Abdul Hamid, S. and Musa, K. (2022) “The Level of Headmasters’ Sustainable Leadership Practices: A Pilot Study from the Teacher’s Perspectives in SK Asli, Negeri Sembilan: Tahap Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar: Satu Kajian Rintis daripada Perspektif Guru di SK Asli, Negeri Sembilan”, Management Research Journal, 11(2), pp. 39–51. doi: 10.37134/mrj.vol11.2.4.2022.