An investigation of luna’s science world cartoon according to science course outcomes

Authors

  • Emine Akkaş Baysal Child Development Department, Sandıklı School of Applied Sciences, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkiye
  • İjlal Ocak Science Education Department, Faculty of Education, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkiye
  • Selin Evran Teaches, Ministry of Education, Afyonkarahisar Turkiye

DOI:

https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.2.3.2023

Keywords:

cartoon, luna, science world, science

Abstract

This study aimed to reveal the relationship between the 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th-grade science course outcomes and the first season of the cartoon "Luna's Science World". The document analysis method was used in the study, which was designed with a qualitative research model. The study group of research consisted of fifty cartoons in the first season of Luna's Science World. The content analysis method was used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that except for three parts, all the topics covered in the cartoon were related to the science course outcomes. Additionally, it was seen that each of the episodes could be directly related to the outcomes of the Science course. This shows that almost all levels can benefit from the educational feature of this cartoon. From this point of view, as an educational cartoon “Luna’s Science World” can be associated with related disciplines and used actively in learning environments, and their effects can be discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alan, İ. (2009). Sevgi içerikli çizgi filmlerin ilköğretim 5. sınıftaki çocukların görsel sanatlar dersinde yaptıkları resimler üzerindeki etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of cartoons with love on the pictures made by the 5th grade children in the visual arts class]. [Unpublished master's thesis]. Gazi University, Ankara.

Aşçı, E. (2006). Televizyondaki çizgi ve animasyon karakterlerin farklı yerleşim yerlerinde yaşayan çocukların tüketici davranışlarına etkisinin incelenmesi [Investigation of the effects of cartoon and animated characters on television on consumer behaviors of children living in different settlements]. [Unpublished master's thesis]. Ankara University, Ankara.

Bayır, E., & Günşen, G. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının en çok izledikleri çizgi filmlerin bilimsel açılardan analizi [Scientific analysis of the cartoons most watched by preschool children]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Trakya University Faculty of Education], 7(2), 746-761. https://doi.org/10.24315/trkefd.303686

Berber, A., Anılan, B., Odabaş, İ. N., & Alkan, D. (2019). Fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitimde çizgi filmin kullanımına ilişkin görüşleri [Science teacher candidates' views on the use of cartoons in education]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences], Özel sayı (20), 1-12. https://doi.org/10.17494/ogusbd.548529

Birkok, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri [The use of alternative media in education as a socialization tool: Cinema films]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [International Journal of Human Sciences], 5(2), 1-12. https://doi.org/10.14687/ijhs.v5i2.574

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K, Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. 14. Baskı. PEGEM Publishing, Ankara.

Cesur, S., & Paker, O. (2007). Televizyon ve çocuk: Çocukların TV programlarına ilişkin tercihleri [Television and the child: Children's preferences for TV programs]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi [Electronic Journal of Social Sciences], 6(19), 106-125. Retrived from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6133/82244

Coşkun, E., & Köroğlu, M. (2016). Pepee ve Caillou çizgi filmlerinde kavram öğretimi [Concept teaching in Pepee and Caillou cartoons]. Milli Eğitim Dergisi [Journal of National Education], 210, 601-619. Retrived from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36140/406050

Çalışkan, S. (2011). Canlandırma sanatında oyunculuk [Acting in the art of animation]. Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi [Journal of Turkish Arts Studies], 2(1), 183-195. Retrived from https://silo.tips/download/canlandirma-sanatinda-oyunculuk-acting-in-animation-art

Çelenk, E. (1995). TV’de gösterilen çizgi filmlerin ilkokul çağı çocukları üzerindeki etkileri[The effects of cartoons shown on TV on primary school children]. [Unpublished master's thesis]. Ege Universtiy, İzmir.

Çilenti, K. (1980). Çocuk ve kitle iletişim araçları, çocuk ve eğitim [Children and mass media, children and education]. Ankara: Turkish Education Association Publications.

Çepni S. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi [Science and technology teaching from theory to practice]. Ankara: Pegem A Publishing.

Çepni S., & Çil E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmen el kitabı [Fen ve teknoloji programı ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmen el kitabı]. Ankara: Pegem A Publishing.

Daşdemir, İ. (2006). Fen bilgisi dersinde animasyon kullanınımının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi [The effect of using animation in science lesson on academic achievement and retention]. [Unpublished master's thesis]. Atatürk University, Erzurum.

Evrekli E., İnel D., & Balım A. (2011). Fen öğretiminde kavram karikatürleri ve zihin haritalarının birlikte kullanımının etkileri üzerine bir araştırma [A research on the effects of using concept cartoons and mind maps together in science teaching]. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi [Electronic Journal of Science and Mathematics Education], 5(2), 58-75. Retrived from https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/3373/46553

Foster-Harrison, E. S. (1995). Peer helping in the ele- mentary and middle grades: A developmental perspective. Elementary School Guidance & Counseling, 30 (2), 94-105. Retrived from https://eric.ed.gov/?id=EJ515685

Hashemzadeh, N., & Wilson, L. (2007). Teaching with the lights out: what do we know about the impact of technology-intensive instruction? College Student Journal, 41(3), 601-612. Retrived from https://eric.ed.gov/?id=EJ777961

İnaç, A. (2010). Animasyon Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarılarına ve Akılda Tutuma Düzeylerine Etkisi: 6. 7. ve 8. Sınıflar Örneği [The Effect of Using Animation on Academic Achievement and Retention Levels of Primary School Students in Science and Technology Lesson: Example of 6th, 7th and 8th Grades]. [Unpublished master's thesis]. 18 Mart University, Çanakkale.

