[1]
M. Mansor, M. A. Mohd Noor, K. Musa, and H. Yusof, “Pembinaan, Kesahan dan Kebolehpercayaan Inventori Kepimpinan Guru: The Development, Validity and Reliability of Teacher Leadership Inventory”, MRJ, vol. 7, pp. 132–145, Dec. 2018.