Analisis perbandingan mata pelajaran Sejarah di Malaysia dan Finland

Authors

  • Nur Syahida Shafiron Jabatan Pengajian Malaysia, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Siti Noranizahhafizah Boyman Jabatan Pengajian Malaysia, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Nooraziela Razak Jabatan Pengajian Malaysia, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/perspektif.vol15.sp.9.2023

Keywords:

Analisis perbandingan, mata pelajaran Sejarah, Malaysia, Finland, pendidikan politik

Abstract

Artikel ini membincangkan tentang perbandingan mata pelajaran Sejarah di Malaysia dan Finland dengan memfokuskan analisisnya kepada perkembangan mata Pelajaran Sejarah di kedua-dua negara dan membandingkan objektif dan matlamat Sejarah dalam konteks pendidikan politik. Oleh itu, pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen dari sumber sekunder seperti buku, jurnal dan akhbar digunakan bagi meneliti secara menyeluruh dengan lebih mendalam perbezaaan mata pelajaran Sejarah di kedua-dua negara. Hasil kajian menunjukkan bahawa matlamat dan objektif mata pelajaran sejarah di Finland lebih menekankan kepada pendidikan politik. Perkara ini dapat dilihat dalam National Core Curriculum for Basic Education (2014) kurikulum sejarah dan pengajian sosial yang dirancang bagi mempromosikan pemahaman pelajar berkaitan sosial, budaya serta politik yang membentuk dunia di samping mengembangkan pemikiran kritis dan analitik. Berbeza dengan Malaysia, objektif dan matlamat mata pelajaran di Malaysia lebih menekankan tentang kefahaman mengenai masyarakat, negara Malaysia dan dunia, peristiwa lalu, kepentingan mengamalkan semangat perpaduan, mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah dan mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Secara keseluruhannya, dalam usaha untuk menerapkan pendidikan politik menerusi mata pelajaran sejarah, penambahbaikan kurikulum mata pelajaran sejarah haruslah dilaksanakan agar dapat melahirkan warganegara yang celik sejarah dan berdemokratik. Implikasinya, Malaysia boleh mengambil contoh negara-negara maju seperti Finland sebagai praktis terbaik untuk melaksanakan mata Pelajaran Sejarah mengikut corak dan suasana Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Farid, A. K. (2019). Penggunaan laman web “SejarahNet” dalam membantu murid Tahun 4 menguasai tajuk Parameswara sebagai pengasas Melaka. Jurnal Pendidikan Sains Sosial, 2, 1-9.

Ahmad, A. R., Awang, M. M., Seman, A. A. & Abdullah, R. B. (2013). The skills of using History textbooks in secondary school. Asian Social Science, 9(12), 229.

Ahmat Adam (2014). Pendidikan Sejarah di Malaysia dewasa ini: Sejauh manakah ia relavan kepada pembinaan nasion. Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 2(1), 101-104. Retrieved from https://journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/78/79.

Aidah, E., Mohd Mahzan, A., Abdul Razaq., & Santhi Pillai. (2021). Pengetahuan Pedagogi Guru dan amalan empati Sejarah dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Jurnal Wacana Sarjana, 5 (4), 1-12.

Anuar, A., Siti Haishah, A. R., & Nur Atiqah, T. A. (2009). Tahap keupayaan pengajaran guru sejarah dan hubungannya dengan pencapaian murid di sekolah berprestasi rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1), 53-66.

Bloom’s Taxonomy (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. United States of America: Dominion of Canada.

Bodin, J. (1577). On sovereignty six books of the Commonwealth. Oxford: The Kemp Hall Bindery.

Børhaug, K. (2008). Oppseding til demokrati: Ein studie av politisk oppseding i norsk skule (Tidak diterbitkan tesis PhD), Universitetet i Bergen.

Carie, J. E. & James M. M. (2022). Curriculum design and challenges of Social Studies program in Finland: A macro-perspective analysis. Asian Journal of Research in Education and Social Sciences, 4(4), 31-40.

