Abdul Hamid, Suriani, and Khalip Musa. 2022. “The Level of Headmasters’ Sustainable Leadership Practices: A Pilot Study from the Teacher’s Perspectives in SK Asli, Negeri Sembilan: Tahap Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar: Satu Kajian Rintis Daripada Perspektif Guru Di SK Asli, Negeri Sembilan”. Management Research Journal 11 (2):39-51. https://doi.org/10.37134/mrj.vol11.2.4.2022.