Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Murid-Murid B40 dalam Pembelajaran Bahasa Melayu

The Level of Proficiency in Reading and Writing by B40 Students in Malay Language

Authors

  • Zamri Mahamod Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, MALAYSIA
  • Rohaida Mazlan Sektor Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya, MALAYSIA
  • Norziah Amin Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Kajang, Selangor, MALAYSIA
  • Mohd Zaki Abd. Rahman Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Kajang, Selangor, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.1.4.2021

Keywords:

Kemahiran membaca, kemahiran menulis, murid B40, pembelajaran Bahasa Melayu

Abstract

Kajian kualitatif ini bertujuan untuk meneroka tahap penguasaan kemahiran membaca dan menulis dalam kalangan murid daripada keluarga B40. Kajian kes ini djalankan di dua buah sekolah menengah kebangsaan yang dikenal pasti ramai murid B40 yang tidak tahu dan kurang lancar membaca dan menulis di daerah Hulu Langat, Selangor. Seramai 16 murid B40 tingkatan 1, iaitu 7 orang murid B40 kaum Cina, 4 orang murid B40 kaum India dan 5 orang murid B40 kaum Melayu dipilih sebagai peserta kajian. Seramai 8 orang murid B40 belajar di SMKA dan 8 orang murid B40 lagi belajar di SMKB. Temu bual berstruktur digunakan sebagai instrumen kajian. Data temu bual dianalisis secara naratif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kesemua murid B40 kaum Cina, India dan Melayu ini mempunyai tahap penguasaan kemahiran membaca dan menulis yang sangat terhad dan terhad.  Murid B40 Cina paling lemah kemahiran membaca dan menulis. Jika tahu menulis, mereka tidak tahu perkara yang ditulis. Murid B40 India pula, kemahiran membaca dan menulis mereka lebih baik daripada murid Cina walaupun ada dalam kalangan mereka tidak faham perkara yang dibaca dan ditulis. Bagi murid B40 Melayu pula, tahap penguasaan membaca dan menulis jauh lebih baik daripada murid B40 Cina dan India.  Kesimpulannya, guru Bahasa Melayu, ibu bapa dan juga murid perlu bekerjasama menangani masalah kemahiran membaca dan menulis murid-murid B40 ini.

This qualitative study aims to explore the level of mastery of reading and writing skills among students from the B40 family. This case study was conducted in two national secondary schools which identified many B40 students who did not know and did not read and write fluently in the district of Hulu Langat, Selangor. A total of 16 students B40 levels 1, 7 Chinese B40 students, 4 Indian B40 students and 5 Malay B40 students selected as a participants. A total of 8 B40 students study at SMKA and 8 B40 students study at SMKB. Structured interviews were used as research instruments. Interview data were analyzed narratively. The results showed that all students B40 Chinese, Indians and Malays have a level of reading and writing is very limited and restricted. Chinese B40 students have the weakest reading and writing skills. If they know how to write, they do not know what is written. Indian B40 students, on the other hand, have better reading and writing skills than Chinese students even though some of them do not understand what is read and written. Malay B40 students, the level of mastery of reading and writing is much better than students B40 China and India. In conclusion, Malay Language teachers, parents and students need to work together to solves the problem reading and writing skills students B40.

Keywords: Reading skills, wrting skills, B40 students, Malay Language learning

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasid Jamian & Zulkafli Abu Zarin. (2008). Keupayaan kemahiran membaca dan menulis Bahasa Melayu murid sekolah rendah kebangsaan luar bandar. Konvensyen Pendidikan Nasional 2008. Anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2 - 4 Jun 2008.

Abdul Rasid Jamian, Norhashimah Hashim & Shamsudin Othman. (2012). Multimedia interaktif mempertingkatkan pembelajaran kemahiran membaca murid-murid Probim. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(2), 46-53.

Abdul Rasid Jamian. (2011). Permasalahan kemahiran membaca dan menulis Bahasa Melayu murid-murid sekolah rendah di luar bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 1-12.

Abdul Rasid Jamian. (2012). Multimedia interaktif mempertingkatkan kemahiran membaca murid-murid PROBIM. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(2), 46-53.

Ary. D., Jacobs, L.C., Sorenson, C. & Razavieh, A. (2006). Introduction to Research in Education. Belmont: Wadsworth.

Celinea anak Lasan & Zamri Mahamod. (2018). Amalan Membaca Timbal Balik Murid Etnik Bidayuh. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Celinea anak Lasan. (2018). Amalan pembelajaran reciprocal (timbal balik) dalam kemahiran membaca Bahasa Melayu dalam kalangan murid peribumi Bidayuh. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Che Zanariah Che Hassan & Fadzilah Abd Rahman. (2011). Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1 (1): 67-87.

Chew Fong Peng. (2016). Masalah pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2): 10-22.

