Design oriented STEM education with preschool children

Authors

  • Vakkas Yalçın Kilis 7 Aralık University, Department of Early Childhood Education, Kilis, Turkey
  • Şule Erden Çukurova University, Department of Preschool Education, Adana, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.1.4.2023

Keywords:

design thinking model, STEM, 21st-century skills, preschool education

Abstract

In this study, the effects of design-oriented STEM activities on preschool children were examined. In the research conducted with case study in qualitative research designs, 20 preschool children aged five years in a kindergarten formed the participants of the study. Design Oriented STEM Activities were completed with 24 sessions of 8 weeks, 3 days a week. Within the scope of the research, data were collected through observations, interviews and research diaries and content analysis was made. As a result of the analysis of the data, it was concluded that the applied design-oriented STEM education increased the problem-solving, communication and cooperation skills of the children, and that the STEM education process; It has been concluded that it raises the awareness of children and gives them a sense of responsibility. In addition, it has been concluded that STEM activities encourage children to solve problems and generate ideas, make permanent behavioral changes in children, and increase children's social and adaptation skills.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abanoz, T. & Deniz, Ü. (2019). STEM yaklaşımına uygun fen etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi. Turkish Studies Educational Sciences, 14(6), 2787-2802. DOI:10.29228/TurkishStudies.38820.

Abanoz, T. & Deniz, Ü. (2021). Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41 (1), 1-24. https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/issue/62024/817354

Akçay, B. (2019). STEM etkinliklerinin anaokuluna devam eden 6 yaş çocukların problem çözme becerilerine etkisi (Unpublished master's thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Akdağ, F. (2015). Çocukta Beyin Gelişimi ve Erken Müdahale. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book), https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103876

Akgündüz, D., & Akpınar, B. (2018). Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 1-26. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/69

American Psychological Association. (2009). Psychology as a Core Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Discipline. https://www.apa.org/pubs/info/reports/STEM-discipline.aspx.

Augustine, R.N., (2005). Rising Above teh gathering storm: Energizing and employing america forr a brighter economic future. U.S. House of Representatives. http://www.mdworkforce.com/pub/pdf/aaugustine10202005.pdf (Date of access: 25.12.2018)

Aydın, T. (2019). STEM uygulamalarının okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ve bilişsel alan gelişimlerine etkisi. (Unpublished master's thesis). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Bal, E. (2018). FETEMM (Fen, teknoloji, mühendislik, matematik) etkinliklerinin 48- 72 aylık okul öncesi çocuklarının bilimsel süreç ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Unpublished master's thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The ecology of developmental processes. In W. Damon, & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 1: Theoretical models of human development, (pp. 993–1028). Hoboken, NJ: Wiley.

Buchter, J., Kucskar, M., Oh-Young, C., Welgarz-Ward, J. & Gelfer, J. (2017). Supporting STEM in Early Childhood Education. Policy Issues in Nevada Education, 1- 12. https://digitalscholarship.unlv.edu/co_educ_policy/2 adresinden erişilmiştir.

Büyüktaşkapu, S. (2010). 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir bilim öğretim programı önerisi. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından erişilmiştir. (Tez Numarası 261059).

Bybee, R. W. & Fuchs, B. (2006). Preparing the 21st century workforce: A new reform in science and technology education. Journal of Research in Science Teaching, 43(4), 349-352. https://doi.org/10.1002/tea.20147

Can Yaşar, M., Karaca, N. H., & Uzun, H. (2022). Relationship between motor creativity and science process skills of preschool children. Southeast Asia Early Childhood Journal, 11(2), 152–165. https://doi.org/10.37134/saecj.vol11.2.10.2022

Cathy H. Qi, M. Lee Van Horn, James P. Selig, & Ann P. Kaiser. (2019): Relations between language skills and problem behaviour in preschool children, Early Child Development and Care, https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1588264

Chesloff, J. D. (2013). STEM education must start in early childhood. Education Week, 32(23), 27-32

Costantino, T. (2018). STEAM by another name: Transdisciplinary practice in art and design education. Arts Education Policy Review, 119(2), 100-106. https://doi.org/10.1080/10632913.2017.1292973

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. baskıdan çeviri). (çev. eds. M. Bütün ve S. B. Demir). Siyasal Yayın Dağıtım

Çakır, Z., & Yalçın, S. A. (2020). Okul Öncesi Eğitiminde Gerçekleştirilen STEM Eğitimlerinin Öğretmen ve Veli Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. International Journal of Active Learning, 5(2), 142-178.

