Leksikostatistik Bahasa Che Wong Dan Bahasa Melayu Melalui Aspek Perbandingan Kosa Kata

Lexicostatistics Of Che Wong And Malay Languages By Comparative Analysis Of Vocabulary

Authors

  • Norajihah Muda Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, MALAYSIA
  • Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.2.2021

Keywords:

orang asli, Che Wong, Senoi, Leksikostatistik, bahasa, kognat, kosa kata

Abstract

Masyarakat Orang Asli merupakan masyarakat minoriti yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Masyarakat ini terbahagi kepada tiga kelompok utama, iaitu Senoi, Negrito dan Melayu Proto. Setiap kelompok ini pula mempunyai enam suku yang berlainan. Suku Orang Asli Che Wong tergolong dalam kelompok Orang Asli Senoi. Orang Asli Che Wong secara umumnya tinggal di negeri Pahang terutamanya di Kampung Sungai Enggang Kuala Gandah Pahang. Secara keseluruhannya, masyarakat Orang Asli Che Wong menggunakan bahasa natif Che Wong ketika berkomunikasi. Informan dalam kajian ini melibatkan penutur Orang Asli Che Wong. Tujuan kajian ini adalah untuk menghuraikan hubungan kognat bahasa suku Che Wong dengan bahasa Melayu berdasarkan aspek perbandingan kosa kata dengan menggunakan kaedah leksikostatistik. Pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif ketika proses pengumpulan data melalui teknik rakaman dan lafaz. Data dianalisis berdasarkan kategori senarai kata Swadesh. Berdasarkan kajian, didapati bahawa terdapat beberapa leksikal bahasa Orang Asli Che Wong yang mempunyai pengaruh dan persamaan dengan bahasa Melayu. Analisis juga mendapati bahasa Orang Asli Che Wong mempunyai kekerabatan pada tingkat keluarga bahasa dengan bahasa Melayu sebanyak 76% dan terpisah antara 5 hingga 25 abad yang lalu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Hassan.(1969).Satu Kajian Fonoloji-Morfoloji Bahasa Orang-orang Melayu Asli,Dialek Temuan. Ijazah Sarjana Sastera. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Asmah Haji Omar. (1985). Asmah Haji Omar. Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (1993). Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan (2000). Warna Dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan. (2009). Mencari Makna Diri Melayu: Renungan untuk Bangsaku. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul, A. H., & Saamah, M. R. (2012). Unsur Haiwan dalam Peribahasa Masyarakat Asli Suku Kaum Semai. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 3, 1-19.

Adam, N. F. B. M., Yusop, M. S., & Makhtar, R. (2018). Bahasa Orang Asli Jahut: Penelitian Aspek Fonologi Dan Leksikal. International Journal of Education,Psychology and Counseling, 3(11), 12-29.

Benjamin, G. (1976). Austroasictic Subgroupings And Prehistory In The Malay Peninsula. Honolulu: The University Press of Hawai.

Collins J, T. (1985). Dialek Melayu Di Kampung Landai Pahang: Menuju Penelitian Tatabahasa Melayu Di Kalangan Orang Asli. Jurnal Dewan Bahasa, Jilid 29, 476-493.

Carey Iskandar. (1976). Orang asli: The Aboriginals Tribes of Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur & New York: Oxford University Press.

Crystal, D. (2002). Mengapakah Bahasa Mati? (Azizah Md.Hussin, Penterjemah). Jurnal Bahasa, 2(3), 309-333.

David Crystal. (2002). Language Death. Cambrigde University Press.

Creswell, J.W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting And Evaluating Quantitative And Qualitative Research (2nded.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Merrill Prentice Hall.Pearson Education.

Creswell, J.W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting And Evaluating Quantitative And Qualitative Research (2nded.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Merrill Prentice Hall.Pearson Education.

Dunn, F.L. (1975). "Rain-Forest Collextors and Traders: A Study of Resource Utilization in Modern and Ancient Malaya", Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society (MBRAS), Kuala Lumpur: Percetakan Mus Sdn. Bhd.

Dorian, N.C. (1981). Language Death: The Life Cycle of a Scottish Gaelic Dialect. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Gudschinsky. S. (1964). The ABC’s of Lexicostatistic (Glottochronology) in D. Hymes (Ed.), Language in Culture and Society. New York: Harper and Row.

Hunt. P.D.R. Williams. (1952). An Introduction To The Malayan Oborigines. Kuala Lumpur: Goverment Press.

Harimurti Kridalaksana. (1988). Masalah Metodologi Dalam Rekonstruksi “Bahasa Melayu Purba”.Dewan Bahasa dan Pustaka

Hashim Musa. (2008). Hati Budi Melayu: Pengukuhan Menghadapi Cabaran Abad Ke-21. Selangor: Universiti Putra Malaysia.

Harishon Radzi, Fazal Mohamed,Nor Hashimah Jalaludin dan Zaharani Ahmad (2012). Analisis Bahasa komunikasi bangsa minoriti Negrito menerusi pengimbuhan dan peminjaman kata. Gema Online: Journal of Language Studies.Volume 12(3), Special Section, September 2012, 885-901.