Darmawan, W. & Mulyana, A. (2016). Antara Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Analisis terhadap buku teks pelajaran Sejarah SMA berdasarkan kurikulum 2013. Jurnal UPI, 5(2), 278-289.

Easton, D, Hess, R.D (1961) . Youth and The Political System. New York: The Free Press of Glencoe.

Estrellado & Guzman (2022). Curriculum Design and Challenges of Social Studies Program in Finland: A Macro-Perspective Analysis. Asian Journal of Research in Education and Social Sciences, 4(4), 31-40. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajress/article/view/20784/11286.

Fernando, J. M. (2017). Penubuhan Persekutuan Malaysia dalam buku teks Sejarah Tingkatan Lima. Seminar Guru Sejarah: Pemantapan dan Pengisian Ilmu Sejarah Topik Terpilih dalam Sukatan Sejarah Tingkatan 5. http://eprints.um.edu.my/id/eprint/17850.

Finnish National Agency for Education. (2016). Finnish National Core Curriculum for Basic Education. Retrieved from https://www.oph.fi/en.

Finnish National Board of Education (2016). Finnish National Agency for Education. Retrieved from https://www.oph.fi/en.

Finnish National National Core Curriculum for Basic Education (2014). National core curriculum for primary and lower secondary (basic) education. Retrieved from https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-primary-and-lower-secondary-basic-education

Karlsson. (2004). Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys. Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, 13-66.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Surat Pekeliling Lembanga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011: Pelaksanaan Mata Pelajaran Sejarah Sebagai Mata Pelajaran Wajib Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mulai Tahun 2013 Retrieved from http://lp.moe.gov.my/files/pekeliling/2011/SP%20Bil%203%202011%20Mata%20Pelajaran%20Sejarah%20Wajib%20Lulus.pdf.

Kementerian Pendidikan Lembaga Peperiksaan (2015). Pelaksanaan Mata Pelajaran Sejarah Sebagai Mata Pelajaran Wajib Lulus Siil Pelajaran Malaysia. Retrieved from http://lp.moe.gov.my/index.php/pekeliling-surat-siaran/surat-pekeliling-lembaga-peperiksaan/226-bil-3-2011-pelaksanaan-mata-pelajaran-sejarah-sebagai-mata-pelajaran-wajib-lulus-siil-pelajaran-malaysia-spm-mulai-tahun-2013.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2019). Panduan Penguruan Mata Pelajaran Sejarah. Retrieved from https://www.moe.gov.my/pekeliling/4414-buku-panduan-mp-sejarah/file.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Panduan pengurusan Mata Pelajaran Sejarah. Retrieved from https://www.moe.gov.my/pekeliling/4414-buku-panduan-mp-sejarah/file.

Krippendorff. K (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology Second Edition. Thousand Oaks: CA Sage.

Levitt, H. M., Motulsky, S. L., Wertz, F. J., Morrow, S. L., & Ponterotto, J. G. (2017). Recommendations for Designing and Reviewing Qualitative Research in Psychology: Promoting Methodological Integrity. Qualitative Psychology, 4(1), 2–22.

Löfström, J. (2019). A Yhteiskuntaoppi: Social studies in Finland. A country report. JSSE - Journal of Social Science Education, 18(4), 103–116.

Lofstrom, J. (2019). Yhteiskuntaoppi: Social studies in Finland. A country report. Journal of Social Science Education, 18, 22-101.

Mahira, M, Mohd Mahzan, A, Abdul Razaq, A., & Anuar, A. (2019). Curriculum of History education in Malaysia, Finland and Republic of Turkey: A comparative literature analysis. International Conference on Sustainable Development & Multi-Ethnic Society. 69-73. Malaysia. https://doi.org/10.32698/GCS.0173.

Mahmud, M. (2013). Konsep Pendidikan di Finlandia. Jakarta: CV Grafika Medika.

Mansor, M. N., & Khairul Ghufran, K. (2015). Keberkesanan mata Pelajaran Sejarah dalam membina Etos bangsa generasi muda di Malaysia. Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas Konvokesyen ke-17 UMS), 29-46.

