Interaksi guru dengan kanak-kanak melalui pembelajaran berasaskan Inkuiri

Authors

  • Zaharah Osman Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Anis Norma Mohamad Jaafar Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Romarzila Omar Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.1.6.2022

Keywords:

kanak-kanak, pembelajaran inkuiri, interaksi

Abstract

Kajian ini dilakukan untuk meneroka interaksi kanak-kanak melalui pembelajaran berasaskan inkuiri.  Reka bentuk kualitatif dengan kaedah kajian kes digunakan dalam kajian ini. Instrumen kualitatif seperti temu bual, borang senarai semak dan analisis dokumen berdasarkan rancangan pelajaran harian. Kajian ini melibatkan empat orang kanak-kanak berusia enam tahun, dua lelaki dan dua perempuan dari prasekolah di Pulau Pinang. Penyelidik melakukan temu bual sebelum dan selepas pelaksanaan strategi pembelajaran berasaskan inkuiri untuk mengenal pasti interaksi kanak-kanak. Sementara itu, borang senarai semak digunakan semasa pemerhatian untuk memerhatikan sebarang tingkah laku interaksi kanak-kanak. Analisis dokumen pada rancangan pengajaran harian dilakukan untuk membincangkan interaksi kanak-kanak. Kajian mendapati bahawa pelaksanaan strategi pembelajaran berasaskan inkuiri mendorong interaksi yang positif dalam kalangan kanak-kanak. Justeru dalam konteks kajian, interaksi guru dengan kanak-kanak secara positif dapat dipupuk dan ditingkatkan sekiranya guru menggunakan pembelajaran berasaskan inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran dengan lebih kerap.  Kesimpulannya, melalui pembelajaran berasaskan inkuiri, masalah kanak-kanak yang pendiam, pemalu dan tidak suka bergaul dapat dikurangkan jika aktivitinya menarik dan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd-El-Khalick, F., Lederman, N. & Schwartz, R. (2015). Inquiry, as a curriculum strand. Encyclopedia of Science Education. 510-514.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2016). Panduan pengajaran berasaskan inkuiri. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Bronfenbrenner, U., Evans, G. W. (2000). Developmental science in the 21st century: Emerging questions, theoretical models, research designs, and empirical findings. Social Development, 9, 115-125.

Cadima J, Barros S, Ferreira T, Serra-Lemos M, Leal T, Verschueren K. (2019). Bidirectional associations between vocabulary and self-regulation in preschool and their interplay with teacher–child closeness and autonomy support. Early Childhood Research Quarterly, 46, 75-86

Cahaya, I., Suarni, K., Dantes, N., & Margunayasa, I. G. (2020). The Effect of Guided Inquiry Learning Model on Creativity and Linguistic Ability Viewed from Social Interaction Ability among Kindergarten Children of Group B. Journal of Education and e-Learning Research, 7(4), 421-429.

Creswell, J. W. (2014). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.

Daryanto & Syaiful Karim, (2017). Pembelajaran abad 21. Gaya Media.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books.

Harwood, D., Bajovic, M., Woloshyn, V., Di Cesare, D., Lane, L., & Scott, K. (2015). Intersecting Spaces in Early Childhood Education: Inquiry-Based Pedagogy and Tablets. The International Journal of Holistic Early Learning and Development, 1, 53-67.

Intelligence With Affective Students In Curriculum Development In Elementary Teache

Intelligence With Affective Students In Curriculum Development In Elementary Teache

Intelligence With Affective Students In Curriculum Development In Elementary Teache

Intelligence With Affective Students In Curriculum Development In Elementary Teache

Chen, J., Jiang, H., Justice, L. M., Lin, T. J., Purtell, K. M., & Ansari, A. (2020). Influences of teacher–child relationships and classroom social management on child-perceived peer social experiences during early school years. Frontiers in psychology, 11, 586991.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur: Bahagian Perkembangan Kurikulum.

Lomi, A. N. K., & Mbato, C. L. (2020). Struggles and Strategies in Constructing Professional Identity: The First-Year Teaching Experiences of Indonesian EFL Novice Teachers. Journal of English Education and Teaching, 4(1), 1-19.

Marvin, C. A., Moen, A. L., Knoche, L. L., & Sheridan, S. M. (2020). Getting Ready strategies for promoting parent–professional relationships and parent–child interactions. Young Exceptional Children, 23(1), 36-51.

Mohd Mustamam. (2017). Pengajaran & penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi: teori & amalan. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muhammad Saifullah Mamat, Khairulnazrin Nasir, & Abdul Rahim Kamarul Zaman. (2020). Interaksi Sosial Terhadap Kanak-Kanak: Teori dan Aplikasi Nabawi Berdasarkan Hadis Yā Abā ʿUmayr. RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge, 1(1), 67 - 88.

Noor Shamshinar Zakaria, Nor Azhan Norul ‘Azmi & Harun Baharudin (2019). Kemahiran Komunikasi Bukan Lisan: Satu Kajian Terhadap Guru Pelatih Bukan Opsyen Dalam Pengajaran Bahasa Arab. Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education, 1-10.

Noriati A. Rashid, Boon P. Y., Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2015). Murid dan Pembelajaran. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L., De Jong, T., Van Riesen, S., Kamp, E., Manoli, C., Zacharia, Z. & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational research review, 14, 47-61.

Safitri , Nurlinda. 2019. Correlation Relationships Between Perception Of Interpersonal

Safitri , Nurlinda. 2019. Correlation Relationships Between Perception Of Interpersonal

Safitri , Nurlinda. 2019. Correlation Relationships Between Perception Of Interpersonal

Safitri , Nurlinda. 2019. Correlation Relationships Between Perception Of Interpersonal

Saidatul Nadhirah Jamaluddin, & Mohd Isa Hamzah (2020). Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan. Edisi ke-5, Dalam Talian, http://conference.kuis.edu.my/pasak5/images/eprosidingpasak5/ID136.pdf

Thangavelo Marimuthu, Azman Jusoh & Rodziah Ismail. (2016). Amalan dan masalah pelaksanaan strategi inkuiri-penemuan di kalangan guru pelatih sains semasa praktikum: satu kajian kes. Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim.

Zaharah Osman, Azizah Zain & Mazlina Che Mustafa (2019). Interaksi Guru Dengan Kanak-Kanak Menggunakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(32), 20-28.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Osman, Z., Mohamad Jaafar, A. N., & Omar, R. (2022). Interaksi guru dengan kanak-kanak melalui pembelajaran berasaskan Inkuiri. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 11(1), 58–66. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.1.6.2022