Jaafar, H., and Z. Abdul Wahab. “Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan Di Universiti Awam Dan Universiti Swasta Di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities”. Management Research Journal, vol. 6, Oct. 2017, pp. 36 -, doi:10.37134/mrj.vol6.4.2017.