1.
Magesvaran U, Mahamod Z. Tahap Kesediaan dan Kekangan yang Dihadapi Pelajar Sekolah Menengah dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Secara dalam Talian Menggunakan Aplikasi Google Meet: The Level of Readiness and Contraints Faced by Secondary School Students in Malay Language Online Learning Using Google Meet Application. PENDETA [Internet]. 2022 Feb. 22 [cited 2024 Jul. 14];13(1):10-21. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/5730