Magesvaran, Ugartini, and Zamri Mahamod. 2022. “Tahap Kesediaan Dan Kekangan Yang Dihadapi Pelajar Sekolah Menengah Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian Menggunakan Aplikasi Google Meet: The Level of Readiness and Contraints Faced by Secondary School Students in Malay Language Online Learning Using Google Meet Application”. PENDETA 13 (1):10-21. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.2.2022.