Knowledge, Awareness and Preparedness of SMK Yan Primary Secondary Students on The Issue of Flood in Yan, Kedah

Pengetahuan, Kesedaran dan Kesediaan Pelajar Menengah Rendah SMK Yan Terhadap Isu Banjir di Yan, Kedah

Authors

  • Nor Izzatie Mohd Shohid Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/geografi.vol10.2.6.2022

Keywords:

Effectiveness, field studies, Geography trainee teachers, quantitative data

Abstract

This study aims to identify the level, relationship and influence between the variables of knowledge, skills and effectiveness of the implementation of field research among trainee teachers of Geography at Sultan Idris Education University (UPSI). A quantitative approach with survey design as well as questionnaires was used in this study. The study sample consisted of 103 Geography trainee teachers using simple random sampling technique. Descriptive analysis (mean and percentage) and inferential analysis (Pearson correlation and linear regression) were used to answer each of the research questions that were listed. The findings showed that all three variables, namely the level of knowledge (Mean = 4.39, SP = .44), skills (Mean = 4.38, SP = .44) and effectiveness (Mean=4.36, SP = .42) were at a high level. Pearson correlation analysis showed that there was a significant positive relationship between knowledge and skills of field study implementation among Geography trainee teachers r = .744, p <0.01, relationship between knowledge and effectiveness r = .719, p <0.01 while the relationship between skills and effectiveness of implementation field study among Geography trainee teachers r = .761, p <0.01. In addition, linear regression analysis showed that the influence of knowledge on the effectiveness of field study implementation was 5.2 percent while the influence of skills on effectiveness was 57.9 percent with a value of R² = .631, F = 85.585, p <.005. In conclusion, this study shows that aspects of knowledge and skills are important to achieve effectiveness in conducting field studies, especially among trainee teachers of Geography at the Sultan Idris Education University. The result of this study can be used by the university, future trainee teachers and also the school in further improving the implementation of Geography field studies, especially in the field of higher education such as the Institute of Higher Education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adi Jafar, Mohammad Tahir Mapa & Nordin Sakke. (2016). Impak Aktiviti Pembangunan Terhadap Trend Kekerapan dan Magnitud Banjir Di Lembangan Sungai Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah. Jurnal Kinabalu. Diperolehi daripada https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/ejk/article/view/498

Ang Kean Hua. (2019). Keberkesanan Faktor Dalaman Menghadapi Bencana Banjir Monsun di Kota Bharu, Kelantan. Satu Kajian Kes Berasaskan Persepsi Penduduk. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(1), 22-28. Diperolehi daripada https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/158

Aprilia Findayani. (2018). Kesiap siagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Semarang. Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian, 12 (1), 102-114. Diperolehi daripada https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/download/8019/5561

Armin Subhani. (2016). Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Geografi di Daerah Rawan Bencana Alam. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 2(1). Diperolehi daripada https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/download/8557/5586 MS 49

Baharuddin Yatim, Maimon Abdullah & Salmijah Surif (2012b). Beberapa Peristiwa Banjir Besar dan Tindakan Mengawal Banjir di Malaysia. In: Baharudin Yatim et al. (eds) Banjir Besar Johor, pp. 19-30. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor.

Che Su Mustaffa, Najib Ahmad Marzuki, Mohamad Sukeri Khalid, Sapora Sipon & Mohd Fo’ad Sakdan. (2018). Aspek Kemanusiaan dalam Pengurusan Bencana (UUM Press). UUM Press. Diperolehi daripada https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=F-MNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=bencana+banjir+di+johor&ots=WMDYx6YE-8&sig=0vapj9GnNwDVrsm0om1tlmkoDvo

Ester Dapun. (2021). Pengetahuan sikap dan kesediaan masyarakat Kota Belud Sabah dalam Menghadapi Bencana Banjir. Projek Tahun Akhir. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Khairul Hisyam Kamarudin, Khamarrul Azahari Razak & Rozaimi Che Hasan. Penilaian Kesan Bencana Alam ke atas Sosio-Ekonomi Penduduk di Kundasang, Daerah Ranau, Sabah 2015. Diperolehi daripada https://khairulhkamarudin.files.wordpress.com/2013/04/laporan-akhir-kajian-di-kundasang-2016.pdf

Mohamad Sukeri Khalid, Abdul Rahim Anuar & Mohd Razani Mohd Jalil. (2010). Sistem Pengurusan Bencana di Malaysia: Kajian Kes Banjir. In Proc. International Conference on Economic Regional Development, Law and Governance in Malaysia and Indonesia. Diperolehi daripada https://core.ac.uk/download/pdf/12118153.pdf ms 2

Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah & Leow Tze Wei. (2017). Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Penilaian Kendiri Pembelajaran Geometri Tingkatan Satu. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 14(10): 211-265. Diperolehi daripada http://mjli.uum.edu.my/images/pdf2/vol14no1jun17/9.-kesahan-dan-kebolehpercayaan.pdf

Mohd Zulhafiz Said, Salfarina Abdul Gapor, Mohd Nazri Samian & Abd Malik Abd Aziz. (2017). Konflik di Pusat Pemindahan Banjir: Kajian Kes di Daerah Padang Terap, Kedah (Conflicts in Flood Relief Shelter: A Case Study of Padang Terap District, Kedah). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 9(1). Diperolehi daripada http://ejournal.ukm.my/gmjss/article/view/17815

