The Concept of Da’Wah Bil Hal Through a Dialogue of Prophet Muhammad SAW to Non-Muslims

Konsep Da’Wah Bil Hal Melalui Pendekatan Dialog Nabi Muhammad SAW kepada Bukan Muslim

Authors

  • Norafidah Binti Gordani Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/perspektif.vol13.2.4.2021

Keywords:

dialogue, Prophet Muhammad SAW, non-Muslim, Daᶜwah Bil Hal

Abstract

Malaysia consists of a pluralistic society, which differs in terms of religion, race, and culture, thus in need of a medium in society. In this regard, dialogue is seen as an effective medium for building understanding and tolerance among the people of this country. The Qur'an and Prophet Muhammad SAW’ hadith clearly proves that dialogue is one of the most effective forms of da'wah used by the prophets to non-Muslims. In a dialogue, a preacher needs to build relationships by displaying praiseworthiness or Daᶜwah Bil Hal, then they need to use the method of al-hikmah in dialogue as applied by the prophets. Thus, this article discusses the concept of the Prophet Muhammad SAW’s Daᶜwah Bil Hal through a dialogue approach that can be used as a guide for preachers. The research methodology of this study uses a qualitative study by analysing the texts of the prophet’s that have been selected which to the dialogue of the Prophet Muhammad SAW with the target followers of his preaching. At the end of this study, a concept of daᶜwah bil hal is built through the dialogue approach of the Prophet Muhammad SAW to non-Muslims that can be used as a guide for other preachers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Ghafar, D., & Badlihisham, M. N. (2012). Cabaran dakwah di Malaysia sebelum dan selepas merdeka. Jurnal al-Hikmah, 4, 15-22.

Abdull Rahman, M., Kamaruddin, H. S., Ahmad Sunawari, L., & Faudzinaim, B. (2009). Penerimaan bukan Islam terhadap proses Islamisasi di Malaysia. Jurnal Hadhari, 2, 33-51.

Abu Hātim, ᶜAbd al-Rahmān Muhammad Idrīs al-Razī Ibn. (1997). Tafsīr al-Qur’an al-ᶜAzīm. Makkah-Riyadh: Maktabah Nazār Mustafā al-Bāz.

Ahmad Effat, M., Ibrahim, H., Misnan, J., & Abdul Munir, I. (2017). Dakwah kepada golongan profesional di Pahang. Jurnal Perspektif: Edisi Khas 1, 136-148.

Ahmad Faizuddin, R., & Jaffary, A. (2016). Dialog antara agama menurut perspektif Islam. UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 3(2), 22-34.

Ahmad Mukhtār, ᶜU. (2008). Muᶜjam al-Lughah al-ᶜArabiah al-Muᶜāṣarah. Kaherah: ᶜAlimu al-al-Kitāb.

Ahmad Nasir, M. Y. (2017). Persepsi belia Penan terhadap Islam di Sarawak. Malaysian Journal of Youth Studies (IYRES), 16, 191-204.

Ahmad Sanusi, A. (2020). 40 Hadis tentang dakwah dan tarbiah. Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan: Ulum Hadis Research Centre.

Akhmad Sagir. (2015). Dakwah Bil-Hal: Prospek dan Tantangan Da’i. AL-HADHARAH: Jurnal Ilmu Dakwah, 14(27).

Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi ’Abdillah Ibn Isma’il. (2003). Shahīh al-Bukhāri. Beirut: Dār Ibn Hazm.

Al-Jurdāni, Muhammad bin ᶜAbd Allāh. (2012). Al-Jawāhir al-Lu’luīyyah Fī Syarhi al-Arbaᶜīna al-Nawawīyyah. Kaherah: Dār al-Fadhīlah.

Al-Qur’ān Al-Karīm.

al-Tirmīzī, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah. (1975). Sunān al-Tirmīzī. ed. Ibrāhīm ᶜAthauwah. Mesir: Matbaᶜah Mustafā al-Bābi al-Halābi.

Anhar, A. (2017). Metod Dakwah Rasul Ulū Al-ᶜAzmi menurut HAMKA dalam tafsir Al-Azhar. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. Universiti Teknologi Malaysia.

Burhanuddin, J., Amnah Saayah, I., & Sayuti, A. B. (2018). Pendekatan dakwah untuk cabaran masa depan: Satu soroton. Jurnal Tinta Artikulasi Membina Ummah, 4(1), 23-33.

Che Nur Hasanah, C. H., Mariam, A. M., & Muhammad Yusuf Marlon, A. (2018). Persepsi masyarakat Orang Asli terhadap Islam di Kampung Genting Peras, Hulu Langat, Selangor. Jurnal Hal Ehwal Islam dan Warisan Selangor. 2(1), 1-14.

ᶜUlwān, ᶜAbd Allah Nāsih. (1986). Kayfa Yadᶜū al-Dāᶜiyah. Beirut: Dār al-Salām.

Izzaty Ulya Munirah, A. Z., & Zainab, I. (2018). Trait personaliti pendakwah Muslim: Satu sorotan literatur. Al-Hikmah, 10(1).

