(1)
Abdul Hamid, S.; Musa, K. The Level of Headmasters’ Sustainable Leadership Practices: A Pilot Study from the Teacher’s Perspectives in SK Asli, Negeri Sembilan: Tahap Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar: Satu Kajian Rintis Daripada Perspektif Guru Di SK Asli, Negeri Sembilan. MRJ 2022, 11, 39-51.