Zainal Abidin, M. and Musa, K. (2018) “Pengaruh Efikasi Kendiri Guru Pra Perkhidmatan terhadap Kesediaan Kepimpinan Guru: The Influence of Pre-Service Teacher’s Self-efficacy on Teacher Leadership Readiness”, Management Research Journal, 7, pp. 117–125. doi: 10.37134/mrj.vol7.10.2018.