Muhamad Azahar Abas, Nur Eliana Ibrahim, Wee, T. S, Suzyrman Sibly & Sulzakimin Mohamed. (2020). Disaster Resilience Education (Dre) Programmes in Schools: A Case Study in Kelantan, Malaysia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 549 (1). IOP Publishing. Diperolehi daripada https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/549/1/012078/meta

Ngai Weng Chan. (2015). Adaptasi dan Resiliens Komuniti Terhadap Banjir di Kelantan, Malaysia. Conference: Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Volume 1. Diperolehi daripada https://www.researchgate.net/publication/282664719_ADAPTASI_DAN_RESILIENS_KOMUNITI_TERHADAP_BANJIR_DI_KELANTAN_MALAYSIA

Noor Syamimi Ishak, Azharudin Mohamed Dali & Mohamad Rodzi Abdul Razak. (2014). Sejarah Banjir Besar di Semenanjung Malaysia, 1926-–1971. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 6(3), 54-67. Diperolehi daripada https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PERS/article/view/1674

Noorazuan Md Hashim, Sulong Muhamad, Kadaruddin Aiyub & Norhayati Yahya. (2017). Pembangunan Tanah Hutan Dan Fenomena Banjir Kilat: Kes Sungai Lembing, Pahang (Land forest development and flash flood phenomenon: A case of Sungai Lembing, Pahang), e-Bangi, 8(1). Diperolehi daripada https://scholar.archive.org/work/htrhmevnu5hslnunp3e3wyj3ru/access/wayback/http://pkukmweb.ukm.my/e-bangi/papers/2011/norazuan011.pdf

Nor Lita Fadilah Rameli1, Mohd Fariz Mohamed, Suzani Mohamad, Mohd Khairi Ismail, Siti Haslina Mohd Shafie & Ramdzani Abdullah. (2019). Persepsi Penduduk Terhadap Banjir Monsun: Kajian Kes Temerloh Pahang, Malaysia. Journal of Management and Operation Research, 1(8). Diperolehi daripada https://ecdcpublishing.com/wp-content/uploads/2018/10/JoMOR-2019-VOL-1-NO-8-1.pdf

Noremy Md. Akhir, Soh, O. K & Nur Hafizah Md. Akhir. (2020). Faktor Pengaruh Resiliensi Mangsa Banjir: Kajian Kes di Kelantan (Factors Influencing Resilience of Flood Victims: A Case Study in Kelantan). Jurnal Psikologi Malaysia, 34(2). Diperolehi daripada http://spaj.ukm.my/ppppm/jpm/article/view/565

Nur Balqis Anuar & Sulzakimin Mohemed. (2021). Kesan Pembinaan Bandar Baru Tunjong, Kota Bharu, Kelantan Terhadap Kawasan Petempatan Penduduk (Kesan Banjir Kilat). Research in Management of Technology and Business, 2(1), 668-677. Diperolehi daripada https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/1711

Nurul Natasha Kamaruddin. (2020). Pengetahuan Pelajar Tingkatan 6 SMK Tun Sardon terhadap Masalah Banjir Kilat di Rengit, Batu Pahat, Johor. Projek Tahun Akhir. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rosniza Aznie Che Rose, Zainor Nizam Zainal Abidin & Rosmiza M.Z. (2018). Kesedaran Komuniti Terhadap Pengurusan Kebersihan Dalam Kawasan Perkampungan Homestay di Daerah Temerloh (Community Awareness Towards the Management of Cleanliness in Homestay Village Area, Temerloh). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 14 (1). Diperolehi daripada file:///C:/Users/My%20Asus/Downloads/23657-69495-1-PB.pdf

Sarina Yusoff, Rahimah Abdul Aziz & Nur Hafizah Yusoff. (2018). Impak Sosioekonomi Bencana Banjir 2014: Tindakan Penyesuaian dan Kesiapsiagaan Lokal (The socioeconomic impact of 2014 flood disaster: Local adaptation and preparedness). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 14(4). Diperolehi daripada https://ejournal.ukm.my/gmjss/article/view/27581

Siti Nurul Annisa Temrin & Azahan Awang. (2017). Bencana Banjir dan Tahap Pengetahuan Penduduk Terhadap Pengurusan Banjir di Serian Sarawak. Malaysian Journal of Society and Space, 13(4), 22-36. http://journalarticle.ukm.my/12570/1/22233-63939-1-PB.pdf

Tuan Pah Rokiah Syed Hussain. (2014). Kesediaan Kognitif Menghadapi Banjir Bagi Meminimumkan Kemusnahan dan Kehilangan Nyawa. Prosiding PERKEM ke-9. 851-858. Diperolehi daripada http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkem2014/PERKEM_2014_5D2.pdf

Yazid Saleh, Hanifah Mahat, Mohmadisa Hashim, Nasir Nayan & See, K. L. (2018). Pencapaian Program Pemindahan Ilmu Tatacara Menyelamat Sewaktu Banjir dan Kaedah Pemulihan Dalam Kalangan Komuniti Kuala Krai, Kelantan, Malaysia. Journal of Techno Social, 10(1). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/2522

Downloads

Published

2022-12-24

How to Cite

Mohd Shohid, N. I. (2022). Knowledge, Awareness and Preparedness of SMK Yan Primary Secondary Students on The Issue of Flood in Yan, Kedah: Pengetahuan, Kesedaran dan Kesediaan Pelajar Menengah Rendah SMK Yan Terhadap Isu Banjir di Yan, Kedah. GEOGRAFI, 10(2), 99–122. https://doi.org/10.37134/geografi.vol10.2.6.2022

Issue

Section

Articles