Developing Preschool Teachers' Belief Scale Regarding Educational Technologies: A Validity and Reliability Study

Authors

  • Asude Balaban Dağal Department of Preschool Education, Faculty of Education, Marmara University, İstanbul, TURKEY
  • Sümeyye Öcal Dörterler Department of Child Development, Vocational School of Dumlupınar, T.C. Kütahya Dumlupınar University, İstanbul, TURKEY
  • Volkan Kanburoğlu Department of Preschool Education, Faculty of Education, Marmara University, İstanbul, TURKEY
  • Merve Yağcı Kindergarten Teacher at Ministry of National Education, Ankara, TURKEY
  • Gülden Uyanık Department of Preschool Education, Faculty of Education, Marmara University, İstanbul, TURKEY

DOI:

https://doi.org/10.37134/saecj.vol11.2.9.2022

Keywords:

Kindergarten teacher’s beliefs, Technology integration to education, Preschool education

Abstract

In this study, it is aimed to develop a measurement tool that helps to determine preschool teachers’beliefs on educational technologies. An item pool of 100 items was created by examining field studies. 376 volunteer preschool teachers participated in the study. Exploratory factor analysis was performed on the list of questions which was reduced to 79 items as a result of the Lawshe analysis conducted within the scope of content validity. In the factor analysis, 79 variables were subjected to factor analysis, and 5 factors with an eigenvalue of 1 and above emerged as a result of varimax orthogonal rotation. These 5 factors explain 57.17% of the total variance. The Kaiser-Meyer-Olkin criterion shows that the sample is sufficient for factor analysis (KMO= 0.935). As a result of Bartlett's test of sphericity (x2(595) = 6773.24, p<0.001) it was confirmed that there were suitable correlations between the variables for factor analysis.The factor loading values ​​of the scale, which consists of 5 sub-dimensions, vary between .58 and .78. After the factor structure of the scale was examined by exploratory factor analysis, a five-factor structure emerged. As a result of confirmatory factor analysis, it was found that this structure had a good level of modelfit (x2/sd=5.09, RMSEA= 0.10, SRMR= 0.06, GFI= 0.70, AGFI= 0.66, NFI=0.93, CFI=0.95, RFI=0.93). The internal consistency coefficient for the entire scale is .80. The internal consistency coefficients of the sub-dimensions were found as .90 for the Belief in the Contribution of Educational Technologies to Personal and Instructional Skills sub-dimension, .87 for the Belief in the Methodical Contribution of Educational Technologies sub-dimension, .85 for the Belief in the Positive Effects of Educational Technologies sub-dimension, .80 for the Negative Beliefs on the Use of Educational Technologies sub-dimension and .78 for the Belief in the Negative Effects of Educational Technologies sub-dimension. The analyzes showed that 35 item Preschool Teachers' Belief Scale on Educational Technologies is a valid and reliable scale.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agmaz, R.F., & Ergulec, F. (2020). Türkiye’de okul öncesi eğitiminde teknoloji kullanımı alanında araştırma eğilimleri: lisansüstü tezlerin içerik analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 60-86. doi: 10.29329/mjer.2020.234.4.

Aksoy, B. (2005) “Bilgi Teknolojilerinin Yarattığı Örgütsel Değişim: Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi?” Bilgi Dünyası, 6 (1) 58-77.

Aldhafeeri, F., Palaiologou, I., & Folorunsho, A. (2016). Integration of digital Technologies into play-based pedagogy in Kuwaiti earlychildhood education: Teachers' views, attitudes and aptitudes. International Journal of Early Years Education, 24(3), 342-360.

Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Arı, M. ve Bayhan, P. (2003). Okul öncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Aygün, O., & Ofluoğlu, G. (2019). Küreselleşme çağında endüstri 4.0 ve istihdam üzerine yansımaları.Full Paper Books, 125.

Balçın, M. D., & Ergün, A. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının material geliştirme konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) öz-yeterlik ölçeği: geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Turkish Journal of Education, 5(3), 130-143.

Barron, B.,Cayton-Hodges, G., Bofferding, L., Copple, C., Darling-Hammond, L., & Levine, M. (2011). Take a giant step: A blueprint for teaching children in a digital age. New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.

