Biblioterapi kaedah didik hibur memotivasikan kanak-kanak sekolah dalam hospital

Bibliotherapy with fun learning methods motivate school kids in hospital

Authors

  • Ani Omar Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris

DOI:

https://doi.org/10.37134/jpak.vol7.6.2018

Keywords:

Biblioterapi, Bahan Sastera, Motivasi, Sekolah dalam Hospital, Bibliotherapy, Literary Materials, Motivation, School in Hospital

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan bahan sastera yang boleh dijadikan sebagai terapi untuk murid-murid sekolah dalam hospital (SDH). Kajian ini melibatkan sebuah SDH yang terpilih di semenanjung Malaysia. Bahan bacaan sastera yang digunakan dalam kajian ini meliputi lima buah buku cerita karya Khadijah Hashim yang berjudul Cerita Itik dan Buaya, Semut Melancong ke Pulau Pinang, Angsa Berjasa, Ikan Emas Mangsa Banjir dan Sedap Rumput Enak Lagi Lobak. Biblioterapi kaedah didik hibur akan dijalankan menggunakan buku cerita yang berkenaan. Lima orang kanak-kanak terlibat dalam kajian ini berumur antara 5 hingga 6 tahun. Penyelidik juga menggunakan kaedah permerhatian, temu bual, dan kajian kepustakaan. Nama hospital, identiti murid-murid yang terlibat serta guru dan lain-lain yang berkaitan dengannya tidak dinyatakan kerana ia berkaitan dengan etika yang perlu dipatuhi. Begitu juga dengan bahan bukti seperti video atau gambar tidak dapat disertakan dalam artikel ini kerana mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu bahan bacaan karya sastera yang digunakan secara biblioterapi untuk kanak-kanak sekolah dalam hospital bertujuan memotivasikan mereka supaya terus berminat dalam pelajaran walaupun dalam masa yang sama mereka sedang dirawat. Bersesuaian dengan keadaan mereka yang sedang sakit dalam masa yang sama ingin belajar kaedah didik hibur diaplikasikan supaya kesannya sebagai terapi lebih memuaskan. Kajian mendapati penerapan nilai-nilai positif melalui karya sastera mampu mendorong kanak-kanak SDH untuk membaca dan menghayatinya selain memberi kesan yang baik dari aspek perkembangan bahasa dan komunikasi, kognitif serta personaliti. Selain daripada itu biblioterapi kaedah didik hibur dapat membantu kanak-kanak untuk menerima kenyataan dan meningkatkan pencapaian akademik mereka. Implikasi daripada kajian ini mendapati bahawa penghasilan karya sastera kanak-kanak yang berkualiti dan menarik bukan sahaja dapat memberikan kesan positif malah dapat bertindak sebagai terapi kepada kanak-kanak SDH.

The purpose of this study is to identify the effectiveness of literary materials that can be used as therapy for school children in hospitals (SDH). This study involved a selected SDH in peninsular Malaysia. Literary literary materials used in this study include the five books of Khadijah Hashim's story entitled Duck and Crocodile Story, Travel Ants to Penang, Angsa Berjasa, Flood Victim Gold and Sweet Grass Enak Lagi Lobak. Bibliotherapist will learn how to use the story books. Five children involved in the study were between 5 and 6 years old. The researchers also used the methods of observation, interviews, and literature studies. The name of the hospital, the identities of the students involved and teachers and others associated with it are not stated as it relates to the ethics that must be followed. Similarly, evidence such as video or pictures can not be included in this article because it complies with the prescribed procedure. In this regard, literary literary materials used for bibliotherapy for school children in SDH hospitals are intended to motivate them to continue to be interested in their studies even though they are being treated. In line with the condition of those who are sick at the same time wanting to learn how to learn the comfort of their application so that their effects as therapy are more satisfying. Studies have shown that the application of positive values through literary works can encourage SDH children to read and appreciate it as well as giving a good impact on language and communication, cognitive and personality development. In addition, bibliotherapy is a means of encouraging children to accept statements and improve their academic achievement The implication of this study found that the creation of quality and interesting children's literary works not only contributed positively but also acted as a therapy to SDH children.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Mahdzan. (2005). Kaedah penyelidikan sosioekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Amy Recob. (2008). Bibliotherapy, when kids need books: A guide for those in need of reassurance. New York: iUniverse, Inc.

Amir Hasan Dawi. (2006). Penteorian sosiologi dan pendidikan. Tanjung Malim: Quantum Books.

Ani Haji Omar dan Nor Shahirah. (2014). Sastera kanak-kanak untuk perkembangan diri yang seimbang. Tanjong Malim: Penerbit Mentari.

Affizal Ahmad. (2015). Buku cerita perangsang minda kanak-kanak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azizi Yahaya. (2006). Menguasai penyelidikan dalam pendidikan: Teori, analisis & interpretasi data. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Graziano, A. M. dan Raulin, M. L. (1996). Research methods: A process of inquiry, 3rd Edition. New York: Addison Wesley Longman, Inc.

Halimah Mohamed Ali dan Mohamad Luthfi. (2013). Sastera dalam budaya dan media. Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Hashim Awang. (2015). Kritikan sastera dalam teori, aplikasi dan tradisi. Selangor: PTS AKADEMIA.

Jean A Pardeck. (2014). Using books in clinical social work practice: A guide to bibliotherapy. New York: Routledge

Khadijah Hashim. (2008). Semut melancong ke Pulau Pinang. Ikan emas mangsa banjir. Selangor: ‘K’ Publishing Sdn. Bhd.

Khadijah Hashim. (2008). Itik dan buaya. Selangor: ‘K’ Publishing Sdn. Bhd

Khadijah Hashim. (2008). Sedap rumput enak lagi lobak. Selangor: ‘K’ Publishing Sdn. Bhd.

Khadijah Hashim. (2010). Ikan emas mangsa banjir. Selangor: ‘K’ Publishing Sdn. Bhd.

Khadijah Hashim. (2010). Angsa berjasa. Selangor. ‘K’ Publishing Sdn. Bhd.

Mahzan Arshad. (2003). Pendidikan literasi bahasa: Satu pendekatan bersepadu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

MD Sidin Ahmad Ishak. (2005). Perkembangan sastera kanak-kanak di Malaysia: Buku Melayu mencari nafas baru. Selangor: Cerdik Publications Sdn. Bhd.

Noraida Hassan ed. (2013). Rakan buku: Kaedah terapi biblio (Bibliotherapy) dengan pesakit pediatrik Hospital Universiti Sains Malaysia”. Kertas kerja dalam Seminar Kebangsaan Pustakawan Malaysia, Melaka, 25-27 Ogos 2013.

Rahman Shaari. (2002). Bimbingan istilah sastera. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Rubin, R. J. ed. (1978). Bibliotherapy sourcebook. London: Phoenix Oryx Press. SRN

Sohaimi Abdul Aziz. (1998). EQ membentuk kecerdasan emosi kanak-kanak melalui kesusasteraan kanak-kanak.
Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia

Wayne A. Wiegand and Donald G. Davis, Jr. (1994). Encyclopedia of library history. New York: Routledge.

Downloads

Published

2018-12-21

How to Cite

Omar, A. (2018). Biblioterapi kaedah didik hibur memotivasikan kanak-kanak sekolah dalam hospital: Bibliotherapy with fun learning methods motivate school kids in hospital. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 7, 59–69. https://doi.org/10.37134/jpak.vol7.6.2018