Idea Semangat Berfikir oleh Syed Hussein Alatas: Tinjauan terhadap Pengukuhan Identiti dan Persoalan Kemajuan Umat Islam

Authors

  • Noorilham Ismail Penyelidik Bebas
  • Mohd Kasturi Nor Abd Aziz Pusat Sains Liberal, Fakulti Gunaan dan Sains Kemanusiaan, University Malaysia Perlis, 01000 Kangar, Perlis, MALAYSIA
  • Zarifah Arsani Penyelidik Bebas
  • Juliana Ahmad Pusat Sains Liberal, Fakulti Sains Gunaan dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Perlis, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/firdaus.vol2.1.9.2022

Keywords:

Syed Hussein Alatas, idea semangat berfikir, pengukuhan identiti, kemajuan umat Islam

Abstract

Makalah ini menumpukan perbincangan terhadap idea semangat berfikir oleh Syed Hussein Alatas dengan memberi keutamaan kepada soal pengukuhan identiti dan persoalan kemajuan umat Islam pada hari ini. Objektif utama makalah ini adalah untuk menganalisis idea semangat berfikir yang telah dikemukakan oleh Syed Hussein terutamanya dalam karya beliau, “Kita dengan Islam Tumbuh Tiada Berbuah”. Analisis terhadap idea semangat berfikir oleh Syed Hussein ini penting untuk membuktikan usaha beliau dalam memajukan bangsa di samping membentuk satu gagasan pemikiran yang realistik bagi diaplikasikan oleh lapisan masyarakat ke arah pembentukan kemajuan bangsa. Kaedah kualitatif telah digunakan dalam makalah ini untuk menilai idea semangat berfikir oleh Syed Hussein seperti yang terkandung dalam karya penulisannya yang telah dinyatakan sebelum ini dengan turut melibatkan olahan atas karya-karya beliau yang lain. Sumber-sumber sekunder seperti tesis, buku dan jurnal turut dijadikan sebagai pelengkap kepada perbincangan dalam makalah ini dalam satu naratif yang objektif dan autoritatif. Kesimpulan makalah ini dapatlah dikatakan bahawa idea semangat berfikir oleh Syed Hussein merupakan satu gagasan penting yang berupaya untuk membentuk pengukuhan identiti bangsa dan kemajuan umat Islam dalam dunia pada hari ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. B. Shamsul. (2005). A Question of Identity: Knowledge and the Formation of Post-Colonial Nationstates in Asia. Dlm, Riaz Hassan (Pnyt.). Local and Global: Social Transformation in Southeast

Asia: Essays in Honor of Professor Syed Hussein Alatas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed, Myra Bergman Ramos (Terj.). New York: Continuum.

Gutas, D. (1998). Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society. New York: Routledge.

Holowchak, M. A. (2014). Thomas Jefferson’s Philosophy of Education: A Utopian Dream. Routledge, New York.

Hourani, A. (1983). Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939. New York: Cambridge University Press.

Kamarul Afendey Hamimi. (2018). Kaum Muda Penggerak Kesedaran Kemerdekaan Tanah Melayu 1906-1957. Tesis Ph.D yang tidak diterbitkan, Universiti Pendidikan Sultan Idris. https://ir.upsi.edu.my/files/docs/2020/4495_4495.pdf.

Khondker, H. H. (2006). Sociology of Corruption and ‘Corruption of Sociology’: Evaluating the Contributions of Syed Hussein Alatas, Current Sociology. 54 (25), 25-39.

Kunitake, K. (2009). Japan Rising: The Iwakura Embassy to the USA and Europe 1871-1873. New York: Cambridge University Press.

Kuru, A. T. (2019). Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison. London: Cambridge University Press.

Locke, J. (2003). Two Treaties of Government and A Letter Concerning Toleration. New Haven: Yale University Press.

Maia, J. M. (2014). History of Sociology and the Quest for Intellectual Autonomy in the Global South: The Cases of Alberto Guerreiro Ramos and Syed Hussein Alatas, Current Sociology. 62 (7), 1097-1115.

Moosavi, L. (2019). Decolonising Criminology: Syed Hussein Alatas on Crimes of the Powerful, Critical Criminology. 27, 229-242.

Said, E. W. (2001). Culture & Imperialism. London: Vintage Publishing.

Said, E. W. (2019). Orientalism. London: Penguin Books Ltd.

Sharifah Munirah Alatas. (2020). Applying Syed Hussein Alatas’s Ideas in Contemporary Malaysian Society, Asian Journal of Social Science. 48, 319-338.

Syed Hussein Alatas. (2015a). Kita dengan Islam Tumbuh Tiada Berbuah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Hussein Alatas. (2015b). Biarkan Buta: Sekitar Perbahasan Ilmiah Derma Kornea Mata. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Hussein Alatas. (2015c). Siapa yang Salah Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Hussein Alatas. (2016a). Mitos Peribumi Malas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016a.

Syed Hussein Alatas. (2016b). Intelektual Masyarakat Membangun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Hussein Alatas. (2016c). Rasuah: Sifat, Sebab dan Fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (2014). Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Skudai: Penerbit UTM.

Downloads

Published

2022-06-28

How to Cite

Ismail, N., Abd Aziz, M. K. N., Arsani, Z., & Ahmad, J. (2022). Idea Semangat Berfikir oleh Syed Hussein Alatas: Tinjauan terhadap Pengukuhan Identiti dan Persoalan Kemajuan Umat Islam . Firdaus Journal, 2(1), 101–110. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol2.1.9.2022

Issue

Section

Articles