Perbandingan Penggunaan Gaya Pengajaran Grasha-Riechmann oleh Guru Berdasarkan Kaedah Pengajaran di dalam Bilik Darjah dan Secara dalam Talian

Comparison of the Grasha-Riechmann Style Based on the Teacher's Classroom Teaching and Online Teaching

Authors

  • Nur Farahkhanna Mohd Rusli Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Nur Farhanim Abdul Jamal Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.4.2022

Keywords:

Kaedah pengajaran, gaya pengajaran Grasha-Riechmann, guru, pengajaran di dalam bilik darjah, pengajaran secara dalam talian

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan penggunaan gaya pengajaran Grasha-Riechmann oleh guru  berdasarkan kaedah pengajaran guru di dalam bilik darjah dan secara dalam talian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dalam menganalisis data, dan kaedah kepustakaan serta temu bual dalam mengumpul data. Instrumen yang digunakan terdiri daripada borang maklum balas dan platform Google Meet untuk tujuan temu bual bersama responden. Responden kajian terdiri daripada tiga orang guru Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan, Sabah. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbandingan dalam pelaksanaan kaedah pengajaran guru di dalam bilik darjah dan secara dalam talian berdasarkan gaya pengajaran Grasha-Riechmann. Hasil kajian mendapati bahawa gaya fasilitator adalah gaya yang dominan digunakan responden ketika melaksanakan pengajaran di dalam bilik darjah, manakala gaya autoriti formal pula adalah gaya dominan digunakan responden ketika melaksanakan pengajaran secara dalam talian. Dari segi implikasi, kajian ini memberikan pendedahan kepada guru untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran bukan sahaja untuk memanfaatkan penggunaan kemahiran abad ke-21 malah dapat memotivasikan semangat pelajar untuk terus mengikuti sesi pembelajaran dan meningkatkan prestasi akademik pelajar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdull Sukor Shaari & Azliza Din. (2013). Pelaksanaan aktiviti komunikatif dalam pengajaran bahasa Melayu sekolah rendah: Satu kajian kes. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu: Malay Language Education (MyLEJ), 3(2), 64-78.

Bhavani Somasundram & Zamri Mahamod. (2017). Keberkesanan pembelajaran koperatif terhadap pencapaian dan motivasi murid sekolah menengah dalam pembelajaran bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu: Malay Language Education (MyLEJ), 7(1), 11-23.

Grasha, A. F. (1996). Teaching with style: A practical guide to enhancing leaning by understanding teaching and learning style. Pittsburgh: Alliance Publishers.

Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Metodologi pengumpulan data dalam penyelidikan kualitatitif. Dalam: Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012, 28-29 Mac 2012, Puteri Resort Melaka. (Tidak diterbitkan).

Marni Izzati Kamaruddin. (2020) Perbezaan tahap pengetahuan, penggunaan, dan penerimaan guru bahasa Melayu berdasarkan faktor umur dan pengalaman mengajar ketika mengaplikasikan persekitaran pembelajaran maya. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu: Malay Language Education (MyLEJ), 10(2), 15-28.

Mohammad Hafiz Ahmid, Mohd Khairuddin Abdullah & Khalid Johari. (2018). Pengajaran guru dan kepercayaan motivasi pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 3, Issue 3, 136-147.

Mohd Rohiman Subri, Rohizani Yaakub & Azlinda Boheran Nudin. (2021). Pelaksanaan pengajaran guru cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Melayu ketika Pandemik Covid-19: Satu kajian kes. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, Jil.12 Edisi Khas, 21-32.

Noor Lela Ahmad, Sho Sin Looi, Hariyaty Ab Wahid & Rohaila Yusof. (2019). Kepentingan amalan pengajaran dan pembelajaran abad 21 terhadap pembangunan pelajar. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(2), 28-51)

Nor Amah Abdullah & Muhammad Syawal Amran. (2021). Perspektif guru terhadap penglibatan murid di dalam pengajaran dan pembelajaran secara atas talian semasa Pandemik Covid-19 di Malaysia. International Journal of Advanced Research in Islamic Sudies and Education (ARISF), 1(4),32-39.

Norehan Mohd. Nasir & Mahaliza Mansor (2021). Cabaran guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR): Suatu pemerhatian awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7) 416-421.

Noriah Mohd. Ishak et al. (1999). Gaya Pertautan, gaya pengajaran dan komitmen terhadap profession perguruan dalam kalangan guru pelatih UKM. Laporan Akhir Projek G/ 4/99. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Nurul Hamimi Awang Japilan & Jahidih Saili. (2021). COVID-19: Transformasi pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPr) amali solat, tilawah al-Quran dan hafazan al-Quran menggunakan inovasi. Prosiding Seminar Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan (SPIP2021) Peringkat Kebangsaan 24-26 Mac 2021. 351-363.

Nora’ini Abdul Rahman & Nor Aishah Buang. (2019). Hubungan gaya pengajaran guru dengan sikap pelajar terhadap mata pelajaran Perniagaan. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4 (31),248-259.

Raja Abdullah Raja Ismail & Daud Ismail. (2018). Aplikasi ‘Konsep 4C’ pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih Pengajian Agama Institusi Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail. Asian People Journal (APJ), 1, 45-65.

Rozelia Haizah Abd Razak & Nur Farahkhanna Mohd Rusli. (2022). Pembelajaran secara dalam talian: Tahap kesediaan dan keberkesanan pelaksanaannya kepada pelajar. LSP International Journal, (9)1, 31-43.

Siti Balqis Mahlan & Muniroh Hamat. (2020). Pengajaran dan pembelajaran dalam talian semasa perintah kawalan pergerakan. Dicapai daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/05/689322/covid-19-pendidikan- menerusi-dunia-maya-cabaran-baharu-buat-guru (6 Januari 2021).

Sim Sze Hui & Mohd Effendi @ Ewan Mohd Matore. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pengajaran Grasha-Reichmann dalam kalangan guru: Sorotan literatur bersistematik. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(11), 54-70.

Subadrah Madhawa Nair & Sakunthala Devi Gopal. (2014). Kesan penggunaan kaedah pembelajaran masteri terhadap pencapaian dan minat pelajar dalam mata Pelajaran Am. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 29, 55-80.

Syamsul Bahri. (2020). Upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi ajar pernikahan dalam Islam Kelas XII Multi Media 3 di SMKN 6 Kota Jambi. Jurnal Education of Batanghari, 2(11), 28-37.

Syed Lamsah Syed Chear & Melor Yunus. (2019). Strategi penerapan kemahiran abad ke-21 dalam latihan guru Prasekolah. Southeast Asia Early Childhood Journal, 8(1),1-10.

Tamilmullai Thannimalai & Salini Baloh. (2021). Cabaran PdPR Bahasa Tamil di Sekolah Luar Bandar. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 5(2), 183-190.

Wong Ai Bing & Khairul Azhar Jamaludin. (2021). Pembelajaran dalam talian (e-pembelajaran) semasa Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan. 3(3), 408-414.

Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Juliawati Ibrahim. (2009). Perbandingan gaya pengajaran guru bahasa Melayu dan guru bahasa Inggeris. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34(1), 67-92.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Mohd Rusli, N. F., & Abdul Jamal, N. F. (2022). Perbandingan Penggunaan Gaya Pengajaran Grasha-Riechmann oleh Guru Berdasarkan Kaedah Pengajaran di dalam Bilik Darjah dan Secara dalam Talian: Comparison of the Grasha-Riechmann Style Based on the Teacher’s Classroom Teaching and Online Teaching. PENDETA, 13(2), 41–54. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.4.2022

Issue

Section

Articles