Estetika Keindahan Tulisan Mushaf Al-Qur’an Pujangga Tertinggi Ummat Islam: Satu Kajian Perbandingan antara Mushaf Indonesia dengan Mushaf Malaysia

Authors

  • Makmur Harun Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, MALAYSIA
  • Mohd Kasturi Nor Abd Aziz Pusat Sains Liberal, Fakulti Gunaan dan Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Perlis, 01000 Kangar, Perlis, MALAYSIA
  • Kastolani Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jawa Tengah, INDONESIA
  • Sulaiman Dorloh Universiti Islam Sultan Sharif Ali, BRUNEI DARUSSALAM

DOI:

https://doi.org/10.37134/firdaus.vol2.1.8.2022

Keywords:

Estetika, keindahan, penulisan mushaf al-Qur’an, pujangga tertinggi, Indonesia dan Malaysia

Abstract

Bentuk estetika tulisan mushaf Nusantara merupakan salah satu titik keindahan seni hiasan mushaf yang sering menjadi corak utama dalam al-Qur’an, implementasi tulisan dan corak semakin memperindah tulisan al-Qur’an sebagai pujangga tertinggi bagi ummat Islam terutama ketika menjadi hiasan dalam mushaf al-Qur’an di Indonesia dan juga di Malaysia. Kewujudan hiasan dan tulisan menjadi pelengkap yang terang, jelas, indah, unik dan memikat di kedua mushaf Nusantara tersebut. Pengungkapan keindahan penghasilan mushaf ini menjadi asas penting dalam al-Qur’an mushaf standar di Indonesia dan Malaysia untuk dibaca oleh umat Islam di Nusantara sebagai pujangga tertinggi mereka. Peranan tulisan dan hiasan mushaf di Indonesia dan Malaysia terus berkembang dan bahkan terus diperhalusi dengan menggunakan kaedah tertentu. Selain ianya juga menjadi isyarat keagungan pelbagai hasil karya seni lainnya. Sementara kedua mushaf tersebut telah menjadi kebanggaan tersendiri umat Islam di Nusantara sekaligus gambaran artistik dari tanda ketelitian hasil sentuhan tangan-tangan kaligrafernya melalui pelbagai bahan, medium dan coraknya. Metodologi kajian ini menggunakan kajian perbandingan melalui pendalaman estetika keindahan tulisan mushaf al-Qur’an yang berkembang di Indonesia dan Malaysia. Objektif kajian ini ingin mengangkat estetika keindahan penulisan mushaf Nusantara yang sering menjadi simbol asas estetik berwibawa dan berkualiti sebagai tanda ketinggian pujangga dalam kalangan ummat Islam. Dapatan kajian diharapkan berdampak kepada wacana ilmu untuk mengungkap khazanah sejarah, estetika dan warisan seni budaya Islam di Asia Tenggara sebagai tempat kajian dijalankan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qur’an dan Terjemahannya. 1986. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Al-Qur’an Mushaf Malaysia Taba’ah Ma’arij al-Jamal. 1999. Shah Alam: Yayasan Restu.

Abdul Gani Samsudin, et al. 2001. Seni dalam Islam. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.

Abdul Karim Husein. 1971. Khat seni kaligrafi: Tuntunan menulis halus huruf Arab. Semarang: Menara Kudus.

Ali Akbar. 1995. Kaedah menulis kaligrafer dan karya-karya master. Cet. III. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ali Akbar. 2005. Kaligrafi dalam mushaf kuno Nusantara: Tela’ah naskah-naskah koleksi perpustakaan nasional RI. Tesis sarjana di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jakarta: Universitas Indonesia.

Annabel Teh Gallop. 2004. Seni mushaf di Asia Tenggara. (terj. Ali Akbar). Lektur. Vol. 2. No. 2, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan.

al-Azam. 2005. Sejarah teks al-Qur’an dari wahyu sampai kompilasi. Jakarta: Gema Insani Press.

Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. 1984-1985. Mengenal mushaf al-Qur’an Standar Indonesia. Jakarta: Departemen Agama Repulik Indonesia.

Booklet mushaf Istiqlal. 1995. Bayt Istiqlal: Jakarta.

Bruinessen, Martin van. 1995. Kitab kuning, pesantren dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.

C. Israr. 1985. Dari teks klasik sampai ke kaligrafi Arab. Jakarta: Yayasan Masagung. Didin Sirajuddin, A.R. 1985. Seni kaligrafi Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Endang Sudrajat. Perkembangan penerbitan dan problema pentashihan. Kertas kerja pada Lokakarya Penerbit Mushaf al-Qur’an. Bekasi, 29-30 Mac 2011.

Ghazali Darussalam. 2001. Sumbangan sarjana dalam tamadun Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distributors.

Ismail Hamid. 1985. Peradaban Melayu dan Islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Kamil Baba. 1992. Terj. Didin Sirojuddin, AR. Dinamika kaligrafi Islam. Jakarta: Darul Ulum Press.

