Sastera Rakyat Sebagai Medium Didaktik Kepada Golongan Desa

Authors

  • Muhammad Nur Al-Hakim Mohamad Hanafiah Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.9.2022

Keywords:

sastera rakyat, pendidikan, golongan desa, teori takmilah

Abstract

Sastera rakyat merupakan sebuah karya kreatif disampaikan oleh masyarakat Melayu zaman dahulu khusunya golongan desa dan petani untuk dijadikan sebagai hiburan dan juga pendidikan kepada masyarakat setempat. Terdapat segelintir masyarakat zaman kini yang menganggap sastera rakyat adalah sesuatu yang asing dan dianggap khayalan semata-mata. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan menganalisis unsur nilai positif dalam sastera rakyat di Kelantan sebagai medium didaktik kepada golongan desa. Pengaplikasian prinsip Takmilah iaitu hubungan antara khalayak dengan karya dalam beberapa buah sastera rakyat yang diperoleh daripada penglipur lara di Kelantan. Selain itu, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melibatkan kaedah kepustakaan lapangan berbentuk temubual dan analisis kajian. Natijahnya, sastera rakyat Kelantan sememangnya memiliki kekayaan nilai positif yang berpotensi dijadikan medium didaktik kepada golongan desa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aboebakar Atjeh. (1988). Akhlak dalam Islam. Edisi Ketiga. Kota Bharu: Pustaka Alam.

Abu Bakar Hamid. (1976). Diskusi Sastera Jilid I: Sastera Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Achmad D. Marimba. 1981. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Penerbit Al-Maruf.

Azmin Yusoff & Muhamad Ismail Abdullah. (2017). Adab Unggul Islam dalam Persahabatan Antara Islam. Malaysian Online Journal of Education. 1 (2), 102-112.

Choirul Mahfud. (2014). The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia - China Relations in Islamic Cultural Identity. Journal of Indonesian Islam. 8 (1), 23 - 38

Dundes, A. (1965). The Story of Folklore. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Kamus Dewan. (2016). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fatimah Md. Yassin. (1990). Cerita Rakyat Sebagai Alat Pendidikan. Satu Analisis Isi yang Bercorak Etika. Dialog Kesusasteraan (Umar Junus, Rahmah Bujang, Hashim Awang, Mohd. Yusuf Hassan, Wahab Ali, Rahman Kaeh, Fatimah Yassin & Zahir Ahmad, Ed.). Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 11-12 Mei.

Hashim Musa. (2008). Hati Budi Melayu: Pengukuhan Menghadapi Cabaran Abad ke-21. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Selangor.

Hamka. (1983). Tafsir al-Azhar Juz XIII. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Mohd Firdaus Che Yaacob. 2015. Seuntai Nilai-Nilai Murni Dalam Himpunan 366 Cerita Rakyat Di Malaysia. Tesis Sarjana Sastera, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Selangor.

Mohd Firdaus Che Yaacob. (2018). Nilai-Nilai Murni dalam Naratif Lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan: Satu Penelitian Pengkaedahan Melayu. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. akulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Universiti Malaysia Kelantan.

Mohd Nazri Abdul Rahman, Mariani Md. Nor, Romli Darus, Ahmad Shobry Mohd Noor, Arun Daud, Rinau Lintan & Nor Asiah Muhamad. (2017). Cerita Rakyat Orang Asal Sabah Sebagai Medium Pembelajaran Asas Literasi: Analisis Keperluan. Jurnalkurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. 5 (4), 26-30.

Normaliza Abd Rahim, Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi & Awang Azman Awang Pawi. (2017). Disemination of Values through the E-Folklore. TOJET: The Turkish Online Journal of Education Technology. 16 (1), 32-36.

Rahimah Hamdan & Alya Batrisyia Annuar. (2020). Perspektif ‘Melayu Malas’ dan ‘Melayu Bodoh’ oleh Barat Serta Kebenarannya berdasarkan Cerita Jenaka Melayu. Jurnal Dunia Pengurusan. 2 (3) 71-82,

Rosmani Omar, Md Sidin Ahmad Ishak & Siti Ezaleila Mustafa. (2019). Daripada Cetak Kepada Digital: Rekonstruksi Cerita Rakyat di Malaysia. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu. 12 (2), 291-319.

Shafie Abu Bakar. (1997). Estetika dan Takmilah dlm. Mana Sikana. Pembangunan Seni dan Sastera. Bangi: Jabatan Persuratan Melayu FSKK.

Shafie Abu Bakar. (1996). Takmilah: Teori, Falsafah dan Prinsip. Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Mohamad Hanafiah, M. N. A.-H. (2022). Sastera Rakyat Sebagai Medium Didaktik Kepada Golongan Desa. PENDETA, 13(1), 103–114. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.9.2022

Issue

Section

Articles