[1]
U. Magesvaran and Z. Mahamod, “Tahap Kesediaan dan Kekangan yang Dihadapi Pelajar Sekolah Menengah dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Secara dalam Talian Menggunakan Aplikasi Google Meet: The Level of Readiness and Contraints Faced by Secondary School Students in Malay Language Online Learning Using Google Meet Application”, PENDETA, vol. 13, no. 1, pp. 10–21, Feb. 2022.