(1)
Buyung, M. R.; Syafii, H. Penyediaan Kemudahan Di Kolej Kediaman Tun Fatimah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Provision of Facilities in the Tun Fatimah Residential College, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. PERS 2017, 9, 51-65.