Buku kanak-kanak: Analisis unsur Estetika

Children's Books: Analysis Of Aesthetic Elements

Authors

  • Kaithiri Arumugam Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia
  • Rohaya Md Ali Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol10.11.2019

Keywords:

buku kanak-kanak, kesusasteraan kanak-kanak, estetika

Abstract

Buku kanak-kanak sentiasa mendapat tempat dalam kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Hal ini demikian kerana, buku kanak-kanak mempunyai unsur keindahan atau estetika yang menyumbang kepada aspek berbahasa dalam kalangan pembaca. Namun demikian, buku-buku terbitan penerbit di Malaysia sebagai bahan bacaan untuk mengasah minat membaca dan mendapat keseronokan dalam kalangan kanak-kanak masih belum setanding dengan buku yang diterbitkan oleh penerbit dari luar negara (Alimah Salam, 2010:39). Oleh itu, tujuan kertas kerja ini adalah untuk membicarakan persoalan estetika dalam buku kanak-kanak di Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti unsur-unsur estetika dalam buku kanak-kanak dan menganalisis unsur-unsur estetika dalam buku kanak-kanak. Kajian ini menggunakan kaedah analisis kandungan dengan meneliti sembilan buah buku kanak-kanak berdasarkan pendekatan estetika yang dikemukakan oleh Maria Nikolajeva (2005). Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat dua unsur estetika dalam buku  kanak-kanak iaitu, estetika genre dan estetika bahasa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anida Sarudin, Dahlia Janan, Zulkifli Osman dan Ahmad Khair. (2016). Penguasaan Bahasa Melayu Kanak- kanak Prasekolah Berdasarkan Inventori Penilaian Kemahiran Terancang. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 04, 93-106.

Anida Binti Sarudin, Dahlia Janan, Zulkifli Osman, dan Ahmad Khair Mohd Noor. (2018). Kefahaman aspek linguistik dalam meneliti perkembangan kognitif kanak-kanak prasekolah, Jurnal Kajian Linguistik dan Sastera,Volume 3 (1), 51-67.

Sarudin, A., Mohamaed Redzwan, H. F., Osman, Z., Raja Ma’amor Shah, R. N.F., & Mohd Ariff Albkri, I. S. (2019a). Menangani kekaburan kemahiran prosedurdan terminologi awal matematik: Pendekatan leksis berdasarkan teori prosodisemantik. Malaysian Journal of Learing and Insruction, 16 (2), 255-294.

Anida Sarudin, Husna Faredza Mohamed Redzwan, Zulkifli Osman and Intan Safinas Mohd Ariff Al-Bakry. (2019).Using the Cognitive Research Trust scale to assess the implementation of the elements of higher-order thinking skills in Malay Language teaching and learning. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE,) Volume-8, 2S2, 392-398.

Abdul Halim Ali, (2011) Konsep keindahan dalam kesusasteraan Melayu tradisional. PENDETA Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu, 2, 99-117.

Alimah Salam, (2010, September) Memperkasa karya sastera kanak-kanak. Dewan Sastera, 39-43.

Ani Omar, (2017) Cerita kanak-kanak berunsur mitos, legenda dan sejarah membina kecendekiaan murid-murid
sekolah dalam hospital. Journal of Education and Social Sciences,7 (1), 300-306.

Arba’ie Sujud, Nurul Azimah Abdull Sedik, Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi & Intan Zahariah Gaisun, (2014) Ekspresi emosi melalui bahan bacaan sastera kanak-kanak. Jurnal Melayu, 13,72-84.

Bekkedal,T.K, (1973) Content analysis of children’s books. Library Trends, 22 (2), 109-126.

Booyeun Lim, (2004) Aesthetic discourses in early childhood settings: Dewey, Steiner, and Vygotsky.
Early Child Development and Care, 174 (5), 473–486.

Bruce, T. (2012). Early childhood education. United Kingdom: Hachette.

Burhan Nurgiyantoro, (2005) Tahapan perkembangan anak dan pemilihan bacaan sastra anak. Cakrawala
Pendidikan, xxiv (2), 197-216.

Chew Fong Peng, Mahzan Arshad, Zahari Ishak & Loh Sau Cheong, (2013) Pendidikan kesusasteraan awal
kanak-kanak: Isu dan masalah, Majalah Pendidikan, 3 (1),77-89.

