Abdul Hamid, S., and K. Musa. “The Level of Headmasters’ Sustainable Leadership Practices: A Pilot Study from the Teacher’s Perspectives in SK Asli, Negeri Sembilan: Tahap Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar: Satu Kajian Rintis Daripada Perspektif Guru Di SK Asli, Negeri Sembilan”. Management Research Journal, vol. 11, no. 2, Dec. 2022, pp. 39-51, doi:10.37134/mrj.vol11.2.4.2022.