Magesvaran, U., & Mahamod, Z. (2022). Tahap Kesediaan dan Kekangan yang Dihadapi Pelajar Sekolah Menengah dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Secara dalam Talian Menggunakan Aplikasi Google Meet: The Level of Readiness and Contraints Faced by Secondary School Students in Malay Language Online Learning Using Google Meet Application. PENDETA, 13(1), 10–21. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.2.2022