Kaya, E., & Çengelci, T. (2011). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitiminde filmlerden yararlanılmasına ilişkin görüşleri [Opinions of pre-service teachers on the use of films in social studies education]. Journal of Social Studies Education Research, 2(1), 116-135.

Korkmaz, M. (2017). Din dersi öğretmenlerinin bir öğretim materyali olarak filmleri kullanma durumları [Situations of religion lesson teachers' use of movies as a teaching material]. Bilimname, 33(1), 35-66. https://doi.org/10.28949/bilimname.345561

Köymen, E. (2008). Üç boyutlu animasyon filmlerde mimarlık [Architecture in 3D animated films]. [Unpublished master's thesis]. Trakya University, Edirne.

Lind, K. K. (2005). Exploring Science in early childhood. A Development Approach. Thomson Delmar Learning, USA.

MEB. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı [Elementary science and technology course curriculum]. Ankara: MEB.

Oruç, Ş., & Teymuroğlu, B. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde çizgi film kullanımının öğ-rencilerin akademik başarılarına etkisi [The effect of using cartoons in social studies teaching on students' academic achievement]. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi [International Journal of Field Education], 2(2), 92-106. Retrived from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijofe/issue/28468/303428

Özsevgeç, C., & Saka, A. (2018). Çocukların izledikleri çizgi filmler ve bu tercihlerinin karakterleri ile ilişkisi [The cartoons that children watch and the relationship of these choices with their characters]. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi [International Journal of Scientific Research], 3(2), 725-734. https://doi.org/10.21733/ibad.452142

Rai, S., Waskel, B., Sakalle, S., Dixit, S., & Mahore, R. (2017). Effects of cartoon programs on behavioural, habitual and communicative changes in children. International Journal of Community Medicine and Public Health, 3(6), 1375-1378. Retrived from https://www.ijcmph.com/index.php/ijcmph/article/view/397

Samur, A. Ö., Demirhan, T. D., Soydan, S., & Önkol, L. (2014). Pepee çizgi filminin ebe-veyn öğretmen ve çocuk gözüyle değerlendirilmesi [Assesment of pepee cartoon from perspectives of parents teachers and children]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences], 11(26), 151-166. Retrived from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19572/208633

Sevim, Z. (2013). Çizgi filmlerin değerler eğitimi bakımından karşılaştırılması [Comparison of cartoons in terms of values education]. [Unpublished master's thesis]. Uşak University, Uşak.

Sürmeli, H. (2013). Fen ve matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları [Technological pedagogical content knowledge-based instructional designs in science and mathematics education]. In T. Y. Yelken, H. S. Tokmak, S. Özgelen & L. İncikabı. (Ed.), Bilim kurgu filmlerinin desteği ile TPAB temelli-fen teknoloji toplum dersi tasarımı [TPACK-based science technology society lesson design with the support of science fiction movies] (pp. 149-164). Ankara: Anı Publishing.

Shaw, D. G., & Dybdahl, C. S. (2000). Science and the popular media. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 37(2), 22-31. https://doi.org/10.1080/00368120009603564

Şenler, F. (2005). Animasyon tarihi, teknikleri ve Türkiye'deki yansımaları [Animation history, techniques and reflections in Turkey]. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları [Hacettepe University Turkic Studies Studies], 3, 99-114. Retrived from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkiyat/issue/16673/330713

Uçan, B. (2018). Türk çizgi filmlerinde kültürel kodlamalar [Cultural coding in Turkish cartoons]. Journal of International Social Research, 11(55), 1134-1144. DOI: 10.17719/jisr.20185537283

Uşun, S. (2003). Eğitim ve öğretimde bilgisayarın yararları ve bilgisayardan yararlanmada önemli rol oynayan etkenlere ilişkin öğrenci görüşleri [Students' views on the benefits of computers in education and education and factors playing an ımportant role in using computers]. Kastomunu Eğitim Dergisi [Kastamonu Journal of Education], 2(11), 367-378. Retrived from https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/81180/

Weber, C. M., & Silk, H. (2007). Movies and medicine: An elective using film to reflect on the patient, family, and illness. Family Medicine, 39(5), 317-319. Retrived from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17476603/

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Seçkin Publishing, Ankara.

Downloads

Published

2023-08-08

How to Cite

Akkaş Baysal, E., Ocak, İjlal, & Evran, S. (2023). An investigation of luna’s science world cartoon according to science course outcomes. Southeast Asia Early Childhood Journal, 12(2), 36–51. https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.2.3.2023