JHEOA. (2008). Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Orang Asli. Jabatan Hal Ehwal Orang asli, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia.

JHEOA. (2012). Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Orang Asli. Jabatan Hal Ehwal Orang asli, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia.

Keraf. (1984). Linguistik Bandingan Historis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Keraf, Gorys. (1996). Linguistik Bandingan Historis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Khairul Hisyam Kamarudin & Ibrahim Ngah. (2007). Pembangunan mapan Orang Asli. Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Lilis Handayani Napitupulul dan Yolanda Novita Silaban .(2020). Kajian Leksikostatistik Pada Bahasa Batak Toba Dan Batak Angkola Mandailing. Jurnal Bahasa Indonesia Prima, Vol 2. No. 2. 2020.

Mat Jidin Ahmad. (1994). Sastera Rakyat dalam Masyarakat Orang Asli. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Mohd Sharifudin Yusop. (2007). Keusangan Bahasa Orang Melayu Proto: Kajian Sosiologi Bahasa Terhadap Dialek Duano dan Dialek Kanaq di Johor. Ijazah Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.

Mcmahon, A., & Mcmahon, R. (2012). Lexicostatistics and Glottochronology. In the Encyclopedia of Applied Linguistics. Https://Doi.Org/Doi:10.1002/9781405198431.Wbeal0701

Md Adam, N. F., & Salleh, N. S. (2021). Leksikostatistik Bahasa Kensiu Dan Bahasa Kentaq:Analisis Perbandingan Kosa Kata. Jurnal Penyelidikan Sains Sosial (JOSSR), 4 (11), 40 - 57.

Mohamad Rozi Kasim.(2021). Hubungan Kekerabatan Antara Bahasa Jakun Dengan Bahasa Melayu Purba: Satu Analisis Perbincangan Kosa Kata Dasar. Jurnal Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid 21(1), 41-66.

Nicholas, Collin. (2000). The Orang asli and The Contest for Resources: Indegenous Politic, Development and Identity in Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur: Vinlin Press Sdn. Bhd.

Noriah Mohamed dan Rohani Yusof (2011). Pengelompokan Leksikostatistik Bahasa-bahasa Peribumi di Sarawak. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Norajihah Muda. (2016). Penggunaan Bahasa Orang Asli Che Wong Kuala Gandah Pahang, Malaysia. Tesis Ijazah Sarjana. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Noriah Mohamed .(2016). Pelestarian Turunan, Penelusuran Moyang: Pengadunan Sosiolinguistik dan Linguistik Sejarah dalm Pendokumentasian Bahasa Peribumi. Pulau Pinang: Penerbit USM.

Norfazila Ab. Hamid, Rahim Aman, Shahidi A.H. (2017). Varian Dialek Melayu Tioman-Aur-Pemanggil: Analisis Linguistik Bandingan. GEMA Online® Journal of Language Studies, Volume 17(2), May 2017 http://doi.org/10.17576/gema-2017-1702-13.

Napitupulu, L. H., & Silaban, Y. N. (2020). Kajian Leksikostatistik Pada Bahasa Batak Toba Dan Batak Angkola Mandailing. Bahasa Indonesia Prima (Bip), 2(2), 82-90.

Norajihah Muda dan Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2021). Aspek Fonologi dan Leksikal Bahasa Orang Asli Che Wong. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 14(1), 69‒100.

Swadesh, M. (1954). Perspectives and problems of Amerindian comparative linguistics. Cambridge University Press.

Swadesh, J. K., & Kasouf, C. J. (1995). Industrial Analytical Operations: Organizational Implications Of Automation. Critical Reviews In Analytical Chemistry.

Saamah, M. R., & bin Abdul, A. H. (2014). Konsep dan Bentuk Metrologi Dalam Peribahasa Suku Kaum Semai di Lembah Jelai, Pahang. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 5, 37 – 56.

Sa’adiah Ma’alip dan Teo Kok Seong. (2014). Pemilihan Bahasa: Proses mMasyarakat Orang Asli Che Wong. Jurnal Melayu, Jilid 12 (1), 32-43.

Sa’adiah Ma’alip dan Teo Kok Seong. (2019). Komunikasi Antara Keluarga: Bentuk Panggilan Kekeluargaan Masyarakat Orang Asli Che Wong. Jurnal Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol.18, No 2 (2019), 100-117.

Tuan Jah Tuan Yusof. (2004). Indeks Kognitif: Analisis Leksikal Bahasa Melayu dan Bahasa Orang. Ijazah Doktor Falsafah. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Downloads

Published

2021-09-20

How to Cite

Muda, N., & Zainon Hamzah, Z. A. (2021). Leksikostatistik Bahasa Che Wong Dan Bahasa Melayu Melalui Aspek Perbandingan Kosa Kata: Lexicostatistics Of Che Wong And Malay Languages By Comparative Analysis Of Vocabulary. PENDETA, 12(2), 11–28. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.2.2021