Baş, T. (2006). Anket nasıl hazırlanır, uygulanır, değerlendirilir. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Bay, D. N. (2022). The perspective of preschoolteachers on theuse of digital technology. Southeast Asia Early Childhood Journal, 11(2), 87-111.

Bulut, A . (2018). Okul öncesi öğrencilerinin teknoloji kullanımlarına ilişkin alışkanlıklarının gelişim özellikleri üzerindeki etkileri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 52-69. Retrieved fromhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/47266/595606

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-484.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Verianalizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çakıroğlu, Ü., Çebi, A., & Gökoğlu, S. (2015). Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonlarına yönelik temel göstergeler: Bir ölçek geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3).

Çakmaz, B. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanma durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Demir, O . (2015). Okul öncesi öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 466-479 .Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inesj/issue/40013/475730

Demirezen, D. (2021). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi ölçeğinin türk örnekleminde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kütahya.

Elvan, D, & Mutlubaş, H. (2020). Eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojinin kullanımı ve teknolojinin sağladığı yararlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 100-109. Retrieved fromhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mkuefder/issue/58700/789718

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. 3rd Edition, Sage Publications Ltd., London.

Flewitt, R., & Cowan, K. (2019). Valuing young children’s signs of learning: Observation and digital documentation of play in early years classrooms.

Gök, A., Turan, S., & Oyman, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 59-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pegegog/issue/22593/241326

Gülen, M. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi (Master's thesis, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2015). Determining pre-school teachers’ use of technology in mathematics education. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 4(2) , 119-144. DOI: 10.17984/adyuebd.57328

İnci, M, & Kandır, A . (2017). Okul öncesi eğitimde dijital teknolojinin kullanımıyla ilgili bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2) , 1705-1724. DOI: 10.17218/hititsosbil.335370

İşman, A. (2014). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (3). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11224/134146

Karadeniz, M. H. (2014). Determining pre-school teachers’ use of technology in mathematics education. Adıyaman University Journal of Education, Adıyaman.

Karamustafaoğlu, S , Ayvalı, L, & Ocak, Y . (2018). Okul Öncesi Eğitimde İnformal Ortamlara Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(2) , 38-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrinen/issue/42184/462970

Kaya, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum düzeyi ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir.

Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193.

Kaya, Z., Kaya, O. N., & Emre, İ. (2013). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2355-2377.

Kocaman Karoğlu, A., Bal, K. & Çimşir, E. (2020). Toplum 5.0 sürecinde türkiye’de eğitimde dijital dönüşüm. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(3), 147-158.

Koç, K . (2014). The use of technology in early childhood classrooms: an ınvestigation of teachers’ attitudes . Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(3) , 807-819 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24226/256814

Koehler, M. J.,& Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Koehler, M. J., Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy, and technology. Computers and Education, 49(3), 740-762.

Kol, S . (2012). Okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 543-554. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48697/619546

Kuzgun, H , Özdinç, F . (2017). Okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt:10 Sayı: ERTE Özel Sayısı , 83-102 . Retrievedfrom https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/33658/373856

Liang, J. C., Chai, C. S., Koh, J. H. L., Yang, C. J., & Tsai, C. C. (2013). Surveying in-service preschool teachers' technological pedagogical content knowledge. Australasian Journal of Educational Technology, 29(4).

Liu (2003). Developing a Scale to measure the interactivity of websites, Journal of Advertising Research, 207–217.

Mazman-Akar, S. G. &Yoleri, S. (2018). Erken çocuklukta bilgi iletişim teknolojilerini kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of TheoreticalEducationalScience], 11(2), 229-243.

Mishra, P.,& Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Mumcu, F. K. (2011). Bir ağsal öğrenme ortamında öğretmen adaylarına verilen bit entegrasyonu eğitiminin etkililiği. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017). Snowball sampling: A puposeful method of sampling in qualititve research. Strides İn Development Of Medical Education. 14(3). 1-4

Niederhauser, D. S., & Perkmen, S. (2008). Validation of the intrapersonal technology integration scale: Assessing the influence of intrapersonal factors that influence technology integration. Computers in the Schools, 25(1-2), 98-111.

