Jaafar, H. and Abdul Wahab, Z. (2017) “Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan di Universiti Awam dan Universiti Swasta di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities”, Management Research Journal, 6, pp. 36 –. doi: 10.37134/mrj.vol6.4.2017.