Kepentingan Elemen Patriotisme dalam Pendidikan Islam Sekolah Menengah

Authors

  • Mohd Erfino Johari Fakulti Sains dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Norhisham Muhamad Fakulti Sains dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/firdaus.vol2.1.1.2022

Keywords:

Kepentingan, Patriotisme, Guru Pendidikan Islam, Murid Islam

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi meneroka kepentingan elemen patriotisme dalam Pendidikan Islam Sekolah Menengah. Kajian ini dilakukan menggunakan set soalan temu bual yang telah dijalankan ke atas lapan orang Peserta Kajian (PK) yang merupakan Guru Pendidikan Islam di beberapa buah sekolah menengah harian, agama dan berasrama penuh. Data kualitatif daripada temu bual ini dianalisis secara deskriptif menggunakan ATLAS.ti versi 9 bagi mendapatkan tema, subtema dan dapatan kajian. Hasil analisis kajian mendapati, elemen patriotisme amat penting untuk diaplikasikan dalam pengajaran mata pelajaran Pendidikan Islam. Kajian ini juga menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara elemen patriotisme dengan keterampilan GPI serta elemen patriotisme dalam pembentukan diri murid. Sememangnya tahap kemahiran dan sikap GPI ke arah menggunakan elemen patriotisme dalam pengajaran adalah positif tetapi mempunyai kelemahan dari aspek perancangan dan pelaksanaan. Justeru, semasa menjalankan proses pengajaran, GPI mesti memastikan kesiapsiagaan dari sudut perancangan dan maklumat agar elemen patriotisme yang bersesuaian dapat diterapkan kepada murid Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Halim Tamuri dan Nur Hanani. (2017). Pembelajaran abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya: Harapan dan cabaran. Kertas Kerja Ucaputama Seminar Pedagogi Antarabangsa ke-8 (PEDA8) anjuran IPG Ilmu Khas, Kuala Lumpur, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor pada di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur pada 19 September 2017.

Abdul Halim, Dayana Farzeeha, Mahani Mokhtar dan Umar Haiyat. (2017). Mathematics teachers’ level of knowledge and practise on the implimentation of higher-order thinking skills (HOTS). Eurasia Journal of Mathemathics, Science and Technology Education, 13(1), 3-17.

Ainun Rahmah Iberahim, Zamri Mahamod dan Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2017). Pembelajaran abad ke21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian Bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(2), 77-88.

Anuar Ahmad (2001). Warganegara Patriotik, Masyarakat Sivil dan Pendidikan Sejarah. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sejarah Ke Arah Pembentukan Warganegara Patriotik. Pusat Perkembangan Kurikulum dan Persatuan Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: 8-12 Oktober.

Baharom Mohamad, Ali Suradin & Za’aba Helmi Khamisan (2008). Peranan Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam Membina Sahsiah Pelajar Berkualiti. Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008. 22-23 Oktober 2008. Universiti Teknologi Malaysia.

Balakrishnan, V. 2004. Rebirth of Civics and Citizenship Education in Malaysia. Masalah Pendidikan, 27, 221–228. Retrieved from http://myais.fsktm.um.edu.my/5105/

Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. 2003. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods. Boston: Pearson Education Group, Inc.

Davies, I. (1995). Teaching and Learning about interpretation of the recent European past for the purposes of developing European citizenship‟. Teaching History. 81. pp 26-31.

Halim Arifin. (2013). Kemahiran berfikir dalam pengajaran pemahaman bacaan (Tesis Doktor Falsafah). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Hamidah Ab. Rahman dan Hamidah Abd. Rahman et al. 2011 Kajian tinjauan hubungan etnik dalam kalangan pelajar tahun satu di kampus Johor Baharu. UniversitiTeknologi Malaysia (UTM) Jurnal Teknologi 54 (sains sosial) Jan 011: 65-76 @ Universiti Teknologi Malaysia.

Hamidah Sulaiman & et. al (2013). The Application of Information Technology among Trainee Counselors. 1877-0428 © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd.

