Hubungan Pengetahuan Pengurusan dengan Kemahiran Pengurusan Ketua Panitia Sekolah-Sekolah Menengah

Relationship Management Knowledge with Management Skills Head of Secondary School Committee

Authors

  • Jamal @ Nordin Yunus Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Maziana Murad Universiti Pendidikan Sultan Idris

DOI:

https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.19.2018

Keywords:

head of committee, knowledge, leadership, management skills, correlation

Abstract

This descriptive study aims to determine the relationship between management knowledge and management skills of the Head of Secondary School Committee. A total of 213 committee leaders in ten secondary schools have been surveyed. This study uses a questionnaire to build a relationship between management knowledge and management skills. This study suggests management knowledge (M = 4.34, SD = 0.33), planning skills (M = 4.28, SD = 0.38), management skills (M = 4.02, SD = 0.47), leadership skills (M = 3.85, SD = 0.55) and controlling skills (M = 3.79, SD = 0.62) the Head of the Secondary School Committee is at high level. While the correlation between management knowledge and planning skills (r = 0.66, p <0.05), management skills (r = 0.43, p < 0.05), leadership skills (r = 0.32, p <0.05) and controlling skills (r = 0.36, p <0.05). Based on the findings of the study, it is recommended that courses in training take into account the exposure and experience of the leadership of the steering committee in order to enhance their management professionalism.

Kajian deskriptif ini bertujuan menentukan hubungan antarapengetahuan pengurusandengan kemahiran pengurusan Ketua Panitia Sekolah Menengah.Seramai 213 orang ketua panitia di sepuluh buah sekolah menengah telah dijadikan responden kajian. Kajian ini menggunakan soal selidik yang dibina bagi menenetukan hubungan pengetahuan pengurusan dan kemahiran pengurusan. Hasil kajian menunjukkan pengetahuan pengurusan (M=4.34, SD=0.33), kemahiran merancang (M=4.28, SD=0.38), kemahiran mengelola (M=4.02, SD=0.47), kemahiran memimpin (M=3.85, SD=0.55) dan kemahiran mengawal (M=3.79, SD=0.62) Ketua Panitia sekolah menengah berada pada tahap tinggi. Manakala korelasi antara Pengetahuan pengurusan dengan kemahiran merancang (r=0.66, p<0.05), kemahiran mengelola (r=0.43, p<0.05), kemahiran memimpin (r=0.32, p<0.05) dan kemahiran mengawal(r=0.36, p<0.05).Berdasarkan kepada dapatan kajian, adalah dicadangkan kursus-kursus dalam latihan mengambil kira pendedahan dan pengalaman kepimpinan ketua panitia agar dapat meningkatkan profesionalisme pengurusan mereka.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Shukri Mohd Nain. (2002). Tingkahlaku organisasi: Pengenalan Tingkahlaku Individu. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. 252Ǧ 262

A.L Ramaiah. (1992). Kepimpinan pendidikan: Cabaran masa kini. Petaling Jaya:IBS Buku Sdn. Bhd.

Chua, Y.P. (2006). Kaedah penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Daud Mamat. (2011). Amalan pengurusan ketua panitia pendidikan islam di sekolah rendah Zon Nusajaya. Tesis Master, Universiti Teknologi Malaysia.

Davis, J. A. (1971). Elementary survey analysis. New Jersey: Prentice Hall.

Haliza Binti Halid. (2006). Pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta kokurikulum: Satu kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Jalil (Smkaj), Hulu Langat, Selangor. Ijazah Sarjana Muda: Universiti Teknologi Malaysia.
http://nhamoha.blogspot.com/2012/06/efikasi-kendiriself-efficacy-part-3.html

Hassan Basri Awang Mat Dahan (2018). Jangan abai pandangan warga pendidik’. Berita Harian Online. Diakses
pada 1O Ogos 2018.
https://www.bharian.com.my/kolumnis/2018/07/446180/jangan-abai-pandangan-wargapendidik

Hussein Mahmood. (2008). Kepimpinan dan keberkesanan sekolah. Edisi kedua.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jamal @ Nordin Yunus. (2003). Kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur efikasi kendiri ketua panitia mata pelajaran (EKPM). Prosiding MERA Conference2003. (CD).

