Magesvaran, U. and Mahamod, Z. (2022) “Tahap Kesediaan dan Kekangan yang Dihadapi Pelajar Sekolah Menengah dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Secara dalam Talian Menggunakan Aplikasi Google Meet: The Level of Readiness and Contraints Faced by Secondary School Students in Malay Language Online Learning Using Google Meet Application”, PENDETA, 13(1), pp. 10–21. doi: 10.37134/pendeta.vol13.1.2.2022.