Husin Sarju (2010) – Husin Sarju, Rohana binti Hamzah, Amirmudin bin Udin. (2010). Pendidikan: Matlamat dan Fungsinya. Retrieved August 18, 2017: http://eprints.utm.my/14919/1/Pendidikan_-_eprint4.pdf, h.1-2

Hussein Ahmad dan Mohammed Sani (2016). Transformasi Pendidikan Nasional Antara Aspirasi dan Anjakan. Dalam Transformasi Pendidikan Nasional Antara Aspirasi dan Anjakan. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

Ismail Bakar. 2010. Sejarah kepimpinan dan politik ke arah pembentukan jati diri kebangsaan. Dlm. Mohd Yusof Osman (pnyt.). Jati Diri Kebangsaan Manhaj Islam Hadhari, hlm.197-120. Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia

Jalaluddin, Rakhmat (2015). Psikologi Komunikasi. Bandung. Remaja Rosdakarya

Kementerian Pelajaran Malaysia (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Khalim Zainal & Wan Zulkifli Wan Hassan (2009). Pendekatan Islam dalam Menangani Masalah Disiplin Tegar dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Satu Kajian Kes. Journal of Islamic and Arabic Education 1(2),2009, 1-14.

Merriam, S. B. 2009. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. San Francisco: John Wiley & Sons.

Mohammad Faizal Mohammad dan Mohd Zaki Ishak. (2014). Gejala Hubungan Seks Dalam Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana Muda. Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Universiti Malaysia Sabah.

Mohd Kamal Hassan. (2012, 5 Jun). Cabaran Semasa Dan Masa Depan Dunia. Membangun Modal Insan Melayu Dalam Sistem Pendidikan Islam. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Perbincangan Meja Bulat - Mengarusperdanakan Sistem Pendidikan Islam di Malaysia, Kuala Lumpur

Muhammad Zul-Faisal Omar (2015). Agama dan Negara. CASIS-UTM KL Dengan Kerjasama Akademi Kenengaraan Kuala Lumpur.

Nasarudin Desa @ Man, Tengku Intan Zarina Tengku Puji, Sabri Mohamad (2018).

Rozana Abd. Rahim dan Nor Hashimah Hashim “Penerapan Nilai-nilai Murni dalam Pendidikan Sekolah Rendah”. Prosiding Seminar Pendidikan JPPG 2005, Universiti Sains Malaysia, 2005.

Simin Ghavifekr, Sufean Hussin dan Muhammad Faizal A. Ghani (2011). The Process of Malaysian Smart School Policy Cycle: A Qualitative Analysis. Journal of Research and Reflections in Education. 5(2), 83 -104.

Sitti Hasnah binti Bandu, Dr. Mohd Mahzan bin Awang, Prof Madya Dato‘ Dr. Abdul Razaq bin AhmadPenerapan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kalangan Pelajar Pelbagai Etnik Peringkat Sekolah Menengah di Malaysia. (2016). prosiding persidangan pemantapan citra kenegaraan 4 (cosna 4). Universiti Kebangsaan Malaysia

Strauss, A & Corbin, J. 1998. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage Publication, Inc.

Sufean Hussin (2002). Kualiti Pengajaran-pembelajaran dan Keberkesanan Sekolah: Kerangka dan Model Untuk Penyelidikan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Tan Ai Hoon (1998). Kurikulum Sejarah Sekolah Menengah Rendah (KBSM): Satu Kajian Terhadap Pemikiran Guru Mengenai Hasrat dan Pelaksanaannya. Thesis Sarjana yang tidak diterbitkan. USM.

Wahid, Nasionalisme Islam Nusantara: Keislaman dan Keindonesiaaan, (Jakarta: Kompas Media, 2015).

Wan Hasni et. Al (2013). Amalan Patriotisme Melalui Unsur-Unsur Sejarah Tanah Air Dalam Pendidikan Pra-Sekolah. Wan Hasni Wan Ahmad, Raja Adila Ismail, Wan Ahmad Abd. Hakim Wan Dagang, Raja Zaid Raja Kadir & Ghzali Ismail. Dalam International Conference on Early Childhood Education Universiti Pendidikan Guru Kampus Tuanku Sultan Mizan.

Zaizul Ab Rahman, Fauziah Ibrahim & Nasrudin Subhi (2018). Faktor Keagamaan Yang Mempengaruhi Semangat Perpaduan Dalam Kalangan Remaja Yang Tinggal Di Kawasan Program Perumahan Rakyat (PPR). Global Journal Al Thaqafah (GJAT). Volume 8 Issue 1,03-114.

Downloads

Published

2022-06-15

How to Cite

Johari, M. E., & Muhamad, N. (2022). Kepentingan Elemen Patriotisme dalam Pendidikan Islam Sekolah Menengah. Firdaus Journal, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol2.1.1.2022