Çavaş, B., Bulut, Ç., Holbrook, J. & Rannıkmae, M. (2013). Fen Eğitimine Mühendislik Odaklı Bir Yaklaşım: ENGINEER Projesi ve Uygulamaları. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 12-22. https://dergipark.org.tr/en/pub/fbod/issue/71994/1158020

Dam, R. & Siang, T. (2018a). What is design thinking and why is it so popular? https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular.

Dam, R. & Siang, T. (2018b). Stages in the design thinking process. https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process.

Dejarnette, N. K. (2018). Implementing STEAM in the early childhood classroom. European Journal of STEM Education, 3(3), 18. https://doi.org/10.20897/ejsteme/3878

Deniz Özgök, A. (2019). 60-75 aylık çocukların STEM etkinliklerinde problem çözme ve bilişsel düşünme becerilerinin incelenmesi (Unpublished master's thesis). Bahçeşehir Üniversitesi. İstanbul.

Freeman, B., Marginson, S. & Tytler, R. (2015). An international view of STEM education. In B. Freeman, S. Marginson ve R. Tytler (Eds.), The age of STEM: Policy and practice in sicence, technology, engineering and mathematics across the World (pp. 1-21). Routledge.

Gilliam, W. S., & Mesquita, P. B. D. (2000). The relationship between language and cognitive development and emotionalbehavioural problems in financially-disadvantaged preschoolers: A longitudinal investigation. Early Child Development and Care, 162, 9–24. https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1588264

Girard, L., Pingault, J., Doyle, O., Falissard, B., & Tremblay, R. (2017). Developmental associations between conduct problems and expressive language in early childhood: A population-based study. Journal of Abnormal Child Psychology, 44(6), 1033–1043. http://dx.doi.org/10.1080/17405629.2016.1215300

Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report, 8(4), 597-606. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2003.1870

Gonzalez, M., & ve Freyer, C. (2014). A collaborative initiative: STEM and universally designed curriculum for at-risk preschoolers. National Teacher Education Journal, 7(3), 21-29.

Güldemir, S. (2019). Okul öncesi eğitiminde STEM etkinliklerinin yaratıcılığa etkisi (Unpublished master's thesis). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Gürkan, T. (2012). Proje Yaklaşımı. Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri. (Edt. R. Zembat). Anı Yayıncılık

Kröper, M., Fay, D., Lindberg, T., & Meinel, C. (2011). Interrelations between motivation, creativity and emotions in design thinking processes–an empirical study based on regulatory focus theory. In Design creativity 2010 (pp. 97-104). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-85729-224-7_14

Kunt, B. (2016). 60-72 ay okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin belirlenmesi (Unpublished master's thesis). Dumlupınar Üniversitesi.Kütahya.

MEB. (2019). https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/29164143_STEM_KitapYk.pdf (Date of access: 06.08.2019).

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. S. Turan). Nobel.

Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. Jossey-Bass Publishers.

Milford, T. M. & Tippett, C. D. (2015). The design and validation of an early childhood STEM classroom observational protocol. International Research in Early Childhood Education, 6(1), 24–37. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1150965.pdf

Moomaw, S. (2013). Teaching STEM in the early years: Activities for integrating science, technology, engineering, and mathematics. Redleaf Press.

Moomaw, S., & ve Davis, J. A. (2010). STEM comes to preschool. Young children, 65(5), 12-18.

