Pembangunan Modul Interaktif Pengukuran Kendiri Guru Terhadap Tahap Kegunaan Harian Kandungan Pelajaran

The Development of Teacher Self-Assessment Interactive Module towards Subject Content Level of Daily Usage

Authors

  • Ismail @ Ismail Yusuf Panessai Faculty of Art, Computing & Creative Industry, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Mohd Razimi Husin Faculty of Human Development Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak Malaysia
  • Hishamuddin Ahmad Faculty of Human Development Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak Malaysia
  • M. Shazwan Fuad Md Mansor Faculty of Art, Computing and Creative Industry, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jictie.vol6.6.2019

Keywords:

pengukuran kendiri, modul interaktif, koswer

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk membangunkan sebuah sistem modul interaktif yang boleh digunapakai bagi meneroka dan membina senarai semak pengukuran kendiri guru terhadap kandungan pembelajaran yang signifikan dalam kehidupan harian dan pekerjaan murid pada masa akan datang. Tujuan sistem modul interaktif ini dibangunkan adalah untuk menyumbang kepada guru dalam memilih kandungan pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran. Kajian ini akan berfokus pada kandungan mata pelajaran sejarah tingkatan 1 yang melibatkan guru dan murid. Selain itu, dengan wujudnya senarai semak pengukuran kendiri guru, warga pendidik boleh menggunakannya dalam menentukan kandungan pembelajaran yang signifikan dengan kehidupan dan alam pekerjaan murid. Sistem modul interaktif yang dibina juga memberi manfaat kepada murid apabila pembelajaran yang berlaku berpaksikan kandungan dan kemahiran yang dapat digunakan sepanjang masa. Data kajian diperoleh melalui pemerhatian lapangan di dalam bilik darjah dan hasil kerja guru. Secara amnya, responden menyatakan bahawa penggunaan sistem modul interaktif yang dibangunkan amat baik dan berkesan, antarmuka sistem yang dibangunkan adalah menarik minat pengguna, kebolehgunaan sistem yang dibangunkan adalah sangat membantu guru dan murid, navigasi sistem yang dibangunkan adalah mesra pengguna dan responden berpuas hati dengan modul yang dibangunkan.

The study aims to develop an interactive module system that can be used to explore and to build a self-assessment checklist for teachers on significant learning content in their daily life and students’ work for the future. The purpose of this interactive module system is to contribute to the teachers in selecting appropriate learning content for teaching. This study will focus on the content of Form 1 History subject involving teachers and students. In addition, with a self-assessment checklist of teachers, they can use it in to determine significant learning contents with the life and nature of student work. The developed interactive module system also benefits pupils when learning happens with the content and skills that can be used at all time. The research data were obtained through field observations in the classroom and teaching outcomes. In general, the respondents stated that the use of interactive module system developed can gain users interest, the usability of the developed system is very helpful to teachers and students, the navigation system developed is user-friendly, and the respondents are satisfied with the module developed.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Mat Din. (2011). Pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Islam di Malaysia. Dalam Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Islam 2011. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abdullah Yusoff, Shukri Ismail, Nik Azhar Nik Ab Rahman & Azhari Muhamood. (2011). Pengurusan kurikulum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran: Satu kajian awal dan keperluan inovasi. Dalam Prosiding International Conference on Early Childhood and Special Education 2011. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Arnie Adnan & Wan Kamal Nadzif Wan Jamil. (2012). Tuntutan dan tatacara solat murid pendidikan khas. Dalam Prosiding Persidangan Antarabangsa Pendidikan Khas 2012. Melaka: Hotel Mahkota.

Habib Mat Som, (2011). Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di Malaysia: Satu sorotan. Dalam Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Islam 2011, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Hardaker, G., Sabki, A.A. (2012). An insight into Islamic Pedagogy at the University of al-Qarawiyyin. Multicultural Education and Technology Journal, 6(2), 106-110.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran.Kuala Lumpur: Bahagian Pendidikan Guru

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2010). Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 4. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Macintyre, C. & Deponio, P. (2003). Identifying and Supporting Children with Specific Learning Difficulties. London: RoutledgeFalmer.

Mohd Razimi Husin. (2016). Menilai Gaya Pembelajaran Murid Bermasalah Pembelajaran dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam dan j-QAF. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Razimi Husin. (2017). Exploring the Use of Digital Devices among Pupils with Learning Disabilities. The International Journal of Multimedia & Its Application, December 2017, Volume 9.

Omar Abdull Kareem (2011). Pengurusan Pendidikan Islam: Apakah realiti memenuhi harapan. Dalam Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Islam 2011.Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Roesler, R. A. (2017). Independence Pending: Teacher Behaviors Preceding Learner Problem Solving. Journal of Research in Music Education, 64(4): 454-473.

Suppiah Nachiappan, Kamarulzaman Kamaruddin, Abd. Aziz Abd.Shukor, Ramlah Jantan, Roslinda Mustapha & Hazalizah Hamzah. (2012). Pembelajaran dan perkembangan pelajar (Edisi kedua).Shah Alam: Oxford Fajar.

Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. (2015). Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020 Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Wamba, N. & Dunn, K. J. (2009). Effective Individualized Educational Plans: Do Something Special with Learning Styles. Insights on Learning Disabilities. 6 (1), 1-11.

Zaharah Hussin, Mazni Soho, Saedah Siraj, Ahmad Arifin Sapar & Nurul Hasna Hasan. (2011). Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam untuk murid berkeperluan khas sekolah rendah: Pelaksanaan dan masalah. Dalam Prosiding International Conference and Exhibition on Research in Islamic and Arabic Language Education 2011. Langkawi: Hotel Awana Porto Malai.

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Panessai, I. @ I. Y., Husin, M. R., Ahmad, H., & Md Mansor, M. S. F. (2019). Pembangunan Modul Interaktif Pengukuran Kendiri Guru Terhadap Tahap Kegunaan Harian Kandungan Pelajaran: The Development of Teacher Self-Assessment Interactive Module towards Subject Content Level of Daily Usage. Journal of ICT in Education, 6, 58–65. https://doi.org/10.37134/jictie.vol6.6.2019