepimpinan: Analisis wacana Mahathir Mohamad. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jabatan Perkhidmatan Awam. (2011). Surat pekeliling am bilangan 9 tahun 2011: Panduan penggunaan bahasa kebangsaan dalam perkhidmatan awam. https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp012020.pdf

Jamayah Bujang & Fariza Khalid. (2019). Penguasaan morfologi bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan murid Melayu Sarawak. Dlm. Linguistik Bahasa dan Pendidikan, hlm. 172-184. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Pulau Pinang, Malaysia.

Junaini Kasdan, Nor Suhaila Che Pa & Mohd Syamril Aklmar Che Kassim. (2015). Penguasaan bahasa Melayu penjawat awam: Kajian kes di Universiti Teknikal Malaysia (MTUN). Jurnal Linguistik, 19(20), 45-61.

Lyons, J. (1971). Introduction to theoretical linguistics. University Press.

Mohd Majid Konting. (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammed Zin Nordin, Mohd Taib Ariffin, Khairul Azam Bahari & Siti Munirah Md. Zukhi. (2014). Analisis kesalahan penggunaan bahasa papan tanda perniagaan. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 134, 330-349.

Muhammad Faizul Abd Hamid & Harishon Radzi. (2020). Struktur tema dalam Manifesto Pakatan Harapan Pilihan Raya Umum ke-14. Jurnal Linguistik, 24(1), 109-125.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn & Hashim Musa. (2015). Tatabahasa Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nur Eliani Husaini & Che Ibrahim Salleh. (2017). Kesalahan tatabahasa Melayu dalam pembelajaran bahasa kedua. MAHAWANGSA, 4(2), 273-284.

Nurul Ain Alizuddin & Nik Nur Athirah Nik Mohd Arif. (2021). Analisis kesalahan bahasa dalam penulisan bahasa Melayu pelajar antarabangsa. International Social Science and Humanities Journal, 4(1), 113-127.

Pejabat Perdana Menteri (PMO). (2020). Diperoleh pada 12 Oktober 2021 dari https://www.pmo.gov.my/speech/

Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957.

Rafidah Mat Ruzki. (2021). Tingkatkan penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu. Diperoleh pada 28 Julai 2022 dari https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/11/893318/tingkat-penguatkuasaan-penggunaan-bahasa-melayu

Salinah Jaafar & Rohaidah Haron. (2016). Kesilapan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Yunnan di Akademi Pengajian Melayu. Jurnal Melayu, 15(2), 197-209.

Siti Khodijah Che Mee. (2020). Penguasaan sintaksis Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia. International Journal of the Malay World and Civilisation, 8(1), 59-73. https://doi.org/10.17576/jatma-2020-0801-06

Sivaratanam, S. (2019). Penguasaan golongan kata dalam kalangan murid Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 7(1), 1-24.

Van Hai, N. (2022). Vietnamese English teachers’ views on formative assessment management and suggestions to improve student motivation. Linguistics and Culture Review, 6, 363-379.

Wong, S. H. & Yeo, S. K. (2018). Percanggahan pendapat aspek tatabahasa: Perbandingan antara bahan rujukan bahasa Melayu. PENDETA, 9,16-31. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol9.2.2018

Yusmizal Dolah Aling. (2017). Tutur Melayu. Diperoleh pada 12 Oktober 2021 dari https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2017/09/263202/tutur-melayu

Zaliza Mohamad Nasir. (2017). Kesalahan tatabahasa bahasa Melayu dalam penulisan karangan pelajar. LSP International Journal, 4(1), 23-35.

Zeckqualine Melai & Dayang Nurlisa Abang Zainal Abidin. (2020). Pengajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing: Analisis pola kesalahan tatabahasa dalam penulisan. Issues in Language Studies, 9(1), 86-106. https://doi.org/10.33736/ils.2351.2020

Zulkifli Osman. (2013). Kebolehlaksanaan dan kebolehgunaan modul pengajaran bahasa berlandaskan pendekatan holistik. PENDETA, 4, 202-230.

Downloads

Published

2022-06-27

How to Cite

Abd Hamid, M. F., Mokhtar, D. S., & Haron, R. (2022). Analisis Kesalahan Tatabahasa dalam Teks Perutusan Khas Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk Mengawal Wabak COVID-19: Analysis of Grammatical Errors in The Movement Control Order Text to Combat the COVID-19 Outbreak. PENDETA, 13(1), 84–102. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.8.2022

Issue

Section

Articles