[1]
S. Abdul Hamid and K. Musa, “The Level of Headmasters’ Sustainable Leadership Practices: A Pilot Study from the Teacher’s Perspectives in SK Asli, Negeri Sembilan: Tahap Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar: Satu Kajian Rintis daripada Perspektif Guru di SK Asli, Negeri Sembilan”, MRJ, vol. 11, no. 2, pp. 39–51, Dec. 2022.