Erkan Çer, (2016) Preparing books for children from birth to age six: The approach of appropriateness for the
child. Journal of Education and Practice, 7, (6), 78-99.

Farra Humairah Mohd & Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi, (2016) Pemikiran kerohanian dalam cerpen kanak-kanak pilihan mutakhir dan kesan positif kepada kanak-kanak. PENDETA Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu, 7, 35-51.

Hadijah Rahmat. (2006). Peranan dan perkembangan sastera kanak-kanak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa &
Pustaka.

Husna Faredza Mohamed Redzwan, Anida Sarudin, Khairul Azam Bahari (2018). Upaya Berbahasa Melayu Tinggi dan Berbudaya (BMTB) dari sudut morfo-fonetik dan sosiolinguistik dalam kalangan guru pelatih. Journal of Humanities, Language, Culture & Business Journal. 2(8), 153-161.

Maisurah Ahmad. (2008). Eksplorasi watak & perwatakan dalam cerita binatang. Universiti Pertanian Malaysia: Serdang.

Mana Sikana. (2013). Berdiri di akar diri. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.

Mei-Ju Chou & Jui-Ching Cheng, (2015) Parent-child aesthetic shared reading with young children. Universal Journal of Educational Research, 3, (11), 871-876.

Mirjana Stakic, (2014) The specifics of children’s literature in the context of genre classification. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (19), 243-251.

Mohd. Sidin Ahmad Ishak. (2008). Buku kanak-kanak di Malaysia: sebagai warisan hasil seni. Kuala Lumpur:
Perpustakaan Negara Malaysia.

Mohd. Sidin Ahmad Ishak. (2005). Perkembangan sastera kanak-kanak di Malaysia. Kuala Lumpur:
Perpustakaan Negara Malaysia.

Molina. (1984). Apakah sastera kanak-kanak? Khasnya buku bergambar. Dalam Othman Puteh & Abdul Ahmad, Sekitar sastera kanak-kanak dan remaja (hlm.1-15). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Nikolojeva. (2005). Aesthetic approaches to children’s literature. United State of America: The Scarecrow
Press,Inc.

Norhidayu Kassim. (2011). Persepsi kanak-kanak terhadap watak dan perwatakan tokoh dalam karya sastera
kanak-kanak berunsur sejarah. Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Norismayati Aida Idris, Anida Sarudin, Mohd. Rashid Md. Idris (2013). Amalan guru dan penguasaan ilmu linguistik dalam kalangan guru Bahasa Melayu di Perak. Jurnal Pendeta, Volum 4, 2013, 116-141.

Peter Hunt. (1999). Introduction: The world of children’s literature studies. Dalam Peter Hunt, Understanding
children’s literature (hlm.1-14). London: Routledge.

Sarudin, A., Raja Ma’amor Syah, R. N. F. A., Mohamed Redzwan, H. F., Osman, Z., Othman, W. M., Mohd Ariff Albakri, I. S. (2019b). Lexical approach: Overcoming vague skills procedure and early Mathematical terminology based on the prosodic semantic theory. Journal of Mechanics of Continua and Mathematical Sciences, 14(3), 94-111.

Stood-Hill,B.D & Amspaugh-Corson, L, B. (2009). Children’s literature: Discovery for a lifetime. Boston : Pearson.

Sulaiman Masri. (1984). Penulisan bahan bacaan kanak-kanak. Dalam Othman Puteh & Abdul Ahmad, Sekitar
sastera kanak-kanak dan remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Tinmannsvik, L, (2009) Children and aesthetics: Exploring toddlers’s aesthetic experience of everyday products. Int.J. Product Development, 9 (4), 370-388.

Umar Junus. (2010) Gaya bahasa sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainiah Mohamed Isa, (2009) Pemilihan buku bacaan bahasa Melayu yang sesuai untuk kanak-kanak di
Malaysia. Jurnal Bitara, 2, 45-57.

Zulkifli Osman, Anida Sarudin, Dahlia Janan, Ani Omar (2019). The teaching of Malay essay writing based on an authentic Approach. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). 8 (7S2), 175-181.

Downloads

Published

2019-12-28

How to Cite

Arumugam, K., & Md Ali, R. (2019). Buku kanak-kanak: Analisis unsur Estetika: Children’s Books: Analysis Of Aesthetic Elements. PENDETA, 10, 151–165. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol10.11.2019