Factors Analysis of Learning Hifz Al-Qur'an Towards the Practice of Tahriri Al-Qur'an

Analisis Faktor Pembelajaran Hifz Al-Quran terhadap Amalan Tahriri Al-Quran

Authors

  • Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, 35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Mohamad Sollehuddin Mohamad Sidek Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, 35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Muhammad Hafizan Abd Hamid Unit Tahfiz, Pusat Islam, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Kampus Putrajaya, Jalan IKRAM-UNITEN, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/almakrifah.vol1.1.3.2023

Keywords:

Tahriri al-Quran, tahfiz learning, rasm al-Quran, Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

Abstract

This study analysed the practice of learning to write tahriri al-Quran and the factors influencing the practice. A total of 176 secondary school students of the Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) throughout Malaysia were selected randomly as samples. This survey study uses a quantitative approach. A set of questionnaires has been formulated considering the practice of learning tahriri al-Quran and the factors of basic knowledge of tahriri, training and guidance factors, time allocation and management factors and test and exam question factors. The data obtained were then analyzed descriptively and inferentially. The study's findings showed that the learning practice of tahriri al-Quran was at a moderate level (mean: 3.68, s.p: 0.54). The findings also show that only the knowledge factor scores highly (mean: 4.26, s.p: 0.59). The correlation analysis also shows that all four factors studied have a significant relationship with the learning practice of al-Quran tahriri. Based on the results, it can be concluded that an aggressive step should be organized to improve the practice of learning the tahriri al-Quran because Rasulullah SAW placed great emphasis on the writing of the Al-Quran.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Ghani. A,R. (2008). Rasm Uthmani Pelengkap Pembacaan Al-Quran. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Abdul Rahim, M.M. & Hashim, A. (2016). Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penulisan Ayat Hafazan al-Quran dalam kalangan Pelajar Tahfiz. Jurnal Teknikal & Sains Sosial, 2(1), 93-102.

Abdullah Basmieh. (1998). Tafsir Pimpinan ar-Rahman. Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.

Al-AzamI & Muhammad Mustafa. (2008). The History of the Quranic Text: From Revelation to Compilation: Terj Suharimi Solihin, et al. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Bukhari. (2011). Sohih al-Bukhari. Giza: Alfa Linnasyar Wa Al-Tauzi`.

Al-Dibba' & Ali Muhammad. (1990). Samir al-Talibin fi Rasm wa Dhabt al-Kitab al-Mubin. Mesir.

Al-Mubarakfuri & Shafiyurrahman. (2020). Sirah nabawiyah. Gema Insani.

Al-Qodhi & Abd Fatah. (2004). Tarikh mushaf al-Syarif. Mesir: Matba’ah Al-Azhar.

Al-Quran al-Karim.

Al-Rantawi & Mohamed Husien. (2004). Al-Ibar fi man hafiza al-Quran wa lam yablugh al-asyar. Amman: Jamiyah Muhafazah Al-Quran Al-Karim.

Al-Zarqani. (1988). Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran. Beirut: Dar an-Nafais.

Arifah Mursyidah Illiashaq & Muhammad Fairuz A. Adi (2022). Kaedah Penulisan Hamzah: Kajian Perbandingan Menurut Kaedah Rasm Uthmani Dan Penulisan Jawi: Hamzah's Writing Method: A Comparative Study According To Utmani Rural Methods And Jawi Writing. QIRAAT: Jurnal Al-Quran dan isu-isu kontemporari, 5(2), 67-78.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2017). DSKP Maharat al-Quran Tingkatan 5. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. Diperoleh daripada https://doi.org/ 10.16309/j.cnki.issn. 1007-1776.2003.03.004

Ismail. M, F. & Yusof. N,H. (2018). Perbandingan Mushaf Rasm Uthmani dan Mushaf Rasm Imla’i Menurut Perspektif Kaedah Rasm Serta Implikasi Penggunaannya. Jurnal Al-Sirat, 17(1),1-31.

Muhammad. A,S,M. (1992). Al-Madkhal li Dirasah al-Qur’an al-Karim. Beirut: Dar al-Jiel,

Musa. M,R,J. (2008). Tarikh al-Quran & Rasm Uthmani. Batu Caves: Pustaka Khadim Al-Mushaf.

Wan Abdullah. W,A,A., Mohd Zhaffar. N., Nor. N., Musa. N,A. & Othman. M,S. (2020) Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 4(2), 11-21.

Zainal Arifin Madzkur. (2012). Legalisasi Rasm ‘Uthmani dalam Penulisan al-Qur’an. Quran and Hadith Studies, 1 (2), 215-230.

Downloads

Published

2023-06-24

How to Cite

Abdul Rahim, M. M., Mohamad Sidek, M. S., & Abd Hamid, M. H. (2023). Factors Analysis of Learning Hifz Al-Qur’an Towards the Practice of Tahriri Al-Qur’an : Analisis Faktor Pembelajaran Hifz Al-Quran terhadap Amalan Tahriri Al-Quran. AL-MAKRIFAH Journal of Knowledge and Learning in Islamic Tradition and Culture, 1(1), 26–35. https://doi.org/10.37134/almakrifah.vol1.1.3.2023