Jamal @ Nordin Yunus. (2004). Efikasi pengurusan ketua-ketua panitia matapelajaran. Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Peringkat Kebangsaan 2004. Johor: UiTM

Kementerian Pelajaran Malaysia, Surat Pekeliling Ikhtisan Bilangan 4/1986: PanitiaMata Pelajaran. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Blueprint Pelan Pembangunan PendidikanMalaysia 2013 – 2025. Dimuat turun pada 20 Mei 2013 dari
http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary-Blueprint-BM.pdf

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2010). Bidang Keberhasilan utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Dimuat turun pada 15 Mei 2013 dari
http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam/2010/1275279590.pdf

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Melindungi Masa Instruksional. Dimuatturun pada 2 Mei 2014 daripada
http://www.moe.gov.my/v/wargakpm-mmi

Kwa Jin Nee. (2009). Kepimpinan pengajaran ketua panitia mata pelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Tesis: Universiti Malaya

Mohd Majid Konting. (2009). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Najib Abdul Ghafar. (1999). Penyelidikan pendidikan: Johor, UniversitiTeknologi Malaysia.

Mohamad, M., bin Don, Y., &bt Ismail, S. (2017). Kepimpinan Strategik Dan Hubungannya Dengan Kesediaan Perubahan Warga Organisasi. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 3(2), 1-14. Retrieved from
http://jummec.um.edu.my/index.php/JUPIDI/article/view/8421

Mohd. Najib Abdul Ghafar. (2003). Reka bentuk tinjaun soal selidik pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib Ariffin & Che Su Mustaffa. 2001. Era ledakan teknologi maklumat: Isu-isu berkaitan pendedahan terhadap internet di kalangan remaja. Dlm .teknologi maklumat dan komunikasi: Harapan, cabaran dan barakah . AlorSetar: INSANIAH.

Nor Foniza Maidin & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2012). Pengetua Pemacu Organisas Pembelajaran: Dimuat turun pada 12 Mac 2014 .daripada
http://www.iab.edu.my/sn19/KertasFinal/Foniza_PENGETUA_PEMACU_ORGANISASI_PEMBELAJARAN.pdf

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Kepimpinan dan pengurusan kurikulum disekolah. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ramli, N., Binti Talib, N., & Binti Hussin, Z. (2017). Pengaruh Qiyadah Pengetua Dan Biah Sekolah Ke Atas Prestasi Guru Pendidikan Islam Satu Analisis Hierarchical Linear Modeling(HLM).JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 2(3), 1-15. Retrieved from
http://jummec.um.edu.my/index.php/JUPIDI/article/view/8333.

Redzuan Aziz. (2012). Kepimpinan pengajaran dan peranan ketua panitia: hubungan dengan budaya kerja guru terhadap pencapaian akademik matapelajaran pendidikan seni visual sekolah menengah Daerah Seremban. Tesis Sarjana: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Shafila Jumaat. (2008). Pengetahuan kepimpinan, kemahiran pengurusan dan sikapketua panitia sains di sekolah kebangsaan. Tesis Sarjana Muda Pengurusan Pendidikan: Universiti Teknologi Mara.

Sonia, B. (2006). Panduan pengurus peringkat pertengahan di sekolah. (BahariahYusuf, Terjemah). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. (Karya asal diterbitkan 1997)

Syed Arabi Idid. (2001). Kaedah penyelidikan komunikasi dan sains sosial. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tschannen-Moran, M. & Barr, M. (2004). Fostering Student Learning: Therelationship of collective efficacy and student achievement. Leardership andpolicy in school. 3 (3), 189-209.

Downloads

Published

2018-12-26

How to Cite

Yunus, J. @ N., & Murad, M. (2018). Hubungan Pengetahuan Pengurusan dengan Kemahiran Pengurusan Ketua Panitia Sekolah-Sekolah Menengah: Relationship Management Knowledge with Management Skills Head of Secondary School Committee. Management Research Journal, 7, 222–232. https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.19.2018