Mard, N. (2021). History in multidisciplinary education: A case study in a Finnish primary school. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 5(49), 513-528.

Mas Ayu, D. (2013). Penggunaan buku teks di Sekolah Bestari: Tumpuan kepada Sekolah Bestari di Wilayah Persekutuan (Tidak diterbitkan tesis PhD), Universiti Malaya.

Mastura Badzis (2010). Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dimuat turun pada 15 Mac 2010 daripada http://www.mindamadani.my.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Mikander, P. (2016). Westerners and others in Finnish School textbooks (Tidak diterbitkan tesis PhD), University of Helsinki.

Ministry of Economic Affiars and Employment of Finland (2022). Welcome to Finland. Retrieved from http://surl.li/oeiyu.

Mohamad Rodzi, A. R. (2009). Pembinaan negara bangsa Malaysia: Peranan pendidikan sejarah dan dasar pendidikan kebangsaan. Malaysian Journal of History, Polities & Strategy, 36, 90-106.

Mohd Samsudin & Shahizan, S. (2012). Pendidikan dan pengajaran mata pelajaran Sejarah di sekolah di Malaysia. Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 39 (2), 116-141.

Morgan, H. (2021). Conducting a Qualitative document analysis. The Qualitative Report, 1(27). 64-77.

Muhammad Ayisy, B., & Mohd Ashraf, I. (2019). Kesediaan pelaksanaan pengajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih Sejarah IPG Zon Selatan. Jurnal Penyelidikan Sains Sosial (JOSSR), 2(5), 32 - 42.

Muhammad Nurarif, I. (2019). Pendidikan Politik di sekolah: Kajian kes di Sekolah Menengah Negeri Selangor (Tidak diterbitkan tesis Sarjana), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Rafidah, N.Y., & Roslinda, R. (2022). Analisis perbandingan kurikulum Matematik tajuk Ruang sekolah rendah di Malaysia dan Finland. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 7 (7).

Niveetha M., Abdul Razaq, A., & Norasmah, O. (2021). Pendekatan kepelbagaian pengajaran dari aspek penyampaian, alat bantu mengajar, pedagogi dan peneguhan dalam pembelajaran Sejarah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 227-238.

Nordgren, K. (2016). Vems är historien? : Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige (Tidak diterbitkan tesis PhD), Umeå Universitet.

Norlida, S. (2021). Pengaplikasian Ruangan Tawarikh Di Dalam Subjek Sejarah Sebelum Kemerdekaan Malaysia:Tumpuan Terhadap Majalah Guru. Ilmu Pendidikan, 7(2), 380-390.

Novianto, A. & Mustadi, A. (2015). Analisis buku teks muatan tematik integratif, scientific approach, dan authentic assessment sekolah dasar. Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran, 45(1), 1-15.

Nur Syazwani, A. T., Kamarulzaman, A. G., & Nur Azuki, Y. (2021). Keberkesanan aktiviti pembelajaran Sejarah di muzium: Satu kajian kes. Journal of Malaysian Studies, 1-19.

Nurhijrah et al., (2021). Penerapan Nilai Patriotisme dalam Pengajaran Sejarah Sekolah Rendah: Cabaran Pelaksanaannya dalam Kalangan Guru Pelatih. International Journal of Education and Training (InjET) 7 (Isu Khas), 1-8.

Nurul Hafizah, M., Nurul Suzaina, J., Norfiza, A., Nor Syamilah, M. Z., & Roslinda, Y. (2022). Persepsi pelajar pintar dan berbakat terhadap penggunaan filem dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) subjek Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(10).

Ontas, T., & Eguz, S., & Yildirim, E. (2014). Reflections of political education on primary education classes. International Online Journal of Educational Sciences, 2(12). 324-340.

Pacho (2014). Necessity of Political Education. Internation Journal of Innovative Research and Studies, 3(11), 10-17. Retrieved from https://www.academia.edu/12246024/Necessity_of_Political_Education.

Pollari et al., (2018). In Teachers W Trust: The Fiinish Way to Teach and Learn. Inquiry in Education, 1(10), 1-16.

