Zainal Abidin, Masturah, and Khalip Musa. 2018. “Pengaruh Efikasi Kendiri Guru Pra Perkhidmatan Terhadap Kesediaan Kepimpinan Guru: The Influence of Pre-Service Teacher’s Self-Efficacy on Teacher Leadership Readiness”. Management Research Journal 7 (December):117-25. https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.10.2018.