Mansor, Mahaliza, Mohd Asri Mohd Noor, Khalip Musa, and Hamidah Yusof. 2018. “Pembinaan, Kesahan Dan Kebolehpercayaan Inventori Kepimpinan Guru: The Development, Validity and Reliability of Teacher Leadership Inventory”. Management Research Journal 7 (December):132-45. https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.12.2018.