The Degree of Perception, Evaluation and Competency on Problem Based Learning (PBL) and Higher Order Thinking Skills among Form Six Students at Pontian District

Tahap Persepsi, Penilaian dan Kompetensi Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam di Daerah Pontian

Authors

  • Mohd Sahrul Syukri Yahya Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat , Johor, Malaysia
  • Nurul Farahaein Masdar Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia
  • Narimah Samat Bahagian Geografi, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Minden, Pulau Piang, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/perspektif.vol12.2.3.2020

Keywords:

thinking skills, competence, problem-based learning (PBL), form six student, Bloom Taxonomy

Abstract

The purpose of this study is to identify the degree of perception, evaluation and competency within form six students on Problem Based Learning (PBL) and High Order Thinking Skills based on the six-level of Bloom Taxonomy during the learning and teaching (L&T) in the classroom using the problem-based learning method (PBL) conducted by the Malay language teacher in the Malay Language Class. A set of questionnaire as a research instrument using four-point likert scale was designed based on previous studies. This study uses a quantitative approach in the form of surveys involving sample of 213 Form Six humanities student who study Malay Language in three secondary schools and one Form Six College. The data were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 23.0 software. The statistical techniques used to analyze data are frequency, percentage, mean score and standard deviation. Overall, the findings have shown that the level of the thinking skill mastery among the form six students was still at the moderate level with mean=3.23 and SD=1.167. The results of study have indicated that the most dominant problem faced by Form Six students was that they were not interested in using a reference material with mean= 3.17 and SD= 0.746. The implication of this study is that the problem-based learning method (PBL) is an effective learning strategy that can help increase the level of thinking skill among form six students based on the six-level of Bloom Taxanomy.

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi, penilaian dan kompetensi terhadap Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) berdasarkan enam aras Taksonomi Bloom yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan Enam dalam mengaplikasikan kemahiran berfikir semasa proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) di dalam kelas yang dijalankan oleh guru Bahasa Melayu. Oleh itu, satu set soal selidik dijalankan sebagai instrumen kajian ini berdasarkan soalan berskala Likert empat mata berasaskan kajian terdahulu. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk tinjauan yang melibatkan sampel kajian seramai 213 orang pelajar Tingkatan Enam aliran Kemanusiaan yang mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu di tiga buah sekolah menengah harian dan sebuah Kolej Tingkatan Enam. Data telah dianalisis dengan menggunakan perisian komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23.0. Kaedah statistik yang digunakan ialah kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Secara keseluruhan, hasil kajian yang dijalankan mendapati tahap penguasaan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam masih sederhana dengan min=3.23 dan SP= 1.167 serta masalah paling dominan yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan Enam dalam mengaplikasi kemahiran berfikir ialah pelajar tidak berminat menggunakan bahan rujukan dengan min= 3.17 dan SP= 0.746. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa kaedah PBM merupakan satu strategi pembelajaran yang berkesan dan dapat membantu meningkatkan tahap penguasaan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam berdasarkan enam aras Taksonomi Bloom tersebut.

Kata kunci: kemahiran berfikir, kompetensi, pembelajaran berasaskan masalah (PBM), pelajar Tingkatan Enam, aras taksonomi Bloom

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alizah, L & Zamri, M. (2015). Pelaksanaan aktiviti pembelajaran berasaskan masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Pendeta Journal of Malay Language, Education and Literature, 6(1), 98-117.

Aqilah, B. H., W. M. Diyana, W. Z., Aini, H., Hafizah, H., & Nor Fadzilah, A. (2008). Pelaksanaan penggunaan taksonomi Bloom bagi mengukur kesesuaian tahap dan menjamin keberkesanan outcome kursus. Bangi: Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Che Zanariah, C. H., & Fadzilah, A. R (2011). Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 67 – 87.

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc.

Fadilla, A. L., & Zamri, M. (2019). Tahap pengetahuan, kesediaan dan sikap guru Bahasa Melayu sekolah rendah dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran peta pemikiran i-think. Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(1), 37 – 44.

Farah, A. M. (2019). Keberkesanan pembelajaran berasaskan masalah terhadap pencapaian dan kemahiran berfikir aras inggi pelajar dalam penulisan karangan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 9(1), 33 – 46.

Fauzi, H., Jamal, A., & Mohd Saifoul, Z. N. (2014). Kaedah penyelidikan dan analisis data SPSS. Sintok, Kedah: Universiti Utara Malaysia.

Fazilah, R., Othman, T., & Azraai, O. (2016). Aplikasi kemahiran proses sains dalam pembelajaran berasaskan masalah untuk mata pelajaran Biologi. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 4(3), 38-46.

Gregson, K., Romito, L.M., & Garetto, L. P. (2010). Students attitudes toward integrating problem-based learning into a DDS pharmacology curriculum. Journal of Dental Education, 74(5), 489-498.

Jamilah, H., & Zamri, M. (2014). Pengetahuan dan sikap guru Bahasa Melayu menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran komsas. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-3: 205- 220. Bangi, Selangor: Fakulti Pendidikan UKM.

