Analisis Kontrastif Cara Pembentukan Kata Bunyi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Cina

Authors

  • Tan Tiam Lai Fakulti Bahasa Dan Komunikasi,Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim,Perak, Malaysia
  • Miew Hoon Ng Fakulti Bahasa Dan Komunikasi,Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim,Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.2.9.2023

Keywords:

Kata Bunyi, Analisis Kontrastif, Bahasa Melayu, Bahasa Cina

Abstract

Kata bunyi merupakan satu golongan kata yang penting dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina. Kata bunyi merupakan unit bahasa yang sangat menarik dan mempunyai keunikan dalam penggunaan harian bahasa Melayu dan bahasa Cina. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti cara pembentukan kata bunyi yang terdapat dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina serta meninjau persamaan dan perbezaan cara pembentukan kata bunyi dalam kedua-dua bahasa tersebut. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah analisis kontrastif terhadap kata bunyi bahasa Melayu dan bahasa Cina dengan membandingkan cara pembentukan kata bunyi dalam kedua-dua bahasa itu. Hasil kajian ini menunjukkan banyak persamaan dan perbezaan dalam kata bunyi dalam konteks tatabahasa. Kajian ini mempunyai makna yang penting dalam aspek bandingan linguistik dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu Mutakhir.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Awang Sariyan. (1987). Kata Ganti Diri dalam Bahasa Malaysia: Suatu Tinjauan Umum Tentang Kesalahan Penggunaannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fisiak, Jacek (1981). Some Introductory Notes Concerning Contrastive Linguistics dalam Fisiak, Jacek (ed). Contrastive Linguistics And The Language Teacher. Oxford: Pergamon Press

Fisiak. (1981). Contrastive linguistics and the language teacher. Oxford: Pergamon Press.

Harimurti Kridalaksana (1983). Kamus Linguistik, Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

Huang Borong and Liao Xudong (2004). Xiandai Hanyu, Gaodeng Jiaoyu Chubanshe.

James, Carl. (1980). Contrastive Analysis. London: Longman Group Limited.

Kamarudin Haji Husin (1994). KBSM Dan Strategi Pengajaran Bahasa, Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Hajah Noresah Bt Baharom,et.al (2010). Kamus Dewan (edisi keempat). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lado, Robert. (1957). Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics For Language Teachers. Ann Abor: University of Michigan Press.

Li Jizhong and Yao Xiyuan. (1998), Xiandai Hanyu Zhuanti. Zhongguo Shehui Chubanshe.

Li Yude. (1995). Xiandai Hanyu Shiyong Yufa. Jiaoyu Kexue Chubanshe.

Liang Donghan. (1988) Hanyu Zhishi Jianghua,Shanghai Jiaoyu Chubanshe.

Lu Shuxiang. (2012). Xiandai Hanyu Cidian. Shanwu Yinshuguan.

Nik Safiah Karim,et.al (2010). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Pei, Mario. (1965). Glossary of linguistics terminology. New York: Anchor Books Doubleday.

Qaddur, Ahmad Muhammad. (1996). Mabadi’al lisaniyat. T.tpt: Dar al-Fikr al – Muasir.

Tan Tiam Lai & Norul Haida Bt Reduzan. (2013). Kata Ganti Nama Diri dalam Bahasa Cina dan Bahasa Melayu:Satu Analisis Kontrastif.Pendeta:Jurnal Bahasa,Pendidikan dan Sastera Melayu,Vol.4,162-179.

Yu Guangzhong (1999). Jindai Hanyu Yufa Yanjiu. Xuelin Chubanshe.

Downloads

Published

2023-11-22

How to Cite

Lai, T. T., & Ng, M. H. (2023). Analisis Kontrastif Cara Pembentukan Kata Bunyi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Cina. PENDETA, 14(2), 109–120. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.2.9.2023

Issue

Section

Articles