KAJIAN pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) oleh pendidik dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) di Pusat Anak Permata Negara (PAPN)

Authors

  • ‘Aisyah ‘Inani Mohd. Saad Unit Jaminan Kualiti, Bahagian PERMATA, Kementerian Pendidikan Malaysia, Malaysia
  • Noor Zuraida Hamid Seksyen Pemantauan, Bahagian PERMATA, Kementerian Pendidikan Malaysia, Malaysia
  • Nadiatushima Solahudin Seksyen Pemantauan, Bahagian PERMATA, Kementerian Pendidikan Malaysia, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jpak.vol13.1.1.2024

Keywords:

pembelajaran berasaskan projek (PBP), kaedah PBP berkesan pelaksanaan aktiviti pendidik PERMATA Negara, pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia, impak PBP kepada kanak-kanak

Abstract

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang dilaksanakan di Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN). Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka kemahiran pendidik dalam pelaksanaan PBP di PAPN, meninjau keberkesanan PBP dalam proses perkembangan awal kanak-kanak dan meneroka tahap kolaborasi ibu bapa dan pendidik dalam pelaksanaan PBP di PAPN. Kaedah temu bual telah digunakan bagi mendapatkan maklumat daripada lima (5) orang pendidik PAPN yang pernah menjalankan PBP. Kajian ini telah menggunakan analisis bertema dalam membentangkan dapatan kajian iaitu; kemahiran pendidik dalam menjalankan PBP, kesan PBP dalam pembelajaran kanak-kanak dan kolaborasi bersama ibu bapa.  Dapatan menunjukkan PBP di PAPN dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberi impak positif kepada pembelajaran kanak-kanak, justeru pelaksanaan PBP bersama kanak-kanak 1 - 4 tahun perlu diteruskan. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, M. N. L. Y., & Abdullah, A. C. (2018). Preschool teachers’ training and attitudes towards multicultural education in Malaysia.

International Journal of Early Childhood Education and Care, 7, 1–13. https://doi.org/10.37134/saecj.vol7.1.2018

Akyol, T., & Can Yaşar, M. (2022). the effects of project approach based education

program on creative thinking of children. Southeast Asia Early Childhood

Journal, 11(1), 159–169. https://doi.org/10.37134/saecj.vol11.1.10.2022

Atika Ishak & Kamariah Abu Bakar. (2022). Pembelajaran berasaskan projek dan kesannya terhadap pengetahuan kesihatan diri kanak-kanak prasekolah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(8), e001700. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i8.1700

Bakar, Z. A., & Kamaruddin, D. T. H. M. I. (2012). Pengaruh sikap, minat, pengajaran guru, dan rakan sebaya terhadap pencapaian matematik pelajar. Sejarah, 96, 94-9

Brooks, M., & Wangmo, T. (2011). Introducing the project approach and use of visual

representation to early childhood education in Bhutan. Early Childhood Research and Practice, 13(1). http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ931226.pdf

Hadisaputra, S., Hakim, A., Muntari, M., Hadiprayitno, G., & Muhlis, M. (2018c).

Pelatihan peningkatan keterampilan guru IPA sebagai role model abad 21 dalam pembelajaran IPA. Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat, 1(2). https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPPM/article/download/874/728

Hie, Y. H., Samsu, K. H. K., Adnan, Z. H., Awang, M. M., & Halim, A. A. (2018). Peranan guru sebagai agen sosialisasi dalam membentuk perpaduan kaum di sekolah (Teacher’s role as an agent of socialization in promoting unity in school). Akademika, 88(2). https://ejournals.ukm.my/akademika/article/download/18914/8264

Isa, N. I. M. M., & Abdullah, M. S. (2013). Pembelajaran berasaskan projek: takrifan, teori dan perbandingannya dengan pembelajaran berasaskan masalah. CREAM : Current Research in Malaysia (Penyelidikan Terkini Di Malaysia), 2(1).