Kamal, J. (2014). Kesan pembelajaran berasaskan masalah terhadap motivasi pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Tesis Sarjana. Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kamaruzaman, M. (2009). Keberkesanan program kelayakan professional kepengetahuan kebangsaan (NPQH). Tesis Doktor Falsafah. (Tidak Diterbitkan). Bangi, Selangor: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (1998). Faktor – faktor yang mempengaruhi minat mengajar di kalangan guru. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025. Putrajaya: Bahagian Pendidikan Guru.

Larin, H., Benson, G., Wessel, J., Martin, L., & Ploeg, J. (2014). Changes in emotional-social intelligence, caring, leadership and moral judgement durig health science education programs. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 14(1), 26-41.

Lian, A. C., & Nor Damsyik, M. S. (2017). Kajian pelaksanaan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) untuk kursus Litar Elektronik dalam kalangan pelajar. Prosiding 4th International Seminar: Research for Science, Technology and Culture (IRSTC 2017).

Mohamed Ali, H., Mohan, R., Salmah, O., & Nor Hanani, I. (2019). Problem-based learning dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Kenegaraan Malaysia di Universiti Utara Malaysia. International Journal of Education, Psychology and Counselling, 4(32), 351 – 366.

Mohd Noah, S., & Jaamat, M. A. (1998). Keberkesanan modul perkembangan kerjaya bersepadu terhadap peningkatan motivasi pencapaian pelajar sekolah menengah di Negeri Sembilan. Pertanika Journal Social Sciences & Human, 6(1), 63-70.

Musliha, S. M. R. (2010). Aplikasi kemahiran berfikir aras tinggi melalui pembelajaran berasaskan masalah. Tesis Master. Johor: Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Noor’ani, A., Nor Rahmah, A. H., & Nor Shamsidah, A. H. (2008). Pelaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dalam Subjek Matematik Kejuruteraan 1 untuk sampel Sarjana Muda Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar di UTHM. Dalam Seminar Kebangsaan Matematik dan Masyarakat 2008, 13-14 Februari 2008, Kuala Terengganu.

Nor Amalina, A. B., & Zanaton, I. (2018). Pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dalam mata pelajaran Sains. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan 5 Julai 2018, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Nor Aslasiah, G. (2014). Kemahiran emplobility dan penghargaan kendiri dalam kalangan pelajar kejuruteraan, UTHM. Laporan Projek Sarjana Pendidikan dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Omar, Z. (2014). Pendekatan konstruktif dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Kolej Vokasional. Tesis Sarjana. Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. A step by step guide in data analysis using SPSS for window (Version 10). Buckhingham: Open University Press.

Rozmi, I. (2016). Metodologi penyelidikan teori dan praktis. Bangi, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Hauzimah, W. O. (2019). Pengetahuan, kemahiran, sikap dan masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah Bahasa Melayu di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 9(1), 56 -67.

Siti Rahayah, A., & Nor Azaheen, A. H. (2009). Profil kemahiran pemikiran kritikal antara pelajar aliran Sains dan bukan Sains. Malaysian Education Dean‟s Council Journal, 3, 20‐27.

Syed Ismail, S. M., Pusphavalli, A. R., & Raja Gopal, P. (2015). Kegunaan dan amalan pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pengajaran semasa praktikum fasa II, 2014. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan.

Tuan Rahayu, T. L., Mohd Aderi, C. N., & Mohd Isa, H. (2017). Pengetahuan, sikap dan kesediaan murid terhadap kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam mata pelajaran Tasawwur Islam. Tinta Arikulasi Membina Ummah, 3(1), 15 – 28.

W. Nazrul Azwana, W. J., W. Nasarudin, W. J., Ahmad M. S., & Noraida, A. R. (2017). Penggredan semula Sekolah Menengah Vokasional kepada Kolej Vokasional: Kajian tahap kompetensi kaedah pengajaran dan pembelajaran pengajar. Skills Malaysia Journal, 3(1), 9 – 16.

Yahya, O. (2012). Humor dalam pengajaran bahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing.

YM Raja Abdullah, R. I., & Daud, I. (2018). Aplikasi ‘Konsep 4C’ pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih Pengajian Agama Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail. Asian People Journal, 1(1), 45 – 65.

Zaipah, I., Rahmah M. Y., Christina, A., Yahya, B., & Safarin, N. (2014). Penilaian pembelajaran berasaskan kompetensi dalam pendidikan teknik dan vokasional. International Seminar on Technical and Vocational Education 2014 (TVEIS 2014), 44 – 53.

Zambri, M., & Jamilah, H. (2018). Persepsi guru Bahasa Melayu tentang penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah dalam pembelajaran dan pemudahcaraan KOMSAS. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 9: 41 - 50.

Published

2020-10-19

How to Cite

Yahya, M. S. S., Masdar, N. F., & Samat, N. (2020). The Degree of Perception, Evaluation and Competency on Problem Based Learning (PBL) and Higher Order Thinking Skills among Form Six Students at Pontian District: Tahap Persepsi, Penilaian dan Kompetensi Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam di Daerah Pontian. Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 12(2), 20–32. https://doi.org/10.37134/perspektif.vol12.2.3.2020