Jaafar, H., & Abdul Wahab, Z. (2017). Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan di Universiti Awam dan Universiti Swasta di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities. Management Research Journal, 6, 36 –. https://doi.org/10.37134/mrj.vol6.4.2017