Ishak, A. B., & Bakar, K. A. (2022a). Pembelajaran berasaskan projek dan kesannya terhadap pengetahuan kesihatan diri kanak-kanak prasekolah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 7(8), e001700. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i8.1700

Ismail, M., Hassan, H., & Sheriff, J. (2019). Pembelajaran berasaskan penyiasatan menerusi pendekatan projek ke arah penjanaan minda kreatif dan inovatif dalam kalangan murid prasekolah. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 2, 49–54. https://journal.ump.edu.my/ijhtc/article/download/3458/567

Jamian, A. R., & Ismail, H. (2016). Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2), 49–63. http://journalarticle.ukm.my/6749/

Jantan, Y., & Piaw, C. Y. (2017). Kompetensi guru dalam membentuk sahsiah pelajar sekolah. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 4(3), 1–12. https://adum.um.edu.my/index.php/JUPIDI/article/view/8468

Min, C. O., & Mapa, M. T. (2021). Pembelajaran berasaskan projek dalam mata pelajaran Geografi (project based learning in the subject of Geography). Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 17(1). https://ejournal.ukm.my/gmjss/article/download/43987/11701

Noh, M. a. C., Mohamad, N., Halim, A. H. A., & Bakar, A. a. A. (2018). Perlaksanaan kaedah pembelajaran berasaskan projek dalam pengajaran dan pembelajaran kaedah Fiqh. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. https://doi.org/10.33102/jqss.vol2no2.15

Robert Havighurst. (n.d.).Scribd. https://www.scribd.com/document/130702075/Robert-Havighurst#

Sani, N. A., & Yunus, F. (2018). Amalan perancangan, pelaksanaan dan pentaksiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran pranumerasi di tadika swasta. Amalan Perancangan, Pelaksanaan Dan Pentaksiran Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Pranumerasi Di Tadika Swasta.

Semsudin, S. H. M. (2020, July 29). Pembelajaran berasaskan projek https://awal.my/pembelajaran-berasaskan-projek/

Siti Saleha, S. (2018). Konsep pembelajaran berasaskan projek dalam aktiviti pembelajaran bersepadu di kelas prasekolah. Jabatan Ilmu Pendidikan.

Sufean Hussin. 2014. Cabaran menyeluruh dalam pelaksanaan transformasi pendidikan untuk masa depan Malaysia. Seminar Transformasi Pendidikan Nasional. Fakulti Pendidikan, Kertas Ucap Utama.

Tonge, M. L., & Mahamod, Z. (2020). Kesan pembelajaran berasaskan projek terhadap kemahiran menulis karangan murid sekolah rendah (the effects of project-based learning on essay writing skills among primary school students). Jurnal Pendidikan Malaysia. https://doi.org/10.17576/jpen-2020-45.01-02

Voon, S.H. & Amran, M.S. (2021). Pengaplikasian teori pembelajaran Konstruktivisme dalam pembelajaran Matematik. VOL. 6 NO. 2 (2021): Jurnal Sains Insani / Articles

Zain, A., Mustafa, M. C., & Basir, J. M. (2020). Pelaksanaan projek penyiasatan dalam kalangan pelajar prasiswazah pendidikan awal kanak-kanak semasa menjalani latihan mengajar. International Journal of Modern Education, 2(4), 68-77.

Zenawi Zerihun. 2012. Evaluating teaching quality in higher education: a focus on students’ learning experiences. Center for Educational Training, Assessment and Research (CETAR)

Downloads

Published

2024-03-18

How to Cite

Mohd. Saad, ‘Aisyah ‘Inani, Hamid, N. Z., & Solahudin, N. (2024). KAJIAN pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) oleh pendidik dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) di Pusat Anak Permata Negara (PAPN). Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 13(1), 1–15. https://doi.org/10.37134/jpak.vol13.1.1.2024

Issue

Section

Articles