Neuman, W. L., & Robson, K. (2014). Basics of social research. Pearson.

Noel, L. A., & Liub, T. L. (2017). Using design thinking to create a new education paradigm for elementary level children for higher student engagement and success. Design and Technology Education, 22(1), n1. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1137735.pdf

Öcal, S. (2018). Okul öncesi eğitime devam eden 60-66 ay çocuklarına yönelik geliştirilen STEM programının çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisini incelenmesi (Unpublished master's thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Özekin, M. (2006). “İlköğretim 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Eğitiminde Tasarımcı Düşünce Eğitim Modelinin Değerlendirilmesi” (Unpublished master's thesis). Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi. Ankara

Punch, K. F. (2011). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar (Çev: D. Bayrak, H. Bader Arslan ve Z. Akyüz) (2. baskı). Siyasal Kitabevi.

Sağbaş, A. (2019). STEM odaklı olarak yeniden tasarlanan okul öncesi öğretmenliği bölümü fen ve matematik eğitimi dersinin uygulanma süreci: bir durum çalışması. Yüksek lisans tezi, 66 Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından erişilmiştir. (Tez Numarası 601812).

Şahin, E., (2019). Tasarım Odaklı Düşünme Yönteminin Benlik Saygısı ve Yaratıcılık İle Bilişsel ve Duygusal Bağlamda İlişkilendirilmesi: Bir Etkinlik Çalışması (Unpublished master's thesis). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

The role of early language difficulties in the trajectories of conduct problems across childhood. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(8), 1515–1527.

Tippett, C.D., Milford, T.M. (2017). Findings from a Pre-kindergarten Classroom: Making the Case for STEM in Early Childhood Education. Int J of Sci and Math Educ 15, 67–86. https://doi.org/10.1007/s10763-017-9812-8

Uysal, E. & Cebesoy, Ü. B. (2020). Tasarım Temelli FeTeMM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutumlarına ve Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 60-81. https://doi.org/10.33710/sduijes.614799

Uzun, H. (2019). 21. yüzyıl becerisi olarak vatandaşlık ve kültür. E. Ömeroğlu ve H. Şahin (Ed.), 21. Yüzyıl Çocuklarının Eğitimi: 6c modeli içinde (21/62-71). Eğiten kitap.

Wendell, K. B. (2008). The theoretical and empirical basis for design-based science instruction for children. Qualifying Paper, Tufts University.

Yalçın, V. (2022). Design thinking model in early childhood education. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(1), 196-210. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.1.715

Yalçın, V., & Erden, Ş. (2021). The effect of STEM activities prepared according to the design thinking model on preschool children's creativity and problem-solving skills. Thinking Skills and Creativity, 100864. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100864

Yalçın, V., & Öztürk, O. (2022). Examination of the effects of design-oriented STEM activities on the 21st century skills of pre-school children aged 3-4. Southeast Asia Early Childhood Journal, 11(2), 1–20. https://doi.org/10.37134/saecj.vol11.2.1.2022

Yalçın, V., (2019). Kuram, Öğretim Modeli, Uygulama Yöntemi ve Çalışma Planı Bağlamında STEM. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(90), 356-368. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14877

Yew, S., & O’Kearney, R. (2015). The Role of early language difficulties in the trajectories of conduct problems across childhood. J Abnorm Child Psychol 43, 1515–1527. https://doi.org/10.1007/s10802-015-0040-9

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. SAGE.

Zevenbergen, A. A., & Ryan, M. M. (2010). Gender differences in the relationship between attention problems and expressive language and emerging academic skills in preschool-aged children. Early Child Development and Care, 180(10), 1337–1348. https://doi.org/10.1080/03004430903059292

Downloads

Published

2023-04-11

How to Cite

Yalçın, V., & Erden, Şule. (2023). Design oriented STEM education with preschool children. Southeast Asia Early Childhood Journal, 12(1), 40–53. https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.1.4.2023