Pelaksanaan Program Hafazan Al-Quran: Kajian Kes di Sekolah Menengah Malaysia

Authors

  • Wan Ahmad Zakry Wan Kamarudin Kolej Genius Insan, Universiti Sains Islam Malaysia, MALAYSIA
  • Firdaus Khairi Abdul Kadir Pusat Pengajian Fundamental dan Berterusan, Universiti Malaysia Terengganu, MALAYSIA
  • Mohammad Ahmed Alomari Fakulti Informatik dan Pengkomputeran, Universiti Sultan Zainal Abidin, MALAYSIA
  • M. Hafiz Yusoff Fakulti Informatik dan Pengkomputeran, Universiti Sultan Zainal Abidin, MALAYSIA
  • Rossidi Usop Universiti Sains Islam Malaysia, MALAYSIA
  • Mahiz Spawi Universiti Sains Islam Malaysia, MALAYSIA
  • Abdelrahman Suleiman Islieh Universiti Sains Islam Malaysia, MALAYSIA
  • Zulkarnin Zakaria Universiti Sains Islam Malaysia, MALAYSIA
  • Mohammad Hazmanyazid Haslubis Universiti Sains Islam Malaysia, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/firdaus.vol2.1.10.2022

Keywords:

hafazan al-Quran, sekolah menengah, pengajian kualitatif, Malaysia, sekolah IMTIAZ, Program Ulul Albab

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program hafazan al-Quran yang diperkenalkan di sebuah sekolah menengah di Malaysia. Penghafalan al-Quran merupakan salah satu Komponen AlQuran seperti yang dinyatakan dalam program Ulul Albab. Ia diasaskan dan dimulakan oleh bekas Menteri Pengajian Tinggi di Malaysia, Dato Seri Idris Jusoh. Bagi mencapai objektif kajian ini, pendekatan kualitatif diaplikasikan dengan menggunakan teknik temu bual dengan beberapa orang informan manakala dokumen dan buku berkaitan diteliti. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan kaedah BIFFAS telah meningkatkan kualiti hafazan al-Quran pelajar dan ini mendorong motivasi pelajar IMTIAZ bukan sahaja dengan kemajuan pembelajaran mengikut arus perdana pendidikan negara, tetapi ia juga membantu meningkatkan pemerolehan al- Quran pelajar di Malaysia. Kajian kes ini dijalankan di Sekolah Menengah IMTIAZ Terengganu (SM IMTIAZ), Malaysia. Sekolah ini dipilih memandangkan ia merupakan sekolah menengah pertama yang menerapkan konsep hafazan al-Quran, untuk bilik darjah aliran sains dalam suasana arus perdana pendidikan negara. Dengan kajian ini, pada tahap tertentu, ia akan mencerminkan keadilan kesinambungan program sebegini, di semua sekolah menengah yang berkaitan di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

N. M. Nafi, W. K. A. W. Mokhtar, and M. Mustaffami, "The Holy Quran Memorization in Globalization Era," International Journal of Academic Research in Business, Social Sciences, vol. 9, no. 11, 2019.

F. A. Fatah, K. A. Razak, M. A. Lubis, and N. A. J. C. E. Surip, "Al-Quran Wal-Hifz’s Heterogeneity of Teaching Methods among Dini Integrated Curriculum Sharia Teachers," vol. 10, no. 12, pp. 2584-2592, 2019.

H. Langgulung, Introduction to Islamic Civilization in Education-p53 (Kuala Lumpur, Language and Library Council). 1986.

N. Nawaz and S. F. Jahangir, "Effects of memorizing Quran by heart (Hifz) on later academic achievement," Journal of Islamic Studies Culture, vol. 3, no. 1, pp. 58-64, 2015.

A. S. M. Lingga, "Muslim minority in the Philippines," in SEACSN Conference, 2004.

C. A. Majul, Muslims in the Philippines. University of the Philippines Press, 1999. [7] S. Mohamed, "High School Curriculum Innovation: A Case Study at IMTIAZ," Universiti Malaysia Terengganu: UMT Publisher, 2010.

IMTIAZ-CEO, "An Experience and Curriculum Implementation at IMTIAZ," 2008.

B. Flyvbjerg, "Five misunderstandings about case-study research," Qualitative inquiry, vol. 12, no. 2, pp. 219-245, 2006.

M. D. Gall, W. R. Borg, and J. P. Gall, Educational research: An introduction. Longman Publishing, 1996.

N. Marni, "Education of Muslim Scientists in the Era of Islamic Civilization, UTM: Publisher UTM Press.," 2010.

A. Sabici, "Al-Usul al-Tarbawiyyah fi Talim al-Ulum al-Islamiyyah wa Mawad al-Lughah al-Arabiyyah, Damsyiq: Dar Qutaybah. ," 1990.

Al-Murabbi, "School Management Book (IMTIAZ Secondary School), No Publisher.," 2018.

S. Osman, Membaca Satu Pegenalan (Reading: An Introduction). Berita Publishing, 1990. [15] S. T. Sulaiman, "Reading and Enhancing the Culture of Science. Batu Caves: Thinkers Library.," 1996.

A. Hashim and K. A. Jasmi, "Tahfiz Quran Teaching and Learning Methods, Kuala Lumpur: Language and Library Council.," 2016.

A. A. A. Muhammad, "Al-Muin fi Hifz al-Qur’an al-Karim, Cairo: Dar al-Kawthar. ," 2010.

F. M. Fakhruddin et al., "Research on Teacher Criteria in the Albab Scholars Program in Malaysia," in MEDC2017 Conference, Universiti Malaysia Sabah, 2017.

M. G. B. Musa, M. H. N. B. Yusop, M. M. B. M. Sopee, and N. A. M. Ali, "i-Tasmik Mobile Platform–Enabling Tahfiz Student to Memorize Al-Quran Independently," in 2018 International Conference on Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M), 2018, pp. 24-29: IEEE.

M. A. Al-Ibrahim, "Hawafiz al-Amal Bayna al-Islam wa al-Nazariyyat al-Wadiyyah. Jordan: Maktabah al-Risalah.," 1988.

J. A. J. Eng and R. Ramiah, "Instructional Leadership, Kuala Lumpur: Academic PTS.," 2013.

Downloads

Published

2022-06-28

How to Cite

Wan Kamarudin, W. A. Z., Abdul Kadir, F. K., Alomari, M. A., Yusoff, M. H., Usop, R., Spawi, M., Islieh, A. S., Zakaria, Z., & Haslubis, M. H. (2022). Pelaksanaan Program Hafazan Al-Quran: Kajian Kes di Sekolah Menengah Malaysia. Firdaus Journal, 2(1), 111–117. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol2.1.10.2022

Issue

Section

Articles