Rantala, J. (2012). How Finnish adolescents understand History: Disciplinary thinking in History and its assessment among 16-Year-Old Finns. Education Sciences, 2, 193-207.

Rantala, J., & Soivio, O. (2020). The Palgrave handbook of History and Social Studies education. University of Helsinki: Palgrave Macmillan.

Rautiainen, M., Räikkönen, E., Veijola, A., & Mikkonen, S. (2019). History teaching in Finnish general upper secondary schools: Objectives and practices. History Education Research Journal, 16(2), 291-305.

Ritchie, L. J W., Soon, S. B, Balan, R., & Zulfikar, R. (2021). Integrasi permainan Media Word Wall dalam Pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(4), 69 - 78.

Rudiger. A. (2020). Pathways to education sovereignty: Taking a stand for native children. New York: Tribal Education Alliance

Rupawan, A. (1990). Sejarah, masyarakat dan pendidikan. Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 18, 59-69.

Sakki, I., & Anna-Maija, P. (2019). Aims in teaching history and their epistemic correlates: A study of history teachers in ten countries. Pedagogy, Culture & Society, 27(1), 65-85.

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., & Friedman, T. (2016). IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report: Becoming citizens in a changing world. Retrieved from https://www.iea.nl/publications/study-reports/international-reports-iea-studies/becoming-citizens-changing-world.

Soininen, S. (2022). “The Trick and How to Do It.” Teaching Historical Thinking in International Baccalaureate (IB) Classrooms in Finland. Journal of Humanities and Social Science Education, 3, 77-100.

Tallavaara, R., & Rautiainen, M. (2020). What is important in history teaching? Student class teachers’ conceptions’. History Education Research Journal, 17 (2), 229 - 42.

Tan, A. H. (1997). Kurikulum Sejarah Sekolah Menengah Rendah (KBSM) Satu Kajian Terhadap Pemikiran Guru Megenai Pernyataan Hasrta dan Pelaksanaanya. Tesis Sarjana. Universiti Sians Malaysia.

Tang, G. L. (2005). Meningkatkan keupayaan pelajar mengingat fakta sejarah dengan menggunakan kaedah mneumonik. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan 2005. Malaysia. http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/seminarpapers/SemAR2005/11%20%20tang%20mneumonik.pdf.

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984). Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings Second Edition. Toronto: Publisher John Wiley and Sons.

The Economist Intelligence Unit. (2021). Democracy Index 2021 in sickness and in health?. Retrieved from https://bit.ly/3Lex4Ak.

The Global Economy. (2021). Democracy Index 2021: the China Challange. Retrieved from https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/.

Torsti, P. (2008). To study the politics of history: Development of a typology of the political use of history. Education & Time, 2 (2), 61-71.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2022). Countries by Education Index. Retrieved from https://rankedex.com/org-united-nations.

Virta, A. (2014). New and persisting challenges for History, Social Studies and Citizenship education in Finnish Compulsory Education highlights from recent assessments and research. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 1(10). 49-66.

White & Marsh. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. Graduate School of Library and Information Science. University of Illinois at Urbana-Champaign.

Willeck, C., & Mendelberg, T. (2022). Education and political participation. New Jersey USA: University of Princeton.

Yasar Kop (2014). One of the Countries That Turkey Models: Finland Secondary Education Social Studies Curriculum. International Education Studies, 2(10), 15-25. Retrieved from https://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/62004.

Zuraini, H., Ahmad Rafaai, A., & Abdul Razaq, A. (2011). Elemen hubungan antara kaum melalui buku teks sejarah sekolah menengah atas di Malaysia. Dlm. Abdul Razaq Ahmad & Anuar Ahmad (pnyt.). Pendidikan & Hubungan Etnik, 235-244. Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Shafiron, N. S., Boyman, S. N., & Razak, N. (2023). Analisis perbandingan mata pelajaran Sejarah di Malaysia dan Finland . Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 15, 106–121. https://doi.org/10.37134/perspektif.vol15.sp.9.2023

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)