Zainal Abidin, M., & Musa, K. (2018). Pengaruh Efikasi Kendiri Guru Pra Perkhidmatan terhadap Kesediaan Kepimpinan Guru: The Influence of Pre-Service Teacher’s Self-efficacy on Teacher Leadership Readiness. Management Research Journal, 7, 117–125. https://doi.org/10.37134/mrj.vol7.10.2018