Kamus besar bahasa Indonesia. 1988. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kamus Dewan (edisi baru). 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Makmur. 2011. Sejarah perkembangan seni khat di Nusantara: Kajian perbandingan di Muzium Kesenian Islam Malaysia dan Yayasan Restu (Malaysia) dengan Lembaga dan Pondok Kaligrafi al-Qur’an LEMKA (Indonesia). Tesis P.hD di Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Manja Mohd. Ludin, A. Suhaimi Hj. Mohd. Nor. 1995. Aspek-aspek kesenian Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

M. Gazali. 1998. Ornamen Nusantara: Studi tentang ornamen mushaf istiqlal. Tesis P.hD di Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta.

M. Ibnan Syarif. 2003. Ketika mushaf menjadi indah. Bandung: Fakultas Seni Rupa dan Desains, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Mustafa Haji Daud. 1997. Al-Qur’an sumber tamadun Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Muhammad Uthman El-Muhammady. 1977. Peranan Islam dalam Pembentukan Kebudayaan Melayu Islam dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Nik Hassan Suhaimi. 2000. Kesenian Melayu: Roh Islam dalam Penciptaan. Mohd Taib Osman Etal (ed), Tamadun Islam di Malaysia.

Peeters, Jeroen. 1995. Palembang revisited: Further notes on the printing establishment of Kemas Haji Muhammad Azhari, 1848. International institute for Asian studies (IIAS) yearbook.

Proudfoot, Ian. 1994. Malay books printed in Bombay: A report on sources for historical bibliography. Kekal abadi.

Salim, Erwin Y. Gairah penerbitan al-Qur’an Indah. Gatra, 7 September 2011.

Sayyed Hussein Nasr. 1987. Spiritualitas dan seni Islam. Bandung: Mizan.

Seni rupa Islam Malaysia tradisional dan sezaman. 1991. Kuala Lumpur: Departemen Kesehatan.

Sidi Gazalba. 1977. Pandangan Islam tentang kesenian. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Sugiyono. 2003. Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta Yasin Hamid Safadi. 1978. Islamic calligraphy. London: Thames.

Yunardi, E Badri. 2005. Sejarah lahirnya mushaf standar Indonesia”. Lektur. 3 (2): 279-300.

Rujukan Tambahan

Ahmad Sarwat.irfanirsyad.wordpress.com. Shared+Mencari Sinar KasihMu+Malaysian +Bloggers 2all Bloggers.

Gallop, Annabel Teh, Islamic manuscripts from the Philippines in U.S. collections: A preliminary listing, including two printed qur’ans,

http://www.oovrag.com/bibliography/ bibliography13.shtml

Muzium Kesenian Islam Malaysia. Jalan Lembah Perdana. Kuala Lumpur. www.google.com. Kesenian Islam dalam Negara. Tarikh, 9 Januari 2013. Mushaf al-qur’an Standar Indonesia (Uthmani). 2004. http://qur’annusantara.blogspot.com/2012/11 mushaf-standar-indonesia-usmani-2004.html. Mushaf al-qur’an Standar Indonesia (Uthmani). 2008. http://qur’annusantara.blogspot.com/2012/11 mushaf-standar-indonesia-usmani-2008.html. Mushaf al-qur’an Standar Indonesia (Uthmani). 2011. http://qur’annusantara.blogspot.com/2012/11 mushaf-standar-indonesia-usmani-2011.html. Mushaf al-qur’an Standar Indonesia (Bahriyah). 1991. http://qur’annusantara.blogspot.com/2012/11 mushaf-standar-indonesia-bahriyah-1991.html.

http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2012/08/normal-0-false-false-false-in-x-nonear_26.html. http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2012/04/mushaf-cetakan-palembang-1848mushaf.html. http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2012/04/qur’an-cetakan-palembang-1854kolofon.html.

http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2012/04/bali-koleksi-masjid-agung-jami.html, http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2012/09/mushaf-cetakan-singapura.html. http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2012/10/mushaf-al-qur’an-standar-indonesia.html. http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2013/02/mushaf-indonesia.html. http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2012/11/mushaf-karya-rahmatullah.html. http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2012/11/mushaf-karya-safaruddin.html. http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2013/04/bibliografi-mushaf-standar-indonesia.html.

http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2012/11/mushaf-standar-indonesia-usmani2004.html.

http://qur’an-nusantara.blogspot.com/2013/02/mushaf-indonesia.html. http://academia.edu/2637901/percetakan_mushaf_al-qur’an_di_indonesia. Yayasan Retu. 2007. http://www.mushaf.com.my dan e-Mail: info@mushaf.com.my.

Downloads

Published

2022-06-28

How to Cite

Harun, M., Abd Aziz, M. K. N., Kastolani, & Dorloh, S. (2022). Estetika Keindahan Tulisan Mushaf Al-Qur’an Pujangga Tertinggi Ummat Islam: Satu Kajian Perbandingan antara Mushaf Indonesia dengan Mushaf Malaysia . Firdaus Journal, 2(1), 85–100. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol2.1.8.2022

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)