Case Study on the Application of Dharuriyyat, Hajiyyat, and Tahsiniyyat (DHT) in Decision Making During Family and Marriage Counselling

Kajian Kes Aplikasi Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat (DHT) dalam membuat keputusan ketika Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan

Authors

  • Mohd Suhadi Mohamed Sidik Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Mohd Noor Saper Faculty of Human Development Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak Malaysia
  • Nurul ‘Ain Mohd Daud Faculty of Human Development Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/bitara.vol10.7.2017

Keywords:

Counseling, family counseling, psychology, dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat, maqasid syariah

Abstract

This paper will present the findings based on case studies to see the decisionmaking process by using the concepts of dharuriyyat,hajiyyat and tahsiniyyat (DHT) in family counseling or marriage. The study employed a qualitative method and using the observation protocol for three counseling session for data collection purposes. Data were analyzed by using the Model 3C Licthman (2006). Data analysis shows that DHT concept applications in family counseling or marriage are implemented by focusing on determining the level of need or prioritization of a action based on the degree of dharuriyyat, hajiyyat and tahsiniyyat specifically in determining wellness and quality of the life of clients and family holistically.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad al-Raisuni (1995) Nazariyatal-Maqasid ‘Indaal-Imam al-Syatibi, Edisi keEmpat, al-Dar al-Alamiyah Lil Kitab al-Islami, Riyad.

Al-Syatibi, Abu Ishaq (1996) Al-Muawaqat Fi Usul al-Shar’yyah, Dar al-Ma’rifah, Beirut.

As-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman (2012) Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi’i: AlAsybah Wan Nadhair. Terjemahan Abu Ezzat al-Mubarak. Perniagaan Jahabersa, Johor Baharu

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York Aronson.

Faris Sakina Abdullah (2013) Penceraian dan Perpisahan. Kementerian Kesihatan Malaysia, Diaskses dari http://www.myhealth.gov.my/index.php/penceraian-danperpisahan pada 14 Nov 2014

Frame, M. W. (2000) The Spiritual Genogram In Family Therapy, Journal of Marital and Family Therapy. University of Colorado at Denver. April 2000,Vol. 26, No. 2,211-216

Graham, S., Furr, S., Flowers, C. & Burke, M.T. (2001). Religion and spirituality in coping with stress [Electronic version]. Counseling and Values, 46(1), 2-14.

Hassan Saleh (1979) Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Prinsip-Prinsip Fiqh Islam), Universiti Kebangsaan Malaysia. Kota Bharu Pustaka Aman Press.

Jasser Auda (2014) Memahami Maqasid Syariah. Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporari. PTS Publication.

KOSMO, 21 Januari 2016

Lichtman, Marilyn (2006) Qualitative Research in Education. A User’s Guide, Sage Publications Inc. California

Lichtman, Marilyn (2010) Qualitative Research in Education. A User’s Guide, 2nd Edition. Sage PublicationsInc. California

Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Mek Wok Mahmud, Akhtar Zaite Abdul Aziz (2012) Maqasid Al-Syariah, IIUM Press, IIUM Printing Sdn Bhd. Batu Caves, Selangor.

Md Noor Saper, Nurul Ain Mohd. Daud & Norazani Ahmad (2016) Kesahan Dan Kebolehpercayaan Modul I-Sc (Islamic Spiritual Counseling) Ke Atas Pelajar Bermasalah Tingkah Laku. International Journal of Islamic Thought. Vol. 9: (June) 2016.

Othman Hj. Mohamed. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan Dalam Kaunseling, edisi ke-2. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2005.

Othman Lebar (2014) Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan Kepada Teori Dan Metode. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjung Malim. Perak

Salasiah Hanin Hamjah & Noor Shakirah Mat Akhir. 2014. Islamic Approach in Counseling. Journal of Religion and Health 53 (1): 279-289. Salasiah Hanin Hamzah (2008) Pendekatan Da‘Wah Al-Irsyad Al-Nafsiyy Menurut AlGhazali: Satu Kajian Di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Tesis. Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Selangor.

Sinar Harian, 21hb Mac 2016.

Yusuf al-Qardawi (2011) Fiqh Keutamaan (Fiqhul Aulawiyyat). Perniagaan Jahabersha, Johor Baharu. Johor Darul Takzim.

Downloads

Published

2017-12-28

How to Cite

Mohamed Sidik, M. S., Saper, M. N., & Mohd Daud, N. ‘Ain. (2017). Case Study on the Application of Dharuriyyat, Hajiyyat, and Tahsiniyyat (DHT) in Decision Making During Family and Marriage Counselling: Kajian Kes Aplikasi Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat (DHT) dalam membuat keputusan ketika Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 10(1), 65–76. https://doi.org/10.37134/bitara.vol10.7.2017