Eksplorasi Tanah Liat Alternatif Menerusi Adaptasi Bentuk Tembikar Warisan Melayu

Alternative Clay Exploration Through Pottery Shape Adaptation Malay heritage

Authors

  • Muhammad Safwan Mohd Shariff Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Tajul Shuahizam Said Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Harozila Ramli Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.2.5.2022

Keywords:

Tanah liat, warisan, praktis, alternatif, fenomonologi

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kebolehkerjaan Model Praktis Studio Seramik (MPSS) terhadap penggunaan tanah liat alternatif (TLA) sebagai salah satu alat untuk mengekalkan warisan Melayu agar tidak ditelan oleh arus pemodenan. Panduan utama kajian ini berlandaskan TLA & warisan Melayu dengan membuat penilaian fenomonologi warisan Melayu semasa kaedah kualitatif dijalankan dengan mengaplikasikan kajian TLA secara studio praktis. Sampel TLA diperolehi dari pelbagai lokasi sungai di Malaysia. Namun begitu setiap sampel akan menunjukkan kebolehkerjaan yang berbeza mengikut kandungan TLA dan bentuk muka bumi. MPSS merangkumi 5 aspek utama iaitu explorasi, aplikasi, praktis, teknik dan produk dalam menerapkan nilai dan cinta akan warisan Melayu dengan mengaplikasikan teknik asas seramik dalam mengekalkan warisan malaysia. Dengan menggunakan teknik asas lingkaran untuk menghasilkan karya seni kreatif berbentuk 2D atau 3D yang bertemakan warisan Melayu. Dapatan kajian akan menunjukkan hasil TLA alternatif yang digunakan mampu menjadi alat alternatif dalam mengekalkan warisan Melayu tanpa berfokus pada 3 kawasan sekitar terutama di Labu Sayong, Kuala Kangsar, Tembikar Terenang, Pahang dan Mambong, Kelantan sebagai pusat untuk mendapatkan TLA utama. Pengadaptasian ini dapat membina dan pembentukkan pemikiran kreatif, pengalaman estetik dan fenomena warisan Melayu semasa MPSS dijalankan. Kesimpulannya, melalui MPSS ini mungkin boleh dijadikan satu model khas untuk mengekalkan bidang kraf seramik dengan mengekalkan identiti warisan Melayu melalui penggunaan kembali TLA daripada pupus. Selain itu, penggunaan semula TLA dapat menanam minat dan ikuiri kepada pelajar untuk mendalami bidang kraf ini. Hal ini merupakan satu sinar baru bagi memartabatkan warisan Melayu melalui prosedur ini dan boleh digunakan secara meluas untuk melahirkan perintis serta pengiat seramik tanpa batasan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Azizi Husin ed. (2011). Pemuliharaan dan Pemeliharaan Warisan di Malaysia. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia

Adi Taha. (2000). Tembikar Prasejarah Di Malaysia: Satu survey, Kertas kerja Seminar Tembikar dari Warisan ke Wawasan. Shah Alam: Muzium Sultan Alam Shah. hlm.1.

Adilawati, Asri. (2014). Pelestarian dalam mengekalkan seni warisan ukiran kayu kaum Iban. Universiti Malaysia Sarawak

Habibah Ahmad, Nur Farahin Zainuddin, Hamzah Jusoh, Amriah Buang, Er Ah Chony, Sri Winami Samair, Hazita Azman, Mastura Mahmud. (2014). Peranan media sosial Tripadvisor dalam mempromosikan Tapak Warisan Dunia Melaka. GeografiaOnlineMalaysian Journal of Society and Space, 10 issue 8 1:97-113

Harozila Ramli, Tajul Shuhaizam Said & Mohd Fauzi Sedon @ M. Dom 2014, Catan Batik Najib Dawa, Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, ISSN 2289-4640 / Vol. 2 (2014) / (62-68)

N.A. Halim. (1981). dalam Achmad Sopandi (2003) Lukisan Gua di Malaysia, Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. hlm. 44.

Norhayati Ayob. (2009). Konsep reka bentuk 3D: Cawan dan piring. Isu-isu Seni Kontemporari. Dlm. Prosiding Persidangan Seni Kebangsaan. Kota Kinabalu: Sekolah Pengajian Seni, Universiti Malaysia Sabah.

Nurul Izzah Mohd Johari, Tajul Shuhaizam, Harozila Ramli. (2019). Seni ragam hias ukiran warisan peradaban Merong Mahawangsa, KUPAS SENI Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, ISSN 2289-4640 /eISSN 0127-9688 /Vol. 7 (2019) / (1-10)

Malaysia. (1976). Akta Harta Benda Purba 1976 (Akta 168). Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Negara.

Malaysia. (1996). Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Negara.

Malaysia. (1998). Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Negara.

Malaysia. (2005). Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645). Kuala Lumpur: JabatanPenerbitan Negara.

Mohammad Azwan Jainal, Harozila Ramli & Tajul Shuhaizam Said. (2021). Keindahan reka bentuk Busana Samrah Etnik Suluk di Sandakan, Sabah, KUPAS SENI Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, ISSN 2289-4640 /eISSN 0127-9688 /Vol. 9 No. 2 2021 (52-65).

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff. (2018). Pemuliharaan Warisan Budaya Melalui Perundanganwarisan Dan Agensi Pelaksana di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia

Muhammad Safwan Mohd Shariff, Tajul Shuhaizam Said, Harozila Ramli 2021, Aplikasi Model Praktis Studio Seramik dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Terhadap Penerokaan Kreatif dan Kritis Berasaskan Tanah Liat Alternatif, Jurnal Dunia Pendidikan, e-ISSN: 2682-826X | Vol. 3, No. 3, 35-41, 2021 http://myjms.mohe.gov.my/index.php/

Safwan Shariff. (2020). Eksperimentasi tanah liat habu sebagai refleksi kreatif seni seramik kontemporari, KUPAS SENI Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, ISSN 2289-4640 /eISSN 0127-9688 /Vol. 8 No.1 (2020) / (35-42).

Tajul Shuahizam Said. (2006). Mengenali Tanah Liat dan Jasadnya. Dalam Mohd Johari Ab. Hamid. Metodologi pendidikan seni visual (hlm. 101). Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tajul Shuhaizam Said. (2017). Estetika Tembikar Tradisi Mambong, Kelantan, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Yahya Buntat & Norhusna Mohamed. (2017). Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal di Sekolah Menengah Teknik di Negeri Johor. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Published

2022-12-30

How to Cite

Mohd Shariff, M. S., Said, T. S., & Ramli, H. (2022). Eksplorasi Tanah Liat Alternatif Menerusi Adaptasi Bentuk Tembikar Warisan Melayu: Alternative Clay Exploration Through Pottery Shape Adaptation Malay heritage. Jurnal Peradaban Melayu, 17(2), 39–48. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.2.5.2022