Creswell, J.W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 2nd Edition. New Jersey: Pearson Education.

Heilbronn, R. (2004). Using research and evidence to inform your teaching. Dlm. Capel, S., Helibronn, R., Leask, M & Turner, T. (Eds.). Starting to Teach in the Secondary School.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2017). Pendapatan Garis Kemiskinan. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri.

Kammaah a/p Manukaram, Melissan Ng Lee Yen Abdullah & Shahizan Hassan. (2013). Pengaruh faktor keluarga terhadap pembelajaran regulasi kendiri murid sekolah rendah. Malaysia Journal of Learning and Instruction, 10(9), 179-201.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). Kajian Perbandingan Pencapaian Akademik Pelajar Lelaki dan Perempuan Sekolah Menengah.. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016a). Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016b). Kajian Murid Lemah Pencapaian Akademik. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran: Darjah 1 hingga 6. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Marshall, C. & Rosmann, G.B. (2006). Designing Qualitative Research. 4th Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Merriam, S.B. (2001). Qualitative Research and Case Study Applications in Education: Revised and Expanded from Case Study Research in Education. San Francisco: Josey-Bass Publisher.

Mohamad Johdi Salleh, Masliza Kamin, Loven, L.L., Henry, J.F., & Moini Rubin. (2012). Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam Penilaian Menengah Rendah di Sabah. International Conference on Educational Research, 5-7 Julai, Labuan.

Mohd Fuad Abd. Rahman. (2018). Aplikasi, sikap dan masalah guru dan murid di SJK Tamil terhadap pembelajaran dan pemudacaraan Bahasa Melayu berkonsepkan flipped classroom. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Nazri Abdul Rahman. (2014). Pembangunan model home schooling berasaskan nilai dan amalan masyarakat bagi kanak-kanak Orang Asli. Tesis Doktor Falsafah yang Tidak Diterbitkan. Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Nor Hamizah Abd. Rahman. (2016). Faktor demografi dan sosioekonomi kumpulan B40 dalam pemilikan takaful keluarga/insuran hayat. Proceeding of the 2nd International Conference on Economics and Banking 2016 (2ndICEB) pada 24-25 Mei.

Norsimah Mat Awal, Nadzrah Abu Bakar & Nor Hashimah Jalaluddin. (2012). Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua: pengungkapan idea dalam penulisan pelajar sekolah menengah di Malaysia. Jurnal Melayu, 9, 227-240.

Rohaida Mazlan, Norziah Amin, Mohd Zaki Abd. Rahman & Zamri Mahamod. (2020). Tahap penguasaan membaca dna menulis murid B40 dari perspektif guru Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10(2), 54-73.

Sabar Hj. Mohd. (2007). Tabait membaca dalam kalangan murid sekolah luar bandar. Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tamam Timbang, Zamri Mahamod & Afendi Hamat. (2011). Faktor dan kesan masalah membaca dalam kalangan murid sekolah rendah kerajaan di Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 89-107.

Tamam Timbang. (2011). Kemahiran membaca dalam kalangan murid sekolah rendah kerajaan di Brunei Darussalam: Satu kajian kualitatif. Tesis Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Usang anak Ngrambang (2012). Implikasi kepimpinan pengajaran pengetua, kepuasan kerja dan pengajaran berkesan guru terhadap prestasi peperiksaan pelajar sekolah menengah luar bandar di Sarawak. Tesis Doktor Falsafah yang Tidak Diterbitkan. Universiti Malaysia Sabah.

Yahya Othman & Dk. Suzanawaty Pg. Osman. (2014). Keupayaan menguasai kemahiran menulis pembelajaran berasaskan Projek Nilam dalam penulisan berbentuk risalah di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(1), 19-29.

Yin. R.K. (2012). Applications of Case Study Research. 3th Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publication.

Zamri Mahamod. (2014). Inovasi P&P dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Cetakan Ketiga. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahaman. (2020). Profesion Keguruan dan Pembangunan Insan. Bangi: Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zarinah Arshat, Farah Syuhada Pai & Zanariah Ismail. (2018). Keluarga B40: Tekanan dan kekuatan. Journal of Advanced Research in Social anda Behavioural Sciences, 10(1), 91-102.

Zulkifli Abd. Hamid, Jamilah Othman, Aminah Ahmad & Ismi Arif Ismail. (2011). Hubungan antara penglibatan ibu bapa dan pencapaian akademik pelajar miskin di negeri Selangor. Journal of Islamic and Arabic Education, 3(2), 31-40.

Downloads

Published

2021-05-31

How to Cite

Mahamod, Z., Mazlan, R., Amin, N., & Abd. Rahman, M. Z. (2021). Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Murid-Murid B40 dalam Pembelajaran Bahasa Melayu: The Level of Proficiency in Reading and Writing by B40 Students in Malay Language. PENDETA, 12(1), 40–62. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.1.4.2021