Magesvaran, U., and Z. Mahamod. “Tahap Kesediaan Dan Kekangan Yang Dihadapi Pelajar Sekolah Menengah Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian Menggunakan Aplikasi Google Meet: The Level of Readiness and Contraints Faced by Secondary School Students in Malay Language Online Learning Using Google Meet Application”. PENDETA, vol. 13, no. 1, Feb. 2022, pp. 10-21, doi:10.37134/pendeta.vol13.1.2.2022.