Kamaluddin. (2015). Kompetensi daiᶜi profesional. Jurnal HIKMAH, 11(01), 104-124.

Kamus Dewan. (4th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khadijah, M. K. (2013). Rahmah Li al-ᶜālamin: Dakwah dalam masyarakat majmuk di Malaysia (Panduan Dialog Antara Agama Dalam Konteks Fiqh Al-Ta’ayusy). Journal of Islam and the Contemporary World, 6, 83-120.

Khairul Azhar, M. (2019). Cabaran dakwah terhadap golongan non-Muslim di Malaysia. Jurnal Maw’izah, 2, 14-22.

Mohd Azhar, A.H, Rosman, M. Y., Muhammed Fauzi, O., & Mohd Koharuddin, B. (2013). Perspektif rang Cina terhadap agama Islam di Malaysia: Satu tinjauan awal. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 60, 11–19.

Mohd Farid Ravi, A. (2019). Fiqh dakwah masyarakat majmuk di Malaysia. Kertas Kerja dalam Muzakarah Pakar Kaedah Fiqh Manhaj Malaysia. 26 September 2019 di Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Mohd Siroj, A. L., & Roshimah, S. (2020). Pendekatan dakwah Nabi SAW terhadap wanita menurut al-Sunnah. Journal of Islamic Social Sciences and Humanities (Al-ᶜAbqari), 23 (1), 213-234.

Mohd. Abdul Nasir, A. L., Ahmad Zulfiqar Shah., Abd. Hadi., & Mohd Yakub @ Zulkifli, M. Y. (2014). Kajian mengenai dialog dua hala sebagai pendekatan Qur'ani dalam Tilawah al-Qur'an. Jurnal Perspektif, 6 (1), 60-69.

Muhammad Faris, A.F., & Nur A’thiroh Masyaa’il, T. A. (2018). Keberkesanan program dakwah MACMA Kelantan terhadap Muallaf. Jurnal At-Tahkim, 8, (25).

Muhammad Thālib, K., & al-Syeikh Hasan. (2007). Manhaj Ulī Al-ᶜAzmi Min Al-Rusul Fī Al-Daᶜwah Ilā Allāh. Tesis Ijazah Sarjana. University Of Quds.

Nur Dalinur, M. (2017). Metode dakwah Rasulullah SAW kepada golongan non-Muslim di Madinah. Jurnal Wardah, 18(1), 87-100.

Osman Abdullah, C.H.L. (2006). Methodology of Da'wah to the non-Muslim Chinese in Malaysia: A preliminary observation. Journal ᶜUlum Islamiyyah, 5 (1).

Safrodin. (2019). Uslūb al-Da’wah dalam penafsiran al-Quran: Sebuah Upaya Rekonstruksi. Jurnal Ilmu Dakwah, 39(1), 57-69.

Sahīh Muslim, An-Nīsaburi, Abī al-Hasan Muslim Ibn al-Hujāj Ibn Muslim al-Qusyairi. (2007). Sahīh Muslim. al-Mansurah: Dār al-Ghaddi al-Ghadeed

Suzanah, N. (2012). Gerakan dakwah di Kota Kinabalu: Kajian terhadap Pertubuhan Islam seluruh Sabah (USIA). Tesis Sarjana Usuluddin. Universiti Malaya.

Syarul Azman, S., Muhammad Yusuf, M. A., Sahlawati. A. B., & Siti Khaulah, M. H. (2018). Persepsi masyarakat non-Muslim terhadap dakwah Islam di Malaysia. IRSYAD 2018 e-Proceeding. 4th International Conference on Islamiyyat Studies, 18th-19th September 2018, Tenera Hotel. Bandar Baru Bangi, Selangor.

Wahyu Oktaviana. (2020). Dakwah Bil Hal sebagai metode dakwah pada masyarakat Srikaton Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Tesis Sarjana Sosial, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Zainab, I., Wan Ibrahim, W. A., & Wan Abdul Rahman Khudzri, W. A. (2009). Cabaran ulama Borneo dalam penyebaran Agama Islam di Sarawak. Borneo Research Journal, 3, 173-186.

Zaydān, A. A. K. (1976). Usūl al-Daᶜwah. Baghdad: Maktabah Al-Manār Al-Islāmīyyah.

Zikmal, F., & Noorhafifah, I. (2019). Metodologi dakwah pendakwah terhadap saudara baru (Kajian Di PERKIM Kuala Lumpur). Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara 2019 ke-3, Hotel Grand Blue Wave Shah Alam, Selangor, 22 Oktober 2019.

Published

2021-12-24

How to Cite

Gordani, N. B. (2021). The Concept of Da’Wah Bil Hal Through a Dialogue of Prophet Muhammad SAW to Non-Muslims: Konsep Da’Wah Bil Hal Melalui Pendekatan Dialog Nabi Muhammad SAW kepada Bukan Muslim. Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 13(2), 33–39. https://doi.org/10.37134/perspektif.vol13.2.4.2021