Njiku, J., Maniraho, J. F., & Mutarutinya, V. (2019). Understanding teachers’ attitude towards computer technology integration in education: A review of literature. Education and Information Technologies, 24(5), 3041-3052.

Oğuz, B, & Kutluca, A. (2020). Okul öncesi dönemde çocukları olan ebeveynlerin teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (2), 252-268. Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/58553/727132

Okur Akçay, N , Halmatov, M , Macun, B . (2017). Okul öncesi dönemde fen öğretiminde teknolojinin rolü . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35) , 106-116 .Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/33367/362031

Özdil, G., Simsek, F. M., & Tuğluk, M. N. (2021). Comparison of digital assessment and documentation systems used in the early childhood education in Turkey, Germany and Spain. Southeast Asia Early Childhood Journal, 10(2), 1-15.

Özdurak Sıngın, R & Gökbulut, B . (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin teknopedagojik yeterliklerinin belirlenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1) , 269-280. DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477

Öztemel, E . (2018). Eğitimde yeni yönelimlerin değerlendirilmesi ve eğitim 4.0 . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 25-30. DOI:10.32329/uad.382041

Polat, Y. (2012). Faktör analizi yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve hayvancılık denemesine uygulanışı. Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 16.

Puerling, B. (2012). Teaching in the digital age: Smart tools for age 3 to Grade 3. St. Paul, MN: Red Leaf Press.

Ramazan,O, Öcal, S, Yağcı, M. (2019). Okul Öncesı̇ öğretmenlerı̇nı̇n eğı̇tı̇me teknolojı̇ entegrasyonu. 6.Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı. 570-586.

Roblyer, M.D. (2006). Integrating educational technology into teaching. (5th. ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.

Sahin, I. (2011). Development of survey of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(1), 97-105.

Saka Öztürk, H. (2017). Öğretmenlerin tekno-pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeyleri, öğrencilerin özyeterlikleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Master's thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Schermelleh-Engel, K. & Moosbrugger, H. (2003). Models: Tests of significance and descriptive, Psychological Research Online, 8 (2).

Schrum, L.,Thompson, A., Maddux, C., Sprague, D., Bull, G., & Bell, L. (2007). Editorial: Research on the effectiveness of technology in schools: Theroles of pedagogy and content. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 7(1), 456-460.

Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISEREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık

Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of thenew reform. Harvard EducationalReview, 57(1), 1-22.

Simsar, A , & Kadim, M . (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisi . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (14) , 127-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/33138/355473

Sulak, E, S. (2019). Dijital okuryazarlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of digital literacy scale: Validity and reliability study]. International Social Sciences Studies Journal, 5(31), 1329-1342.

Sweeder, J.,& Bednar, M.R. (2001). “Flying” with educational technology. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 1(3) 421-428.

TUBITAK Bilgem. (2019). Dijital dönüşüm nedir? Retrieved from https://www.dijitalakademi.gov.tr/

Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=307736 . 11.05.2019

Uğur, B. (2019). Teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonuna ilişkin tasarlanan çevrimiçi bir derse yönelik öğretmen görüşleri.

Ulaş, A , Ozan, C . (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (1) , 63-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/2825/38166

Unesco. (2020). Unesco. Retrieved from https://en.unesco.org/news/dealing-obstacles-distance-learning

Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, nobel yayın dağıtım, Ankara.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yurdagül, H (2005). Ölçek çalışmalarında kapsam geçerliliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli.

Yurdakul, I. K., Odabasi, H. F., Kilicer, K., Coklar, A. N., Birinci, G., & Kurt, A. A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58(3), 964-977.

Downloads

Published

2022-12-27

How to Cite

Dağal, A. B., Dörterler, S. Öcal, Kanburoğlu, V., Yağcı, M., & Uyanık, G. (2022). Developing Preschool Teachers’ Belief Scale Regarding Educational Technologies: A Validity and Reliability Study. Southeast Asia Early Childhood Journal, 11(2), 136–151. https://doi.org/10.37134/saecj.vol11.2.9.2022